Halterna av dioxiner, furaner, PCB-, PBDE- och PFOS-föreningar i östersjöfisk, odlad fisk och inhemsk insjöfisk

Undersökningen kommer att ge ny information om halterna av miljögifter,dioxiner, PCB- and PBDE-föreningar, i olika fiskarter i Östersjön. Det är viktigt att utreda om det som en följd av förändringar i miljön har skett under detta årtionde också förändringar avseende halterna av miljögifter i Östersjön. Projektet undersöker hur halterna av miljögifter i fiskar på olika områden har utvecklats. Dessutom produceras information om nya miljögifter. EU kräver uppdaterad information för konsumenterna om miljögifter i fiskarna och om beräkningen av exponeringen för att man vid behov ska kunna förnya rekommendationerna för konsumtion av fisk. Undersökningsresultaten kommer till nytta år 2011, då maximala dioxinhalter i förordningen om främmande ämnen ska ses över. De kan också användas av miljöförvaltningen vid övervakningen av miljögifter och vid andra gemensamma projekt inom olika förvaltningsområden, i synnerhet då det gäller att producera information för internationella miljöavtal.

Forskargrupp

Forskningsprofessor Anja Hallikainen, Evira
Enhetschef Hannu Kiviranta, THL
Specialforskare Pekka Vuorinen, RKTL
Specialforskare Jaakko Mannio, SYKE

Tidtabell

2009 - 2011

Finansiering

JSM:s medel för samforskning

Mera information om projektet

Anja Hallikainen