Det är tryggt att använda kaffefilter

5. mars 2021

Kuluttaja-lehden oikaisu 4.3.2021
Oikaisu Kuluttaja 1/2021:n suodatinpussitestiin: laboratorio mittasi lyijypitoisuudet väärin

I den finska konsumenttidningen Kuluttaja 1/2021 ingick en artikel om konstaterade blyhalter i kaffefilter som väckte oro bland konsumenterna.

Blymängderna som upptäckts i Kuluttajas undersökning var små, även om de översteg gränsvärdet för bly som anges i den tyska myndigheten BfR:s rekommendation (XXXVI/1). En konsument skulle behöva dricka mycket stora mängder kaffe varje dag under hela sin livstid för att blymängden som finns i kaffefilter skulle ha en skadlig effekt på personens hälsa.

Filterpåsar tillverkas vanligtvis av primärfiber, så de borde inte i vanliga fall innehålla mer bly än mycket små mängder till följd av en eventuell kontaminering. Vid tillverkningen av filterpapper tillsätts inga blyhaltiga ingredienser i råmaterialet.

Låg blyexponering för finländare

I vår nationella bedömning (RUORI-projektet) uppgick den genomsnittliga blyexponeringen för en finländsk vuxen till 0,15 mikrogram per kilovikt per dygn. Därav var andelen exponering från olika typer av kaffe någon procent. Användningen av ett filter som innehåller mycket bly skulle endast marginellt öka den totala exponeringen, och det skulle inte ha någon stor betydelse för konsumentens säkerhet.

Mer information om finländarnas blyexponering och därmed förbundna risker (pdf på finska) 

Tillverkarna och importörerna av filter ansvarar för att se till att de är trygga för konsumenternas hälsa och att de uppfyller kraven i EU-förordningarna om material som kommer i kontakt med livsmedel. Enligt lagstiftningen får material som kommer i kontakt med livsmedel inte släppa ifrån sig sådana mängder av dess beståndsdelar att de skulle kunna påverka konsumentens hälsa negativt. Lagstiftningen innehåller dock inga bestämmelser om gränsvärden för bly som frigörs från papper och kartong, och därför har även den överförda mängden bly i Kuluttajas undersökning jämförts med rekommendationerna från den tyska myndigheten BfR.

Också filter övervakas i kommunerna och företagens egenkontroll

Livsmedelstillsynen övervakar tillverkningen och importen av olika kontaktmaterial samt partidistributionen med regelbundna kontrollbesök. I övervakningen ingår kontroll av tillverkningsprocesser och dokument som rör olika kontaktmaterial, bland annat aktörernas undersökningsresultat från egenkontroller och andra dokument som rör uppfyllelsen av materialkrav. Tillsynen genomförs riskbaserat genom att mest rikta in tillsynen på de verksamheter och aktörer, för vilka man med tillsyn uppnår störst nytta med tanke på konsumenternas säkerhet.

Kuluttajas undersökning ger aktörerna i branschen en bra orsak till att fästa uppmärksamhet på filtrens säkerhet och mängden bly som de släpper ifrån sig. För att minimera den totala exponeringen som konsumenter utsätts för bör aktörerna i branschen försöka minska blyhalten i filter med hjälp av egenkontroller. Även för detta kan anvisningar utarbetas i samband med tillsynen.