Fusariumtoxiner

Finländarnas exponering för Fusariumtoxiner utreddes i Evira i samarbete med Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi och Folkhälsoinstitutet. Intagen ligger under de tolerabla dagliga intag med undantag för toxinerna T-2 och HT-2 som storkonsumenterna av obearbetad havre kan få för mycket av.

Allmänna av mögel altrade Fusariumtoxiner i finska spannmål är deoxynivalenol, zearalenon, nivalenol och toxinerna T-2 och HT-2. Fusariumtoxiner förekommer särskilt i havre. En långvarig exponering för Fusariumtoxiner kan medföra hälsoskador, såsom försvagad immunitet. Än så länge känner man ändå inte till alla följder av långvarig exponering. Vid akut förgiftning är symptomen till exempel illamående, kräkningar och magsmärtor.

Toxinhalterna varierar årligen särskilt beroende på vädret under skördeperioden. Med sortering och skalning av spannmål kan man betydligt reducera mängden av toxiner. Det är skäl att kontinuerligt utöva tillsyn över gränsvärden av Fusariumtoxinerna som fastställts för spannmål. Inriktning av tillsynen rekommenderas särskilt för havre och havreprodukter som uppvisar de högsta halterna av toxinerna.

Arbetsgrupp

Taneli Rautala (Evira)
Veli Hietaniemi (MTT)
Tauno Koivisto (MTT)
Marja-Liisa Ovaskainen (THL)
Harri Sinkko (THL)
Carina Kronberg-Kippilä (THL)
Tero Hirvonen (Evira)
Kirsi-Helena Liukkonen (Evira)
Mirja Kartio (Evira)
Anja Hallikainen (Evira)

Tidtabell

2007 - 2008

Finansiering

Evira, THL, MTT

Tilläggsuppgifter

Anja Hallikainen