Vanliga frågor: djur och coronaviruset COVID-19

Uppdaterad 18.5.2020 kl. 9.26

I Kina startade i början av året en ny infektionssjukdomsepidemi orsakad av coronavirus (COVID-19). Världshälsoorganisationen WHO meddelade den 11 mars att sjukdomen klassas som en pandemi. Enligt WHO avses med pandemi en smittsam sjukdom som fått omfattande spridning till alla kontinenter i världen. 

COVID-19 är en coronavirussjukdom hos människor. Viruset sprids i första hand mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser. Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med det nationella och internationella läget och ger anvisningar om förebyggandet av infektioner. På THL:s webbplats har sammanställts heltäckande information om coronaviruset.

På denna sida går vi igenom frågor som hör till Livsmedelsverkets uppgiftsfält och som hänför sig till djur och sjukdomen COVID-19:

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en omfattande virusfamilj med virus som är kända hos många olika djurslag. Coronavirus identifierades för första gången på 1960-talet. De orsakar vanligen infektioner i andningsvägarna och mag-tarmkanalen. Coronavirus är ofta specifika för olika värddjur och sprids därför vanligen inte lätt mellan olika djurslag. De flesta coronavirus är inte zoonotiska, dvs. de smittar inte mellan människor och djur.

Hos flera djurslag känner man till sjukdomar orsakade av coronavirus och dessa ska inte förväxlas med COVID-19 -sjukdomsfallen som nu påträffats hos människor.

Till exempel hos svin förekommer ett flertal sjukdomar orsakade av coronavirus, såsom tarmsjukdomarna PED och TGE.  Coronavirus hos nötkreatur orsakar utöver symptom i tarmkanalen också infektioner i andningsorganen. Också hos fåglar känner man till sjukdomar orsakade av coronavirus, såsom IB

Också sällskapsdjur har egna varianter av coronavirus. Det finns till exempel två kända coronavirus som orsakar sjukdom hos hundar, det ena viruset ger symptom i tarmkanalen och det andra i andningsvägarna. Kattcoronavirus orsakar symptom i tarmkanalen och ibland allvarlig infektiös bukhinneinflammation (FIP, feline infectious peritonitis). Läs mera

Smittar coronaviruset COVID-19 till sällskapsdjur?

Tills vidare finns det inte vetskap om några bekräftade fall där sällskapsdjur skulle ha insjuknat i sjukdomen COVID-19. Ute i världen har det rapporterats om fyra fall där arvsmassa från viruset SARS-CoV-2 har påträffats i prover av sällskapsdjur hos personer som insjuknat i COVID-19. Sporadiskt, när mängden virus i livsmiljön är stor, kan virus överföras från en art till en annan, men vanligtvis smittar viruset inte vidare till andra djur eller människor i dessa fall.

Vid exponeringsförsök i Kina upptäckte man att viruset SARS-CoV-2 smittade till katter och illrar och att de bildade antikroppar. Vid samma exponeringsförsök smittade viruset SARS-CoV-2 vidare från de exponerade katterna till katter som var i samma rum som de. Hundar som exponerades för viruset bildade antikroppar, men de förde inte viruset vidare till andra hundar i samma rum. Viruset smittade inte till svin, hönor eller ankor. 

Också i exponeringsförsök i Tyskland har man fått liknande resultat. I försöken smittades illrar med viruset SARS-CoV-2 (åtta djur av nio), och de exponerade illrarna förde virussmittan vidare till tre illrar i samma utrymme som de. Illrarna bildade också antikroppar mot viruset SARS-CoV-2. Svin och höns blev inte smittade av  viruset SARS-CoV-2, inga katter testades i det aktuella försöket. Mer information om de preliminära resultaten från undersökningen kan läsas i forskningsgruppens pressmeddelande.

I Hong Kong har man testat sjuka personers hundar och katter (per 25.3.20 knappt 20 hundar och knappt 10 katter) och i proverna från två av hundarna och en katt observerades arvsmassa från viruset. 

Fynd av Sars-CoV-2 som hittills rapporterats för sällskapsdjur:

Land Djur Djurets ålder Konstaterats SARS-CoV-2 arvsmassa Konstaterats COVID-19 symtom Konstaterats antikroppar
Hong Kong Pomeranian1 17 Ja Nej Ja
Hong Kong Schäfer 2 Ja Nej Ännu inte känt
Belgien Katt Okänd Ja Inte bekräftat2 Ännu inte känt
Hong Kong Katt Okänd Ja Nej Ännu inte känt

1 Pomeranian dog, men dödsorsaken var sannolikt faktorer som berodde på hundens höga ålder och inte en eventuell COVID-19 sjukdom, men tyvärr säkerställdes dödsorsaken inte genom patologisk undersökning. I ett serumprov av hunden i fråga konstaterades antikroppar mot viruset SARS-CoV-2, vilket visar att hunden hade smittats med viruset. I slemhinneprov av hunden kunde man dock inte isolera levande SARS-CoV-2 virus.

2 Katten hade haft besvär i andningsvägarna, uppkastningar och diarré, men det är fortfarande osäkert om dessa symtom berodde på viruset SARS-CoV-2 eller om orsaken var någon annan. Arvsmassa från viruset SARS-CoV-2 konstaterades i prover från kattens avföring och uppkastningar, men på basis av detta går det ännu inte att säga om katten var smittad av viruset eller inte. Det har ännu inte undersökts om katten bildade antikroppar mot viruset.

I landskapet Wuhan i Kina har man undersökt blodprover av katter med avseende på antikroppar mot viruset SARS-CoV-2. Proverna samlades in under COVID-19 -epidemin i Wuhan och antikroppar konstaterades i 15 procent av proverna. De högsta nivåerna av antikroppar konstaterades hos sådana katter vars ägare hade sjukdomen COVID-19 (3 katter). Virusets arvsmassa påträffades ändå inte hos en enda katt, vilket innebär att de inte bar på viruset vid undersökningstidpunkten. Mer info om ämnet ingår i den preliminära forskningsrapporten.

Tills vidare ser det ut som om viruset SARS-CoV-2 endast i mycket sällsynta fall smittar till sällskapsdjur och de här infektionerna verkar inte ha någon betydelse när det gäller COVID-19 sjukdomens epidemiologi. Livsmedelsverket följer situationen för djurens vidkommande och informerar vid behov mera när vi får nya uppgifter. En person som insjuknat i vilken infektionssjukdom som helst bör undvika onödig hantering av djur och tvätta händerna omsorgsfullt, till exempel alltid innan han eller hon handskas med foder för sällskapsdjur.

Ytterligare information om läget för SARS-CoV-19 kan läsas på följande länk (på engelska):

Smittar coronaviruset COVID-19 till andra husdjur?

Enligt befintlig information smittar coronaviruset COVID-19 inte till nötkreatur, svin eller andra husdjur och husdjuren är inga smittkällor för COVID-19.

Kan jag smittas med coronaviruset COVID-19 från ett sällskapsdjur, till exempel från djurets päls?

Viruset SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen COVID-19 smittar enligt befintlig information från människa till människa, och djur såsom sällskapsdjur, hästar, produktionsdjur eller vilda djur är ingen smittkälla för människor. SARS-CoV-2 sprids i första hand som dropp- och beröringssmitta när en sjuk person hostar eller nyser.

Coronavirusen är till sin uppbyggnad sådana att deras infekterande förmåga inte kvarstår någon längre tid på ytor, i synnerhet inte i varierande temperaturer. Tills vidare har man rätt litet hunnit undersöka hur SARS-CoV-2-viruset klarar sig i omgivningen. Det är känt att viruset kan hålla sig livsdugligt från några timmar till några dagar till exempel som aerosol eller på olika ytor. Några undersökningar av hur länge viruset behåller sin infekterande förmåga på ytan av ett djur, till exempel i pälsen, har ännu inte gjorts. Tills vidare har det inte heller rapporteras några fall där ett djur, till exempel ett sällskapsdjur, skulle ha fört över SARS-CoV-2-smittan till en människa under epidemin.

Även om viruset förblir infektionsdugligt en tid, till exempel i en hundpäls, är risken för att bli smittad mycket liten jämfört med risken att bli smittad vid kontakt mellan människor. Det är ändå alltid viktigt att hålla god hygien vid hantering av djur, eftersom man vet att djuren bär på olika mikrober som smittar till människor, dvs. zoonoser.

Borde en person som smittats med COVID-19 undvika kontakt med djur?

En person som insjuknat i en infektionssjukdom bör alltid undvika onödig hantering av djur och tvätta händerna omsorgsfullt, till exempel före hantering av djurens mat. Om möjligt bör en frisk person ta hand om den dagliga skötseln av sällskapsdjuren. Eftersom det på basis av experimentella infektionsförsök ser ut som om katter och illrar enklare kan smittas med SARS-CoV-2 viruset än andra djur, är det skäl att undvika att hantera i synnerhet dessa djur om man har insjuknat i COVID-19.

Hur säkerställer jag att mitt djur får skötsel om jag själv insjuknar?

Djurets ägare bör alltid vara beredd på att själv insjukna. Därför bör ägaren planera hur djuren ska få skötsel i en situation då han eller hon själv inte kan ta hand om djuren. Det är skäl att i förväg avtala om arrangemangen kring den tillfälliga skötseln till exempel med släktingar, vänner eller grannar. Också den egna regionens djurpensionat bör kartläggas. Ha djurfoder i tillräckliga mängder i lager, och om djuret får kontinuerlig medicinering ska du också se till att det finns tillräckligt med mediciner.

I den händelse att ägaren skulle insjukna akut och allvarligt kan man i förväg göra upp en lista över de djur som finns i lägenheten och förvara listan till exempel på en synlig plats i tamburen där myndigheterna enkelt kan se den. Utöver uppgifter om djuren är det bra att skriva upp namnen på nära anhöriga samt avtalade tillfälliga skötare till djuren och skötarnas kontaktuppgifter. Arrangemang som gäller tillfällig skötsel av djur är i princip alltid på ägarens ansvar, men om till exempel djurskyddsmyndigheten får vetskap om att ett djur blivit utan omvårdnad, försöker man ordna med en tillfällig skötselplats åt djuret så snart som möjligt. Ägaren står alltid för kostnaderna för den tillfälliga skötsel som myndigheten ordnat med.

COVID-19 sjukdomen smittar från människa till människa och det har inte konstaterats att djur skulle överföra smittan till människor. För att skydda personer som hör till en riskgrupp rekommenderas det ändå att sådana katter och illrar vars ägare konstaterats eller starkt misstänks vara smittad med COVID-19 inte förs till personer i en riskgrupp för att skötas. Vid skötsel av djur, framför allt katter och illrar, vars ägare har insjuknat i COVID-19 är det skäl att för säkerhets skull iaktta särskilt god hygienpraxis och undvika nära kontakt med djuret, till exempel bör man låta bli att pussa eller dela sin egen mat med djuret. God hygien i samband med skötseln av djur inbegriper bl.a. handtvätt före och efter att man hanterat djuren samt deras foder och tillbehör. Katter vars ägare har insjuknat i COVID-19 bör hållas inomhus och de får inte ha kontakt med katter i andra hushåll.

Har coronaviruset COVID-19 ursprungligen överförts från djur till människor?

Enligt befintlig information verkar coronaviruset COVID-19 ha sitt ursprung i djur. I offentligheten har det spekulerats i att viruset skulle komma från fladdermöss varifrån det via en mellanvärd har överförts till människan. Tillsvidare har vi ändå inte tillräcklig kännedom om från vilket djurslag viruset kommer eller längs vilka rutter det har spridit sig till människan. Också vanliga coronavirus som hos människor orsakar lindriga symtom i andningsvägarna har enligt befintliga forskningsrön sitt ursprung i vilda djur såsom fladdermöss, men numera smittar de från människa till människa och inte från djur till människa. Coronaviruset COVID-19 kommer inte från djurvaccin.

Sprids coronavirus COVID-19 med flyttfåglar?

Enligt vad vi vet nu smittar COVID-19 mellan människor och flyttfåglarna sprider inte smittan. Vilda fåglar kan ändå sprida andra smittor, till exempel salmonella, och därför ska man inte hantera döda eller sjuka fåglar med bara händerna.

Sprider insekter eller fästingar COVID-19 -smitta?

Coronaviruset COVID-19 smittar från människa till människa och inte via fästingar, myggor eller andra insekter. Insekter och fästingar kan ändå sprida andra smittsamma sjukdomar som borrelios, och därför rekommenderas att man skyddar sig mot dem. Kontroller som utförs i samband med behandling av aktörens tillståndsansökan eller förfarande för godkännande, om det gäller utövande av näring.

Hur tryggas veterinärtjänsterna under coronaepidemin?

Avsikten är att brådskande veterinärtjänster ska säkerställas i den exceptionella situation som coronavirusepidemin orsakat. Livsmedelsverket har meddelat anvisningar om organiserandet av kommunala veterinärtjänster för att trygga utförandet av kritiska uppgifter och förhindra spridning av coronavirussmittan. Läs mera 

Kontroller och övervakningar

Livsmedelsverket har meddelat anvisningar om utförandet av kontroller vid övervakningen av livsmedelskedjan under det exceptionella läge som coronaviruset orsakar. I det inledande skedet av undantagsförhållandena sades det att bara nödvändiga och brådskande kontrollbesök ska utföras på kontrollobjekten. Från och med 14.5 har Livsmedelsverket börjat återinföra kontroller som hör till dess verksamhetsområde. Syftet med anvisningarna är att trygga utförandet av kritiska och nödvändiga uppgifter och att stöda kontinuiteten i kundernas och förvaltningens verksamhet. Detta innebär dock ännu inte att kontrollerna helt skulle återgå till normala förhållanden. Ambitionen är samtidigt att begränsa risken för att kontrollpersonalen och de som är föremål för kontrollerna utsätts för coronavirussmitta.

I första hand är det fortfarande nödvändiga och brådskande kontrollbesök som utförs. Därutöver utförs sådana kontrollbesök för vilka man bedömer att risken för att coronasmitta sprids är liten, dvs. där det är möjligt att minimera de fysiska kontakterna mellan personer och hålla ett tillräckligt stort avstånd till andra personer på platsen. När det gäller att skydda sig mot smittan följs arbetsgivarens, THL:s och arbetshälsoinstitutets anvisningar.

Går det att föra in en hund, katt eller iller från utlandet medan undantagsförhållanden råder?

I englighet med statsrådets hybridstrategi Finlands gränstrafiken öppnas gradvis och kontrollerat från och med den 14 maj.

Arbetsresor och annan nödvändig trafik tillåts inom Schengenområdets inre gränser, men personer som kommer från utlandet till Finland måste bereda sig på att styrka de arbetsrelaterade grunderna i samband med gränskontrollen. Dessa och andra tidigare fastslagna begränsningar för trafiken över en yttre gräns är i kraft till och med 14.6.2020. Läs mer

På Gränsbevakningsväsendets webbplats finns en lista över vad som betraktas som nödvändig trafik.

Finska medborgare har alltid rätt att återvända till Finland och alla har rätt att lämna landet. Fritidsresor till utlandet rekommenderas tills vidare inte. Resenärer som anländer till Finland rekommenderas att stanna i frivillig karantän i två veckor i enlighet med anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Den som planerar att föra in ett sällskapsdjur bör i förväg kontakta Gränsbevakningsväsendet och försäkra sig om vad som gäller för den egna situationen. Det är också bra att vara insatt i avgångslandets restriktioner och vägledning, eftersom många länder har stängt sina gränser för utomstående och begränsat rörligheten på grund av coronapandemin. I många länder sätts personer som anländer från Finland i 14 dagars karantän.

På grund av undantagsförhållandena är det inte möjligt att föra in hundar, katter eller illrar från länder utanför EU eller Schengenområdet utan att djuret åtföljs av sin ägare. Genom detta vill man försäkra sig om att gränsveterinärtjänsterna räcker till för nödvändiga kontroller av livsmedels- och biproduktförsändelser. Inte heller inom EU kan det rekommenderas att sända djur som fraktgods medan undantagsförhållandena pågår: om en djurförsändelse fastnar rentav länge vid gränsen, uppstår det problem för djurens hälsa och välbefinnande. För tillfället har det uppstått stockningar vid många europeiska länders gränser på grund av kontrollerna. I sista hand beslutar Gränsbevakningsväsendet och Tullen vem som får passera gränsen och på vilka grunder.

Det beror också på flygbolaget om t.ex. en hundvalp får skickas som fraktgods från ett annat EU-land. Många flyg- och frakttransporter är för tillfället inhiberade eller pausade, och därför måste man kontakta flygbolaget direkt för att utreda saken.

Förflyttning av ett eget sällskapsdjur som beror på att ägaren måste resa är fortfarande tillåtet, om djuret uppfyller kraven för förflyttning. Villkoren kan läsas på  vår webbplats.

 

Sidan har senast uppdaterats 18.5.2020