Potentialen av fosfor i avloppsslam för växtproduktion och påverkan av slammets innehåll av skadliga ämnen på miljön och livsmedelssäkerheten (PProduct)

Avloppsslam är en betydande fosforkälla som knappt utnyttjas inom växtproduktionen i Finland. I framtiden då fosforreserverna sinar krävs det ett mer effektivt tillvaratagande även av denna fosforkälla. De största hindrena för användningen av fosforn i slam är dess dåliga löslighet och möjliga innehåll av skadliga organiska substanser och medicinrester som kan spridas till miljön och vidare till livsmedelskedjan. I denna studie undersöks det långvariga gödselvärdet av fosfor, som är bundet till avloppsslam. Slammets innehåll av skadliga substanser (PAH, PBDE, ftalater, akrylamid) och läkemedelsrester undersöks och deras eventuella effekter på miljön utvärderas. Inom ramen för projektet studeras också PBDE och vissa läkemedels ackumulering i havre. Pyrolys, som är en ny behandlingsmetod av slam, undersöks med avseende på hur den påverkar användarbarheten av fosforn i slam, de skadliga ämnenas biotillgänglighet och därmed livsmedelssäkerheten.

Tidtabell

2015 - 2018

Finansiering

Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera), Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet (Luke), Finlands miljöcentral (Syke)

Projektgrupp

Kari Ylivainio (Luke)
Päivi Munne (Syke)
Marja Raatikainen (Livsmedelsverket)
Kimmo Suominen (Livsmedelsverket)
Kimmo Rasa (Luke)
Minna Sarvi (Luke)
Eila Turtola (Luke)
Johanna Suomi (Livsmedelsverket)
Jaakko Mannio (Syke)
Päivi Meriläinen (Syke)

Tilläggsuppgifter om projektet

Kimmo Suominen, forskningsenhet för riskvärdering
kimmo.suominen@ruokavirasto.fi