Exponering för tungmetaller i livsmedel och dricksvatten bland vuxna finländare

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bedömt att exponeringen för kadmium (Cd), bly (Pb), arsenik (As), kvicksilver (Hg), nickel (Ni) och aluminium (Al) som finns i livsmedel och dricksvatten kan för en del av befolkningen överskrida en säker nivå för dessa ämnen. EFSA:s bedömning grundas på uppgifter om fastställda halter i livsmedel eller råvaror som samlats in från alla EU-länder, speciellt från Mellaneuropa. Dessa kan avvika från halterna i Finland, eftersom mängden tungmetaller som samlas i växter eller djur som äter dem beror på olika faktorer, t.ex. mark, gödsling och växtart.

Kadmium, bly, kvicksilver och nickel samt halvmetallen arsenik räknas till tungmetaller. Aluminium behandlas i detta projekt, eftersom det misstänks skada centrala nervsystemet. Även många tungmetaller skadar centrala nervsystemet: mest bevis finns det av bly och kvicksilver, men även kadmium och arsenik misstänks kunna orsaka skador.

Exponering för tungmetaller bland vuxna finländare bedöms utifrån uppmätta halter i livsmedel eller råvaror (kontrollprover, analyserade prover från tidigare projekt), men materialet kompletteras med uppgifter från litteraturen i EU-området om det inte finns finländska resultat till hands. För bedömning av exponeringen behövs konsumtionsuppgifter om mat, och som sådana används material från 25 - 74-åringar om deras matkonsumtion specificerat på råvarunivå, och som sammanställdes i undersökningarna Finravinto 2007 och Finravinto 2012.

För varje ämne som undersöks definieras exponeringsmängden i den undersökta befolkningsgruppen och utreds exponeringskällorna både för befolkningen i medeltal och för konsumenter som utsätts mest. Dessutom bedöms kumulativ exponering för alla ämnen tillsammans så exakt som de tillgängliga materialen tillåter. Speciellt intresse riktas i projektet mot kvinnor i fertil ålder, eftersom tungmetaller i födan kan genom moderkakan till viss del föras vidare till fostret som är känsligare för ämnenas hälsoeffekter än den vuxna. Genom uppgifter om matkonsumtion från två olika tidsperioder kan man även jämföra förändringar i exponeringen bland befolkningen mellan åren 2007 och 2012.

Tidtabell

2017 - 2019

Finansiering

Livsmedelsverket

Projektgrupp

Johanna Suomi / Livsmedelsverket

Kimmo Suominen / Livsmedelsverket

Pirkko Tuominen / Livsmedelsverket

Tilläggsuppgifter om projektet

Johanna Suomi johanna.suomi@ruokavirasto.fi