Förteckningen över beståndsdelar

Ingrediensförteckningen anger vilka ingredienser som använts vid framställning av livsmedlet. I ingrediensförteckningen anges alla tillverkningsämnen och tillsatser i livsmedlet i fallande viktordning enligt den vikt de hade vid tillverkningstidpunkten.

Ingrediensförteckningen är obligatorisk med några undantag (såsom förpackningar mindre än 10 cm 2). Ingredienserna som orsakar allergier och intolerans (tabell 1) ska också i undantagsfallen anges med sina egna namn i märkningarna på förpackningen.