Veckans nöt

Varför framhävs vissa ingredienser i märkningarna på förpackningar?

Ämnena och produkterna som orsakar allergier och intolerans ska framhävas i märkningarna på förpackningarna till livsmedel. Sådana ämnen och produkter räknas upp i bilaga II till förordningen om livsmedelsinformation. På listan har nämnts 14 matallergener som bedömts som de vanligaste inom EU-området. Europeiska kommissionen uppdaterar listan allt enligt behov.

Läs mer om märkningarna om allergener här.

Ska jag berätta för läkaren att jag använder kosttillskott?

Ja! Det är mycket viktigt att din läkare får veta vilka kosttillskott du använder för att han eller hon ska kunna beakta dem i diagnosen. Så kan man också i vården beakta att kosttillskottet används och eventuella samverkningar mellan läkemedlet och kosttillskottet.

Läs också våra andra råd gällande användningen av kosttillskott här.

Vad är det för skillnad på barnmat och produkter riktade till barn?

I livsmedelslagstiftningen avses med barnmat industriellt framställd barnmat, som särskilt tillverkats för att komplettera under treåriga barns kost och näringsmässiga behov. Sådan barnmat är bl.a. grötar och vällingar, frukt- och bärpuréer, grönsakspuréer och kött- och fikspuréer avsedda för barn.

För dem finns egen produktspecifik lagstiftning, som reglerar till exempel produkternas näringsinnehåll. För råvaror som används vid framställning av industriell barnmat har också fastställts strängare kvalitets- och renhetskrav än för råvarorna i vanliga livsmedel. Barnmat ska vara försedd med en märkning som berättar för hur gamla barn den produkten rekommenderas.

I butikerna finns också sådana produkter, som riktas till barn bl.a. med hjälp av lockande teckningar eller förpackningar. Många av dessa produkter hör lagstiftningsmässigt inte till kategorin barnmat. Sådana produkter kan till exempel vara yoghurt, mjölkbaserade drycker och saftdrycker, puddingar, kex och frukostflingor som i första hand marknadsförs till barn.  Lagstiftningen begränsar inte näringsinnehållet i dem. Kvalitets- och renhetskraven på råvarorna som används vid tillverkning av dem avviker inte från kraven på andra vanliga produkter.

Fäst för sådana produkters del uppmärksamhet vid produktens näringsinnehåll. Om mängden mättat fett, socker eller salt är hög, är det bäst att du endast sporadiskt serverar sådana produkter till ett barn.

Mer information om barnmat 

Mer information om närings- och kostrekommendationerna till spädbarn och barn

Vilka märkningar krävs, om jag säljer skörd från min egen trädgård?

Om du säljer av din egen skörd direkt till en konsument, ställs inga märkningskrav.

Om du säljer av din egen skörd till en annan för försäljning, såsom till din närbutik eller ett torg, måste du beakta handelsnormerna för grönsaker och särskilt de produktspecifika normerna för t.ex. äpplen, päron, jordgubbar, sallat, paprika och tomat.

Finns det någon snabbkurs om påståendena som används vid marknadsföring av livsmedel?

Ja. På webbkursen om närings- och hälsopåståenden behandlas de grundläggande frågorna om närings- och hälsopåståendena som används vid marknadsföring av livsmedel. 

 • Efter att ha avlagt kursen vet du vad närings- och hälsopåståenden är och var du finner de godkända påståendena.
 • Du lär dig hur påståenden kan användas vid marknadsföring av livsmedel.
 • Du lär dig också vilka extra märkningar som användning av påståendena förutsätter i märkningarna på förpackningen.

Är ett livsmedel som märkts som glutenfritt helt glutenfritt?

Inte nödvändigtvis. Ett livsmedel får märkas som glutenfritt, om glutenhalten i livsmedlet inte överstiger 20 mg/kg. Sådana produkter är säkra för personer med celiaki dvs. personer hos vilka gluten orsakar en inflammation som skadar tarmluddet i tunntarmens slemhinna. Gluten är ett protein dvs. äggviteämne som förekommer i vete, råg och korn eller sorter som korsats med dem.

I ett samnordiskt projekt som genomfördes år 2018-2019 konstaterades att märkningarna om glutenfritt på livsmedlen väl höll sträck. De flesta produkter som var med i projektet och som märkts som ”glutenfria” höll sig inom gränsvärdet.

Läs mer

Rapport över det samnordiska glutenprojektet

Jag köpte en kanna och muggar i keramik som souvenir i utlandet. Jag kan väl servera drycker ur dem?

Nej, det ska du inte göra, om du inte säkert vet att produkterna lämpar sig för kontakt med livsmedel. Keramikkärl som förts in som souvenirer från utlandet kan ge ifrån sig tungmetaller, såsom bly och kadmium. Det är säkrats att använda dem enbart som prydnader.

Läs mer

Varför ska man inte äta potatis som blivit grön?

Potatis som blivit grön innehåller stora mängder glykoalkaloider, såsom solanin och chakonin, som i stora halter är hälsovådliga. Tidig potatis innehåller också relativt stora mängder solanin och därför bör man undvika att servera sådana till barn.

För att potatisen inte ska bli grön måste den förvaras skyddad mot ljus. 

Läs mer

Hur vet man om jordgubbarna är finska?

Köp jordgubbarna på ett sådant säljställe där jordgubbarnas ursprung tydligt märkts ut och där namnet och kontaktuppgifterna för den som innehar säljstället tydligt framgår.

Att jordgubbarna är inhemska kan man lättast kontrollera med hjälp av uppgifterna på asken eller lådan. Av uppgifterna framgår jordgubbarnas ursprungsland, förpackaren, livsmedelspartiets identifieringskod, mängden innehåll och kvalitetsklassen. Jordgubbar som odlats i Finland förpackas direkt i säljlådor redan på gården. Därför är förpackaren i allmänhet den samma som odlaren och adressen berättar var bären odlats.

I omedelbar närhet av jordgubbar som säljs i lösvikt ska finnas en skylt på vilken jordgubbarnas ursprungsland och kvalitetsklass tydligt skrivits ut. Också då jordgubbarna säljs i lösvikt kan man be att få se uppgifterna på säljlådan.

Läs mer

Varför är det tillåtet att sälja stenmurklor som livsmedel i Finland, fastän svamparna är giftiga?

Stenmurklan är ett exceptionellt livsmedel eftersom det är tillåtet att sälja den trots att svampen som obehandlad av naturen innehåller ett gift som heter gyromitrin. En stor dos gyromitrin orsakar en akut förgiftning. Gyromitrinet och dess metaboliter är också cancerframkallande föreningar.

Riskerna med giftet i stenmurklor kan ändå undvikas om svampen behandlas på rätt sätt. Stenmurklor ska kokas två gånger i rikligt med vatten (1 del svamp till 3 delar vatten) i minst fem minuter och sköljas väl i rikligt med vatten efter varje kokning. Glöm inte heller att vädra rummet omsorgsfullt.

Säljställen som saluhåller stenmurklor ska vara försedda med varningsmärkningar om att svamparna är giftiga och anvisningar om hur svampen ska behandlas.

Kan man äta vilka växter som helst från naturen? Kan jag också sälja det som jag plockar?

Om allemansrätten beaktas är det fritt fram att plocka vilda växter, såsom vilda örter, och livsmedelslagstiftningen begränsar inte det på något som helst sätt. Beakta i alla fall att i vår natur växer också en hel del giftiga växter.  Av växtens utseende kan man inte dra några slutsatser om dess säkerhet som livsmedel och därför skall den som plockar växter lära sig att identifiera de växter han tänker plocka.

Då verksamheten är kommersiell och produkterna till exempel säljs, skall livsmedelslagstiftningen beaktas. Enligt livsmedelslagstiftningen utsträcker sig företagarens ansvar såväl till det att hans produkter är säkra som till det att han är förtrogen med livsmedelslagstiftningen och följer den.

Läs mer

Måste ursprungslandet för färska hela grönsaker alltid anges? Räcker det med ”EU”, ”inhemska” eller en bild på landets flagga?

Ja och nej. Ursprungslandet för färska hela grönsaker ska alltid anges oberoende av om produkten säljs förpackad eller i lösvikt. Ursprungslandet anges med landets hela namn; en bild på landets flagga eller orden ”EU” eller ”inhemska” är inte nog. Mer information om kraven på märkningar om hela grönsaker finner du här.

Är det tryggt att köpa livsmedel på webben?

Inte alltid. Det lönar sig att vara på sin vakt och alltid kontrollera åtminstone följande saker innan man fattar sitt köpbeslut:

 • Från vem tänker du köpa?
 • Berättar säljaren sina kontaktuppgifter?
 • Vad innehåller produkten?
 • Är effekten som utlovas för bra?
 • Hur har andra utvärderat produkten/säljaren?
 • Är det tryggt att använda kreditkort?

Om du misstänker att en produkt som du köpt på webben är av låg kvalitet, att produkten inte är säker eller att informationen som getts om produkten inte håller sträck, ska du kontakta hälsovårdsinspektören.

Läs mer

Lämpar sig alla plastkärl för upphettning av mat i en mikrougn?

Nej. I mikrougn ska du använda endast sådana plastkärl som är försedda med en märkning om att de lämpar sig för upphettning i mikrougn. Annars kan kärlet under upphettningen överföra skadliga ämnen till livsmedlet. Om plastkärlets yta är repad eller annars sliten lönar det sig inte heller att använda kärlet, även om det är försett med en märkning som tillåter upphettning i mikrougn.

Läs mer

I tidningen tipsades att muffins behändigt kan gräddas i pappersmuggar för engångsbruk. Men är det månne tryggt?

Nej. Merparten av pappersmuggarna som för närvarande finns på marknaden är på insidan ytbehandlade med PE-plast. PE-plasten tål inte de temperaturer, i vilka bakverk typiskt gräddas. Då finns det en risk att kemiska beståndsdelar som använts vid tillverkning av materialet migrerar till livsmedlet. En del av dessa kemiska beståndsdelar kan vara hälsovådliga.

Använd material som kommer i kontakt med livsmedel alltid endast för ett sådant ändamål och i sådana förhållanden, som de avsetts för. Kontrollera materialets användningsändamål och användningsförhållanden med hjälp av materialets förpackning eller bruksanvisningar.

Läs mer

Kan man upphetta glöggen i en vattenkokare eller aluminiumkastrull?

Nej. Det är bäst att hetta upp glöggen i en stålkastrull eller direkt i glögglaset i mikrovågsugnen.

Glögg och olika bärsafter är sura. Sura vätskor löser upp aluminium och därför ska glöggen inte hettas upp i en aluminiumkastrull.

En del vattenkokare har ett synligt uppvärmningsmotstånd av koppar och den sura glöggen kan då fräta bort metall från det. Ett överstort intag av koppar kan i värsta fall orsaka akut förgiftning. Vattenkokare är som namnet säger avsedda enbart för kokning av vatten.

Vilken information borde ges om hemlagade livsmedel som saluhålls på en basar?

Om du för livsmedel som du lagat hemma till en basar för försäljning, ska du inte glömma att ge konsumenten lättläst och tillräcklig information om produkterna. Evira anser att minst följande information borde ges om förpackade livsmedel:

 • livsmedlets beteckning
 • ämnena som orsakar allergier och intolerans
 • nettokvantiteten
 • tillverkningsdagen

För oförpackade livsmedels del borde konsumenten åtminstone få information om livsmedlets innehåll av ämnen som orsakar allergi och intolerans.

Gäller yttrandefriheten även marknadsföring av livsmedel?

Den allmänna yttrandefriheten möjliggör inte sådan marknadsföring av livsmedel som strider mot lagstiftningen.

Om informationen som ska ges om livsmedel kan bestämmas med lagstiftnings- och förvaltningsmetoder, eftersom 

 • marknadsföringen inte hör till yttrandefrihetsrättens s.k. kärnområde
 • syftet är att skydda till exempel konsumenternas hälsa och tillit till marknaden.

Läs mer

Får hampprodukter som innehåller CBD saluhållas i Finland?

För närvarande inte. Livsmedel tillverkade av hampa med en på ett eller annat sätt koncentrerad eller berikad CBD-halt har veterligen inte någon användningshistoria som livsmedel före året 1997. Av den orsaken betraktas de som nya livsmedel som förutsätts ha ett tillstånd som nytt livsmedel för att få släppas ut på marknaden.

Läs mer

Kan det bli problem om jag köper en tillbucklad konservburk i butiken?

Det kan det bli. Om en konservburk blir tillbucklad, kan metaller överföras från burken till livsmedlet som förvaras i den. Det lönar sig inte att köpa en tillbucklad burk.

Läs mer

Är det någon skillnad hur och hurdana engångsskyddshandskar jag använder i livsmedelsarbete?

Ja. Med skyddshandskar kan man förstås skydda händerna. Deras primära syfte är ändå att skydda livsmedlen mot smuts och mikroorganismer som sprids med händerna.

Skyddshandskar ska man använda, om man har konstnaglar, smycken eller sår på händerna. Skyddshandskarna ska användas på ett hygieniskt sätt och de ska bytas tillräckligt ofta. Händerna ska tvättas regelbundet, även om man använder skyddshandskar.

Skyddshandskarna ska vara livsmedelsdugliga och lämpa sig för hantering av just livsmedlet i fråga. Vanliga vinylhandskar kan till exempel i allmänhet inte användas tillsammans med feta livsmedel.

Varför ska livsmedelsinformationen finnas i webbutiken?

Vid köp på webben kommer konsumenten inte åt själva livsmedlet och märkningarna på förpackningen. Informationen som ges om ett livsmedel påverkar ändå köpbeslutet. Konsumenten måste mången gång redan med tanke på sin egen hälsa veta till exempel vilka allergener livsmedlet innehåller.

Om livsmedel som saluhålls på webben ska tillhandahållas samma livsmedelsinformation som vid sedvanlig handel. All obligatorisk information ska tillhandahållas på såväl finska som svenska. Endast informatio0nen som ändras (partiidentifikationen, bäst före datummärkningen, sista förbrukningsdagen) kan lämnas tillsammans med livsmedlet.

Läs mer

Kan DNP döda?

Ja. Vid invärtes bruk är DNP eller 2,4-dinitrofenol ett livsfarligt cellgift. Ämnet marknadsförs särskilt för bantning och för förbränning av fett.

Skillnaden mellan dosen som ger en ”slankande” effekt och dosen som leder till döden är ändå liten. Förgiftningssymptomen kan uppkomma plötsligt. I Storbritannien har inrapporterats flera dödsfall som orsakats av DNP.

Livsmedelsverket har fått veta att enskilda finländska konsumenter beställt DNP från utländska webbutiker. DNP har klassificerats som läkemedel och det är förbjudet att beställa DNP från utländska webbutiker.

Livsmedelsverket uppmanar personer som beställt DNP att omedelbart sluta använda ämnet. Den som använt DNP bör vända sig till hälsovården för att få sitt hälsotillstånd utvärderat.

Läs mer

Varför förbjuder man inte transfetterna?

Problemet med finländarnas kost är det rikliga intaget av mättat fett. Intaget av transfetter är däremot litet. Därför har mängden transfetter inte begränsats med nationell lagstiftning.

EU överväger att begränsa användningen av transfetter, eftersom intaget av transfetter i många andra EU-länder är skadligt stort med tanke på hälsan.

Transfetter kan uppkomma då fetter härdas och på naturlig väg i idisslarnas vom. Dagens växtmargariner innehåller ändå mycket små mängder transfetter, eftersom margarinernas tillverkningsprocess har ändrats.

Transfetterna är hårda fetter som är ofördelaktiga med tanke på hjärthälsan. De bland annat höjer halten ofördelaktigt LDL-kolesterol i blodet och sänker halten fördelaktigt HDL-kolesterol.

Les mer

Kan insektmat orsaka en allergisk reaktion?

Man kan vara allergisk mot insektmat. Särskilt sådana personer som är allergiska mot skaldjur, blötdjur och/eller dammkvalster bör vara på sin vakt. Proteinerna i insekterna är likartade så korsallergi kan förekomma.

Från insekternas foder kan också hamna små mängder spannmål, gluten, fisk, mjölk eller ägg i insektmat som saluhålls som livsmedel. Information om eventuella allergenrester finner du i märkningarna på förpackningen.

Läs mer

Vågar man använda kosttillskott?

Ja, det gör man. Det är ändå viktigt att komma ihåg några saker.

Läs mer

Kan man tryggt använda livsmedel som innehåller palmolja?

Mjuka margariner i ask eller flaska är rekommenderbara val om man vill att kosten är hälsosam. Merparten av fettet i dem är hälsosamma mjuka fetter. Andelen hårt fett är relativt liten, även om palmolja ofta används i dem för att ge dem en fastare konsistens.

Det lönar sig däremot att begränsa användningen av bakverk, kex och annat liknande som innehåller palmolja, smör och kokosolja. De innehåller rikliga mängder ohälsosamt hårt fett.

EU bereds lagstiftning som begränsar mängden skadliga ämnen som eventuellt uppkommer vid tillverkning av vegetabiliska oljor och fetter. Så säkerställs att livsmedlen på marknaden tryggt kan användas.

Läs mer