Vanliga frågor: djur och coronaviruset COVID-19

Uppdaterad 23.7.2020 

I Kina startade i början av året en ny infektionssjukdomsepidemi orsakad av coronavirus (COVID-19). Världshälsoorganisationen WHO meddelade den 11 mars att sjukdomen klassas som en pandemi. Enligt WHO avses med pandemi en smittsam sjukdom som fått omfattande spridning till alla kontinenter i världen. 

COVID-19 är en coronavirussjukdom hos människor. Viruset sprids i första hand mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser. Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med det nationella och internationella läget och ger anvisningar om förebyggandet av infektioner. På THL:s webbplats har sammanställts heltäckande information om coronaviruset.

På denna sida går vi igenom frågor som hör till Livsmedelsverkets uppgiftsfält och som hänför sig till djur och sjukdomen COVID-19:

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en omfattande virusfamilj med virus som är kända hos många olika djurslag. Coronavirus identifierades för första gången på 1960-talet. De orsakar vanligen infektioner i andningsvägarna och mag-tarmkanalen. Coronavirus är ofta specifika för olika värddjur och sprids därför vanligen inte lätt mellan olika djurslag. De flesta coronavirus är inte zoonotiska, dvs. de smittar inte mellan människor och djur.

Hos flera djurslag känner man till sjukdomar orsakade av coronavirus och dessa ska inte förväxlas med COVID-19 -sjukdomsfallen som nu påträffats hos människor.

Till exempel hos svin förekommer ett flertal sjukdomar orsakade av coronavirus, såsom tarmsjukdomarna PED och TGE.  Coronavirus hos nötkreatur orsakar utöver symptom i tarmkanalen också infektioner i andningsorganen. Också hos fåglar känner man till sjukdomar orsakade av coronavirus, såsom IB

Också sällskapsdjur har egna varianter av coronavirus. Det finns till exempel två kända coronavirus som orsakar sjukdom hos hundar, det ena viruset ger symptom i tarmkanalen och det andra i andningsvägarna. Kattcoronavirus orsakar symptom i tarmkanalen och ibland allvarlig infektiös bukhinneinflammation (FIP, feline infectious peritonitis). Läs mera

Smittar coronaviruset COVID-19 till sällskapsdjur?

Tills vidare finns det inte vetskap om några bekräftade fall där sällskapsdjur skulle ha insjuknat i sjukdomen COVID-19. Ute i världen har det rapporterats om några fall där arvsmassa från viruset SARS-CoV-2 har påträffats i prover av hund eller katt, och oftast har dessa djur haft tät kontakt med en person som insjuknat i COVID-19. Till exempel i Hong Kong har man testat hundar och katter hos personer som insjuknat i COVID-19 (per 15.4.20 cirka 30 hundar och knappa 20 katter) och i proverna från två hundar och en katt påträffades arvsmassa från viruset. Också till exempel i USA, Frankrike, Spanien och Holland har det observerats enstaka katter eller hundar vars prover innehållit viruset SARS-CoV-2. Hos en del av dessa sällskapsdjur har det också konstaterats antikroppar mot SARS-CoV-2. I regel har de här hundarna eller katterna inte uppvisat några symtom som tyder på SARS-CoV-2 -infektion, men ett fåtal har haft lindriga luftvägsbesvär vars koppling till viruset SARS-CoV-2 ännu är oklar.

Vid exponeringsförsök i Kina upptäckte man att viruset SARS-CoV-2 smittade till katter och illrar och att de bildade antikroppar. Vid samma exponeringsförsök smittade viruset SARS-CoV-2 vidare från de exponerade katterna till katter som var i samma rum som de. Hundar som exponerats för viruset bildade antikroppar, men de förde inte viruset vidare till andra hundar i samma rum. Viruset smittade inte till svin, hönor eller ankor. Mer information om ämnet ingår i en preliminär forskningsrapport.

Också i exponeringsförsök i Tyskland har man fått liknande resultat. I försöken smittades illrar med viruset SARS-CoV-2 (åtta djur av nio), och de exponerade illrarna förde virussmittan vidare till tre illrar i samma utrymme som de. Illrarna bildade också antikroppar mot viruset SARS-CoV-2. Svin och höns blev inte smittade av viruset SARS-CoV-2, inga katter testades i det aktuella försöket. Mer information om de preliminära resultaten från undersökningen kan läsas i forskningsgruppens pressmeddelande.

I landskapet Wuhan i Kina har man undersökt blodprover av katter med avseende på antikroppar mot viruset SARS-CoV-2. Proverna samlades in under COVID-19 -epidemin i Wuhan och antikroppar konstaterades i 15 procent av proverna. De högsta nivåerna av antikroppar konstaterades hos sådana katter vars ägare hade sjukdomen COVID-19 (3 katter). Virusets arvsmassa påträffades ändå inte hos en enda katt, vilket innebär att de inte bar på viruset vid undersökningstidpunkten. Mer info om ämnet ingår i den preliminära forskningsrapporten.

Tills vidare ser det ut som om viruset SARS-CoV-2 endast i mycket sällsynta fall smittar till sällskapsdjur och de här infektionerna verkar inte ha någon betydelse när det gäller COVID-19 sjukdomens epidemiologi. Sporadiskt, när mängden virus i sällskapsdjurets livsmiljö är stor, kan virus överföras från en art till en annan, men vanligtvis smittar viruset inte vidare till andra djur eller människor i dessa fall. Livsmedelsverket följer situationen för djurens vidkommande och informerar vid behov mera när vi får nya uppgifter. En person som insjuknat i vilken infektionssjukdom som helst bör undvika onödig hantering av djur och tvätta händerna omsorgsfullt, till exempel alltid innan han eller hon handskas med foder för sällskapsdjur.

Ytterligare information om läget för SARS-CoV-2 hos djur kan läsas på följande länk (på engelska):

Smittar coronaviruset COVID-19 till andra husdjur?

Enligt befintlig information smittar SARS-CoV-2 inte till nötkreatur, får, svin, höns eller ankor, och husdjuren är inga smittkällor för COVID-19.

I Holland har SARS-CoV-2 påträffats i mera av tjugo minkfarmer (17.7.2020). Djuren uppvisade symtom i luftvägarna och matsmältningskanalen samt förhöjd dödlighet. Några har också varit asymptomatisk. I flera fall hade djuren troligen fått smittan av en person som skötte djuren. Läs mer på OIE:s webbplats

Danmark meddelade 17.6.2020 att SARS-CoV-2 infektion har påträffats hos såväl minkar som en anställd på en minkfarm i Nordjylland. Minkarna uppvisade symtom som tydde på infektion. Efter den smittan har påtraffats i två andra minkfarmen (17.7.2020). Läs mera

Spanien raporterade den första SARS-CoV-2 infektionen i minkfarmen 16.7.2020.

Kan jag smittas med coronaviruset COVID-19 från ett sällskapsdjur, till exempel från djurets päls?

Viruset SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen COVID-19 smittar enligt befintlig information från människa till människa, och djur såsom sällskapsdjur, hästar, produktionsdjur eller vilda djur är ingen smittkälla för människor. SARS-CoV-2 sprids i första hand som dropp- och beröringssmitta när en sjuk person hostar eller nyser.

Coronavirusen är till sin uppbyggnad sådana att deras infekterande förmåga inte kvarstår någon längre tid på ytor, i synnerhet inte i varierande temperaturer. Tills vidare har man rätt litet hunnit undersöka hur SARS-CoV-2-viruset klarar sig i omgivningen. Det är känt att viruset kan hålla sig livsdugligt från några timmar till några dagar till exempel som aerosol eller på olika ytor. Några undersökningar av hur länge viruset behåller sin infekterande förmåga på ytan av ett djur, till exempel i pälsen, har ännu inte gjorts. Tills vidare har det inte heller rapporteras några fall där ett djur, till exempel ett sällskapsdjur, skulle ha fört över SARS-CoV-2-smittan till en människa under epidemin.

Även om viruset förblir infektionsdugligt en tid, till exempel i en hundpäls, är risken för att bli smittad mycket liten jämfört med risken att bli smittad vid kontakt mellan människor. Det är ändå alltid viktigt att hålla god hygien vid hantering av djur, eftersom man vet att djuren bär på olika mikrober som smittar till människor, dvs. zoonoser.

Borde en person som smittats med COVID-19 undvika kontakt med djur?

En person som insjuknat i en infektionssjukdom bör alltid undvika onödig hantering av djur och tvätta händerna omsorgsfullt, till exempel före hantering av djurens mat. Om möjligt bör en frisk person ta hand om den dagliga skötseln av sällskapsdjuren. Eftersom det på basis av experimentella infektionsförsök ser ut som om katter och illrar enklare kan smittas med SARS-CoV-2 viruset än andra djur, är det skäl att undvika att hantera i synnerhet dessa djur om man har insjuknat i COVID-19.

I Holland konstaterades dessutom att SARS-CoV-2-viruset har smittat till minkar i minkfarmer, och därför bör personer som insjuknat i COVID-19 och som arbetar på minkfarmer undvika kontakt med minkar.

Hur säkerställer jag att mitt djur får skötsel om jag själv insjuknar?

Djurets ägare bör alltid vara beredd på att själv insjukna. Därför bör ägaren planera hur djuren ska få skötsel i en situation då han eller hon själv inte kan ta hand om djuren. Det är skäl att i förväg avtala om arrangemangen kring den tillfälliga skötseln till exempel med släktingar, vänner eller grannar. Också den egna regionens djurpensionat bör kartläggas. Ha djurfoder i tillräckliga mängder i lager, och om djuret får kontinuerlig medicinering ska du också se till att det finns tillräckligt med mediciner.

I den händelse att ägaren skulle insjukna akut och allvarligt kan man i förväg göra upp en lista över de djur som finns i lägenheten och förvara listan till exempel på en synlig plats i tamburen där myndigheterna enkelt kan se den. Utöver uppgifter om djuren är det bra att skriva upp namnen på nära anhöriga samt avtalade tillfälliga skötare till djuren och skötarnas kontaktuppgifter. Arrangemang som gäller tillfällig skötsel av djur är i princip alltid på ägarens ansvar, men om till exempel djurskyddsmyndigheten får vetskap om att ett djur blivit utan omvårdnad, försöker man ordna med en tillfällig skötselplats åt djuret så snart som möjligt. Ägaren står alltid för kostnaderna för den tillfälliga skötsel som myndigheten ordnat med.

COVID-19 sjukdomen smittar från människa till människa och det har inte konstaterats att djur skulle överföra smittan till människor. För att skydda personer som hör till en riskgrupp rekommenderas det ändå att sådana katter och illrar vars ägare konstaterats eller starkt misstänks vara smittad med COVID-19 inte förs till personer i en riskgrupp för att skötas. Vid skötsel av djur, framför allt katter och illrar, vars ägare har insjuknat i COVID-19 är det skäl att för säkerhets skull iaktta särskilt god hygienpraxis och undvika nära kontakt med djuret, till exempel bör man låta bli att pussa eller dela sin egen mat med djuret. God hygien i samband med skötseln av djur inbegriper bl.a. handtvätt före och efter att man hanterat djuren samt deras foder och tillbehör. Katter vars ägare har insjuknat i COVID-19 bör hållas inomhus och de får inte ha kontakt med katter i andra hushåll.

Hur skyddar jag mina pälsdjur från SARS-CoV 2-smitta

I Finland har man inte hos djur konstaterat SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen COVID-19. I Nederländerna har viruset redan påträffats på cirka tjugo minkfarmer och även i Danmark på några farmer samt i Spanien på farm. Vissa minkar har uppvisat symtom på sjukdomen, men viruset har också påträffats på farmer där djuren inte uppvisat symtom som passar in på smittan. Man har konstaterat att viruset har spritts från människor till minkar, men sjukdomen har även spritts inom farmerna mellan djur. I några fall misstänks viruset ha överförts från mink till människa. I Nederländerna har djuren på de farmer där smittan har konstaterats avlivats för att förhindra spridning av viruset och för att skydda människorna. I Danmark avlivas inte längre smittade farmdjur, utan man begränsar sjukdomens spridning genom andra åtgärder.

På grund av sjukdomens karaktär och det stora antal djur som finns på en farm är det synnerligen viktigt att viruset hindras från att spridas till farmer i Finland. Trots att smittan tills vidare bland pälsdjur observerats endast hos mink, bör anvisningarna nedan följas på samtliga pälsfarmer.

Sköt djur endast om du är frisk

 • Sköt inte djur om du är sjuk eller du varit i kontakt med personer som misstänks eller har konstaterats ha COVID-19-smittan.
 • Om du har luftvägssymtom eller andra symtom som passar in på COVID-19-smittan,
  • uppsök omedelbart läkare enligt hälsovårdens anvisningar
  • berätta för läkaren om din kontakt med pälsfarmen
  • meddela kommunalveterinären om situationen.

Meddela kommunalveterinären om sjukdomssymtom hos djuren

 • Om du observerar symtom som kan passa in på SARS-CoV-2-smittan (luftvägssymtom, diarré, ökad dödlighet), meddela kommunalveterinären utan dröjsmål
  • kommunalveterinären sköter om provtagningen av djur
  • för att skydda sig mot smitta ska man följa Institutet för hälsa och välfärds (THL) och Arbetshälsoinstitutets (TTL) anvisningar.

Sörj för säkra tillvägagångssätt

 • Förhindra spridningen av coronavirus mellan människor genom att följa TTL:s anvisningar om skydd mot sjukdomar i lantbruksarbete samt THL:s allmänna anvisningar.
 • Säkerställ redan i förväg vem som kan sköta djuren om du eller dina anställda insjuknar.
 • Undvik onödiga besök på andra pälsfarmer.
 • Tillåt endast nödvändiga besök på din farm.
 • Om du reser utomlands, följ när du återvänder minst statsförvaltningens och THL:s anvisningar om karantän och kräv detsamma också av dina anställda och besökare samt anställda som kommer från utlandet. Livsmedelsverket rekommenderar att den som varit utomlands vistas i karantänförhållanden i 14 dygn efter resan innan hen går in i en pälsdjursgård eller sköter pälsdjur.
 • Undvik förflyttning av djur mellan farmer. En symtomfri smitta kan spridas från en farm till en annan med djuren.
 • Rengör och desinficera arbetsredskapen och annan utrustning eller tillbehör innan de flyttas till en annan farm. När du rengör och desinficerar kan du tillämpa exempelvis ETT rf:s anvisningar.
 • Sörj för en effektiv bekämpning av skadedjur.
 • Hindra katter från att röra sig i farmområdet så gott det går, eftersom viruset kan smitta även katter, som kan sprida viruset.
 • Säkerställ att stängslen runt farmen är i gott skick och se till att fånga in förrymda djur.

Har coronaviruset COVID-19 ursprungligen överförts från djur till människor?

Enligt befintlig information verkar coronaviruset COVID-19 ha sitt ursprung i djur. I offentligheten har det spekulerats i att viruset skulle komma från fladdermöss varifrån det via en mellanvärd har överförts till människan. Tillsvidare har vi ändå inte tillräcklig kännedom om från vilket djurslag viruset kommer eller längs vilka rutter det har spridit sig till människan. Också vanliga coronavirus som hos människor orsakar lindriga symtom i andningsvägarna har enligt befintliga forskningsrön sitt ursprung i vilda djur såsom fladdermöss, men numera smittar de från människa till människa och inte från djur till människa. Coronaviruset COVID-19 kommer inte från djurvaccin.

Sprids coronavirus COVID-19 med flyttfåglar?

Enligt vad vi vet nu smittar COVID-19 mellan människor och flyttfåglarna sprider inte smittan. Vilda fåglar kan ändå sprida andra smittor, till exempel salmonella, och därför ska man inte hantera döda eller sjuka fåglar med bara händerna.

Sprider insekter eller fästingar COVID-19 -smitta?

Coronaviruset COVID-19 smittar från människa till människa och inte via fästingar, myggor eller andra insekter. Insekter och fästingar kan ändå sprida andra smittsamma sjukdomar som borrelios, och därför rekommenderas att man skyddar sig mot dem. Kontroller som utförs i samband med behandling av aktörens tillståndsansökan eller förfarande för godkännande, om det gäller utövande av näring.

Hur tryggas veterinärtjänsterna under coronaepidemin?

Avsikten är att brådskande veterinärtjänster ska säkerställas i den specialsituation som coronavirusepidemin orsakat. Livsmedelsverket har meddelat anvisningar om organiserandet av kommunala veterinärtjänster för att trygga utförandet av kritiska uppgifter och förhindra spridning av coronavirussmittan. Läs mera 

Kontroller och övervakningar

Livsmedelsverket har meddelat anvisningar om utförandet av kontroller vid övervakningen av livsmedelskedjan under det exceptionella läge som coronaviruset orsakar. I det inledande skedet av undantagsförhållandena sades det att bara nödvändiga och brådskande kontrollbesök ska utföras på kontrollobjekten. Från och med 14.5 har Livsmedelsverket börjat återinföra kontroller som hör till dess verksamhetsområde. Syftet med anvisningarna är att trygga utförandet av kritiska och nödvändiga uppgifter och att stöda kontinuiteten i kundernas och förvaltningens verksamhet. Detta innebär dock ännu inte att kontrollerna helt skulle återgå till normala förhållanden. Ambitionen är samtidigt att begränsa risken för att kontrollpersonalen och de som är föremål för kontrollerna utsätts för coronavirussmitta.

I första hand är det fortfarande nödvändiga och brådskande kontrollbesök som utförs. Därutöver utförs sådana kontrollbesök för vilka man bedömer att risken för att coronasmitta sprids är liten, dvs. där det är möjligt att minimera de fysiska kontakterna mellan personer och hålla ett tillräckligt stort avstånd till andra personer på platsen. När det gäller att skydda sig mot smittan följs arbetsgivarens, THL:s och arbetshälsoinstitutets anvisningar.

Går det att föra in en hund, katt eller iller från utlandet medan undantagsförhållanden råder?

Statsrådet beslutade den 12 juni att gränskontrollen vid de inre gränserna delvis ska fortsätta och att trafiken över de yttre gränserna fortsättningsvis ska begränsas fram till den 14 juli 2020. Persontrafik och transporter kommer i första hand att underlättas mellan länder som har liknande smittoläge. Regeringen kommer att se över situationen om två veckor.

Gränskontrollen vid de inre gränserna slopas från och med den 15 juni i fråga om landgränsen mellan Finland och Norge samt flygtrafiken och den regelbundna färjetrafiken mellan Finland och Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen. Gränskontrollen vid de inre gränserna slopas också i fråga om trafiken med fritidsbåtar.

Gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter i fråga om trafiken mellan Finland och andra Schengenländer än de som nämns ovan. Återresor, arbetsresor och andra nödvändiga resor till Finland är möjliga från hela Schengenområdet.

Begränsningarna i gränstrafiken kvarstår vid den yttre gränsen, det vill säga vid ryska gränsen och i fråga om personer som anländer från andra tredjeländer, fram till den 14 juli. Vid de yttre gränserna tillåts återresor till Finland, transittrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och annan nödvändig trafik.

Alla som anländer till Finland rekommenderas självmant hålla sig i karantän i 14 dygn. Personer som anländer från Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland eller Litauen behöver inte hålla sig i karantän.

Den som planerar att föra in ett sällskapsdjur bör i förväg kontakta Gränsbevakningsväsendet och försäkra sig om vad som gäller för den egna situationen. Det är också bra att vara insatt i avgångslandets restriktioner och vägledning.

Det beror också på flygbolaget om t.ex. en hundvalp får skickas som fraktgods från ett annat EU-land. Därför måste man kontakta flygbolaget direkt för att utreda saken.

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 28.7.2020