Exponeringen av finska barn för tungmetaller – kumulativ riskvärdering

Enligt aktuella uttalanden från den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA kan intaget av kadmium (Cd), bly (Pb), arsenik (As) och kvicksilver (Hg) via livsmedel överstiga de nivåer som kan anses trygga.

Projektet har som syfte att uppskatta exponeringen av finska barn på 1, 3 och 6 år för dessa tungmetaller via livsmedel och att utreda om intaget av tungmetaller är för högt med nuvarande diet. Riskvärdering är kumulativ, vilket innebär att den tar hänsyn till det totala intaget för alla fyra tungmetaller via olika livsmedel. Samtidigt bedöms vilka livsmedel som ger den största inverkan på tungmetallsexponeringen.

Den internationella institutionen för cancerforskning IARC har klassificerat kadmium och arsenik som ämnen som orsakar cancer hos människor (grupp 1) och bly som ett ämne som troligen orsakar cancer hos människor (grupp 2). Dessutom är dessa tungmetaller farliga för människokroppen på olika sätt: om man exponeras för höga halter eller vid ackumulering över långa perioder, kan de predisponera för skador i nervsystemet (Pb, Hg, Cd, As), njurarna (Cd, Pb, As) och troligen öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Hg, Pb, As) eller osteoporos (Cd).

Tungmetaller hamnar i livsmedel från miljön, till exempel från jorden till spannmål, eller från vattnet till fisk. Om intaget av tungmetaller via livsmedel är för högt,är risken store hos barn eftersom tungmetallbelastningen i förhållande till kroppsvikten är store. Barnens växande kropp, särskilt nervsystemet, är också mer känsligt för de skador och funktionsrubbningar som tungmetaller orsakar.

Halterna av arsenik, kvicksilver, kadmium och bly skall fastställas i livsmedelsgrupper där intaget är omfattande och som har haft ökade halter av tungmetaller i europeiska studier. Dessa matgrupper är spannmål och spannmålsprodukter, grönsaker och rotfrukter, frukter, kött och köttprodukter, fisk och skaldjur, mjölk samt vatten.

Tidtabell

2011 - 2015

Finansiering

Evira

Projektgrupp

Johanna Suomi / Evira
Pirkko Tuominen / Evira
Kirsti Savela / Evira

Publikationer

Riskvärdering av finska barns exponering för tungmetaller via livsmedel och vatten. Eviras undersökningar 2/2015 (pdf)

Johanna Suomi, Pirkko Tuominen & Kirsti Savela (2017) Dietary exposure of Finnish children to heavy metal mixture – a cumulative assessment, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 23:5, 1234-1248, DOI: 10.1080/10807039.2017.1314760

Johanna Suomi, Pirkko Tuominen, Sari Niinistö, Suvi M. Virtanen & Kirsti Savela (2018) Dietary heavy metal exposure of Finnish children of 3 to 6 years, Food Additives & Contaminants: Part A, 35:7, 1305-1315, DOI: 10.1080/19440049.2018.1480065

Johanna Suomi, Pirkko Tuominen, Sari Niinistö, Suvi M. Virtanen & Kirsti Savela (2019) Dietary heavy metal exposure of Finnish 1-year-olds, AIMS Agriculture and Food, 2019, 4(3): 778-793. DOI: 10.3934/agrfood.2019.3.778.

Tilläggsuppgifter om projektet

Johanna Suomi, forskningsenheten för riskvärdering