Riskvärdering av A-vitamin i lever

Forskningsenheten för riskbedömning vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira startade våren 2005 på uppdrag av Livsmedelsverket projektet ”Bedömning av A-vitaminrisken i lever för gravida kvinnor”. Projektet undersöker finska kvinnors exponering för A-vitamin genom leverrätter och överväger behovet av rekommendationer för intag av lever under graviditet.
Riskerna med att äta lever har redan länge diskuterats. Konsumenterna, medierna och hälsovården via rådgivningarna är intresserade av om det är säkert att äta lever. Ämnet har intresserat också i de övriga nordiska länderna och i synnerhet oroar man sig för säkerheten hos känsliga riskgrupper (gravida kvinnor och små barn).

Någon egentlig riskbedömning har inte gjorts av lever och frågan är ett ämne som ofta kommer upp till diskussion. Utöver A-vitamin har också andra skadeämnen som lever innehåller utgjort osäkerhetsmoment för att ge rekommendationer för intag av lever.

Projektets mål var att:

1. utreda A-vitaminhalten i finsk nöt-, svin- och kycklinglever
2. bedöma i hur stor utsträckning kvinnor i fruktbar ålder exponeras för A-vitamin via lever och leverrätter
3. bedöma A-vitaminrisken för gravida kvinnor om det inte finns rekommendationer för intag av lever
4. ta fram olika scenarier och bedöma om kvinnor kunde äta vissa leverprodukter under graviditeten

Ansvarig projektledare

Kirsti Savela

Forskningsgrupp

Kirsti Savela (Evira)
Tiina Lavikainen (Evira)
Tero Hirvonen (Evira)
Christina Bäckman (Evira)

Expertgrupp

Annika Nurttila (Evira)
Kaija Hasunen (STM)
Hillevi Latvalahti (ETL)
Satu Lievonen (Evira).

Samarbetsgrupp

Susanna Eerola (Evira)
Eija-Riitta Venäläinen (Evira)
Marita Aalto (Jord- och skogsbruksministeriet)
Riitta Stirkkinen (Finfood)

Finansiering av forskning

Evira. Ej utsidig finansiering

Projektpublicering

Rapport

Lavikainen T, Karlström U, Bäckman C & Hirvonen T (2007). Intake of vitamin A, cadmium and lead via liver foods among Finnish women of fertile age — a quantitative risk assessment. Eviran Tutkimuksia 2/2007, Helsinki 2007


Övrig publicering

Lavikainen T & Bäckman C (2006). A-vitamiinin saannin mallinnus maksaruokien turvallisuuden arvioimiseksi raskauden aikana. Eläinlääkäripäivät 1.-3.11.2006, Helsinki. Eläinlääkäripäivien luentokokoelma 2006. Abstrakti ja posteri.
Lavikainen T & Bäckman C (2006). Modelling vitamin A intake from liver foods — is there a risk for teratogenicity? NMKL seminar Multidimensjonal mat i alle retninger. 24. August 2006, Oslo. Posteri. Esillä myös Kemian päivillä 27.-29.3.2007, Helsinki.