Vanliga frågor: djur och coronaviruset COVID-19

Uppdaterad 1.4.2020 kl. 15.30

I Kina startade i början av året en ny infektionssjukdomsepidemi orsakad av coronavirus (COVID-19). Världshälsoorganisationen WHO meddelade den 11 mars att sjukdomen klassas som en pandemi. Enligt WHO avses med pandemi en smittsam sjukdom som fått omfattande spridning till alla kontinenter i världen. 

COVID-19 är en coronavirussjukdom hos människor. Viruset sprids i första hand mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser. Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med det nationella och internationella läget och ger anvisningar om förebyggandet av infektioner. På THL:s webbplats har sammanställts heltäckande information om coronaviruset.

På denna sida går vi igenom frågor som hör till Livsmedelsverkets uppgiftsfält och som hänför sig till djur och sjukdomen COVID-19:

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en omfattande virusfamilj med virus som är kända hos många olika djurslag. Coronavirus identifierades för första gången på 1960-talet. De orsakar vanligen infektioner i andningsvägarna och mag-tarmkanalen. Coronavirus är ofta specifika för olika värddjur och sprids därför vanligen inte lätt mellan olika djurslag. De flesta coronavirus är inte zoonotiska, dvs. de smittar inte mellan människor och djur.

Hos flera djurslag känner man till sjukdomar orsakade av coronavirus och dessa ska inte förväxlas med COVID-19 -sjukdomsfallen som nu påträffats hos människor.

Till exempel hos svin förekommer ett flertal sjukdomar orsakade av coronavirus, såsom tarmsjukdomarna PED och TGE.  Coronavirus hos nötkreatur orsakar utöver symptom i tarmkanalen också infektioner i andningsorganen. Också hos fåglar känner man till sjukdomar orsakade av coronavirus, såsom IB

Också sällskapsdjur har egna varianter av coronavirus. Det finns till exempel två kända coronavirus som orsakar sjukdom hos hundar, det ena viruset ger symptom i tarmkanalen och det andra i andningsvägarna. Kattcoronavirus orsakar symptom i tarmkanalen och ibland allvarlig infektiös bukhinneinflammation (FIP, feline infectious peritonitis). Läs mera

Smittar coronaviruset COVID-19 till sällskapsdjur?

Det är inte känt att djur skulle ha insjuknat i coronavirussjukomen COVID-19. I prov som togs av sjuka personers hundar i Hong Kong påträffades arvsmassa från COVID-19 viruset, men hundarna uppvisade inga symtom på sjukdomen och hade inga antikroppar mot COVID-19. En av hundarna dog, men det berodde sannolikt på faktorer i anslutning till hundens höga ålder och inte en eventuell COVID-19 infektion, men tyvärr säkerställdes dödsorsaken inte genom patologisk undersökning. Livsmedelsverket följer situationen för djurens vidkommande och informerar vid behov mera när vi får nya uppgifter. En person som insjuknat i vilken infektionssjukdom som helst bör undvika onödig hantering av djur och tvätta händerna omsorgsfullt, till exempel alltid innan han eller hon handskas med foder för sällskapsdjur.

Smittar coronaviruset COVID-19 till andra husdjur?

Enligt befintlig information smittar coronaviruset COVID-19 inte till nötkreatur, svin eller andra husdjur och husdjuren är inga smittkällor för COVID-19.

Kan jag smittas med coronaviruset COVID-19 från ett sällskapsdjur?

Enligt vad vi vet nu smittar coronaviruset COVID-19 mellan människor, och sällskapsdjur är ingen smittkälla. Det är inte känt att sällskapsdjur skulle ha insjuknat i eller överfört COVID-19 till människor.

Borde en person som smittats med COVID-19 undvika kontakt med djur?

Inga särskilda skyddsåtgärder med avseende på djur, till exempel sällskapsdjur, behöver vidtas med anledning av COVID-19 -infektion. En person som insjuknat i vilken infektionssjukdom som helst bör undvika onödig hantering av djur och tvätta händerna omsorgsfullt, till exempel alltid innan han eller hon handskas med foder för sällskapsdjur.

Har coronaviruset COVID-19 ursprungligen överförts från djur till människor?

Enligt befintlig information verkar coronaviruset COVID-19 ha sitt ursprung i djur. I offentligheten har det spekulerats i att viruset skulle komma från fladdermöss varifrån det via en mellanvärd har överförts till människan. Tillsvidare har vi ändå inte tillräcklig kännedom om från vilket djurslag viruset kommer eller längs vilka rutter det har spridit sig till människan.

Sprids coronavirus COVID-19 med flyttfåglar?

Enligt vad vi vet nu smittar COVID-19 mellan människor och flyttfåglarna sprider inte smittan. Vilda fåglar kan ändå sprida andra smittor, till exempel salmonella, och därför ska man inte hantera döda eller sjuka fåglar med bara händerna.

Hur tryggas veterinärtjänsterna under coronaepidemin?

Avsikten är att brådskande veterinärtjänster ska säkerställas i den exceptionella situation som coronavirusepidemin orsakat. Livsmedelsverket har meddelat anvisningar om organiserandet av kommunala veterinärtjänster för att trygga utförandet av kritiska uppgifter och förhindra spridning av coronavirussmittan. Läs mera 

Kontroller och övervakningar

Livsmedelsverket har meddelat anvisningar om utförandet av kontroller vid övervakningen av livsmedelskedjan i den exceptionella situation som råder på grund av COVID-19. I princip kommer bara de nödvändiga och brådskande kontrollbesöken att utföras på kontrollobjekten under denna period.

Anvisningarna gäller både Livsmedelsverkets egna kontroller och genomförandet av de kontroller under Livsmedelsverkets ledning som utförs vid NTM-centralerna, regionförvaltningsverken och kommunerna.  Anvisningarna är i kraft fram till 13.4.2020 och Livsmedelsverket uppdaterar dem i enlighet med coronasituationen. De olika sektorerna meddelar vid behov mer detaljerade anvisningar för sitt eget område.

Kontrollbesöken till i synnerhet gårdarna begränsas.

Nödvändiga och brådskande kontroller är: 

  • Kontroller och provtagningsbesök med anledning av misstänkta och konstaterade fall av djursjukdomar som måste bekämpas.
  • Djurskyddsinspektioner som baserar sig på misstanke och som bedömts vara brådskande och allvarliga.
  • Kontroller som är villkor för export och förflyttningar på den inre marknaden.
  • Kontroller vid misstanke om en allvarlig överträdelse av lagstiftningen.
Sidan har senast uppdaterats 1.4.2020