Import av utsäde för privat bruk

På den här sidan hittar du information om import av utsäde för eget bruk i egenskap av resenär eller genom beställning via internet.

En privatperson behöver inte registrera sig som importör om importen sker sporadiskt.

Utred först importvillkoren

En privatperson får importera 200 g utsäde av jordbruks- eller grönsaksväxter för eget bruk. Om importmängden är större måste sorten finnas upptagen i EU:s sortlista och importlandets system motsvara EU:s system för import av utsäde. Dessutom bör man notera att import av vissa arter, till exempel utsäde av solros, majs, bönor, paprika och tomat, alltid förutsätter ett sundhetscertifikat.

Importanmälan för importen

Om den sammanlagda mängden utsäde som importeras överstiger 200 g ska en importanmälan göras för importhändelsen till Livsmedelsverkets utsädesenhet. Importanmälan är fritt formulerad och ska innehålla importörens namn och kontaktuppgifter, importland, art, sort och importmängd. Anmälan kan skickas som e-postbilaga.

Returnering av importanmälan

Utsädesenheten kontrollerar importanmälan, och om uppgifterna är tillräckliga godkänns anmälan och returneras per e-post till importören. Genom att uppvisa importanmälan i tullen får importören tillgång till utsädet.

Kontaktuppgifter:  kylvosiementuonti@ruokavirasto.fi