Förekomsten av främmande organiska ämnen i fiskfoder och foderråvaror

Förekomsten av främmande organiska ämnen i fiskfoder och foderråvarorFoder till odlad fisk består i huvudsak av råvaror med fiskursprung. Råvarorna kan innehålla främmande ämnen som kan hamna i fiskfoder och slutligen i fisk. Livssäkerhetsverket Evira har tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) undersökt halterna av främmande ämnen i fiskfoder och foderråvaror (fiskolja, fiskmjöl).

Det fanns stora skillnader i halterna av främmande ämnen inom varje studerad produktkategori (fiskolja, fiskmjöl, fiskfoder). Dioxin- och polyklorinerade bifenylhalterna (PCB) i alla våra prov var lägre än gränsvärdena inom EU. Halterna av polybromerade difenyletrar var lika stora eller lägre än de som rapporterats i fisk och fiskfoder inom EU och annanstans i världen. Halterna av organiska tennföreningar i våra prov var relativt låga i jämförelse med halterna annanstans i världen. Det finns inga fodergränsvärden för de andra undersökta föreningarna än för dioxiner och PCB.

Halterna av dioxin och PCB i Östersjöströmming är för höga för att möjliggöra användningen av strömming som sådan i foder. Fodertillverkare har utvecklat metoder för att rengöra fiskmjöl och fiskolja från dioxiner och PCB. Fiskfodertillverkare inom Östersjötrakten använder rengjord Östersjöfisk som foderråvara. Man har också gjort försök med att ersatta fiskolja med vegetabilisk olja i fiskfoder. Avigsidan har varit en för människan ofördelaktigare fettsyrasammansättning genom att n-3/n-6-fettsyrorna minskat i fisken.

Forskningsgrupp

Kimmo Suominen (Evira)
Anja Hallikainen (Evira)
Riitta Rannikko (Evira)
Hannu Kiviranta (THL)
Päivi Ruokojärvi (THL)
Riikka Airaksinen (THL)
Jani Koponen (THL)

Finansiering

Evira
OLVI- stiftelse

Publikationen om projektet

Vetenskapliga publikationer och föredrag

Suominen, K, Hallikainen, A., Ruokojärvi, P., Airaksinen, R., Koponen, J., Rannikko, R. and Kiviranta, H. 2011. Occurrence of PCDD/F, PCB, PBDE, PFAS, and organotin compounds in fish meal, fish oil and fish feed. Chemosphere. 85:300–306.