Till vem kan man klaga om märker fel i livsmedel?

Tillsyn över livsmedlen utövas huvudsakligen i kommunerna. I praktiken är det till exempel de kommunala hälsovårdsinspektörerna, veterinärerna och livsmedelsinspektörerna i kommunerna som svarar för tillsynen.

Företagen i livsmedelsbranschen svarar för att deras egna produkter är säkra. Företagen utövar tillsyn över kvaliteten på de livsmedel de själva producerar och säljer och över att livsmedlen följer bestämmelserna (egenkontroll). Livsmedelstillsynsmyndigheten utövar tillsyn över företagens verksamhet och produkternas säkerhet och över verkställandet av egenkontrollen. Myndigheten vidtar åtgärder då man uppdagar försummelser.

Om du vill klaga över livsmedel eller dessas hanterings- och förvaringsförhållanden, skall du kontakta livsmedelstillsynen i din hemkommun. Det lönar sig också att ge respons direkt till företaget i fråga.

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter finner du på Livsmedelsverkets webbsidor: Respons om livsmedel

Sidan har senast uppdaterats 23.10.2018