Säkra gödselmedel från biogasanläggningar (BIOSAFE)

Forskningsenheten för riskvärdering vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) utredde halterna av tio skadliga organiska kemikalier eller kemikaliegrupper (PCDD/F, PCB(7), PAH(16), DEHP, PFC, LAS, NP+NPEO, PBDE, HBCD, TBBPA) i slutprodukterna från tio biogasproduktionslinjer i Finland.

Slutprodukter från biogasanläggningar kan användas som gödsel eller jordförbättringsmedel i jordbruk. Återvinning av slutprodukternas näringsämnen är viktig, eftersom fosfor är en ickeförnybar naturresurs och tillverkning av kvävegödsel är en energikonsumerande process. Biogasanläggningar kan använda flera material som råvara: avloppsreningsslam, organiskt samhällsavfall, biprodukter från industrin samt djurgödsel. Dessa produkter kan innehålla skadliga organiska kemikalier. Växter kan ta upp vissa skadliga organiska kemikalier med sina rötter och några kemikalier kan ackumuleras i animaliska livsmedel.

Kemikalibelastningen i marken efter en spridning av slutprodukt från en biogasanläggning jämfördes med det atmosfäriska nedfallet i Finland eller i andra nordiska länder. PBDE-belastningen i marken var 400 - 1000 -faldig i jämförelse med det atmosfäriska nedfallet i Finland och Sverige. För de andra undersökta kemikalierna var markbelastningen på samma nivå som det atmosfäriska nedfallet.  Livsmedelssäkerhetsriskerna orsakade av kemikalier i biogasanläggningarnas slutprodukter bedömdes som små på basen av den tillgängliga litteraturen. Vad gäller PBDE och PFC behövs dock mera forskning.

I undersökningen mättes också halterna av 25 läkemedel i biogasanläggningarnas slutprodukter. Inverkan av dessa läkemedelshalter på livsmedelssäkerheten kunde inte bedömas på grund av den begränsade tillgängliga litteraturen.

Föreningar eller föreningsgrupper som ingick i undersökningen:

Polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD/F) och -furaner, Polyklorerade bifenyler (PCB), polyaromatiska kolväten (PAH), bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), perfluorerade alkylerande substanser (PFC), nonylfenolar och nonylfenoletoxylater (NP+NPEO), polybromerade difenyletrar (PBDE), hexabromosyklododekan (HBCD), tetrabromobisphenol (TBBPA)

Forskningsgrupp

Kimmo Suominen (Evira), Sanna Marttinen (MTT), Marja Lehto (MTT), Taina Jalava (MTT), Elina Tampio (MTT)

Tidtabell

Projektet avslutades 2014

Mera information om projektet

Kimmo Suominen

Projektpublikationer

Rapporter 

Marttinen, S., Suominen, K., Lehto, M., Jalava, T. & Elina Tampio. 2014.  Haitallisten kemikaalien ja lääkeaineiden esiintyminen biokaasulaitosten käsittelyjäännöksissä ja niiden elintarvikeketjuun aiheuttaman vaaran arviointi. (på finska) BIOSAFE-projektets slutrapport. MTT rapport 135. MTT Agrifood Research Finland, Jokioinen.

Vetenskapliga publikationer  

Suominen, K., Verta, M. & Marttinen, S. 2014. Hazardous organic compounds in biogas plant and products – soil burden and risk to food safety. Science of the Total Environment. 491–492: 192–199.

Suominen, K. & Marttinen. S. 2013.  Organic pollutants in biogas plant digestates –Environmental burden and risk to food safety. Proceedings of the 33th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants. Daegu, Korea. Muntlig presentation (extended abstract). 

Suominen, K., Lehto, M., Salo, T., Huhtala, S., Perkola, N., Kasurinen, V., Maunuksela, L., & Marttinen, S. 2012.  Occurrence and water partitioning of PFOA and PFOS in biogas plant end products and uptake by radish. Proceedings of the 32nd International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants. Cairns, Australia. Poster (extended abstract). 

Övriga publikationer 

Lehto, M., Suominen, K., Tyrväinen, U. & Tontti, T. 2013. Puhdistamolietteen laadun hallinta. I verket: Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa. Vesilaitosyhdistys.