Främjande av den finländska fjäderfäproduktionens konkurrenskraft och konsumtionen av fjäderfäprodukter

Projektets främsta syfte är att ta fram information som kan användas för att förbättra fjäderfäproduktionens lönsamhet och främja konsumtionen av inhemska produkter.

Projektet består av fem sammanhängande delprojekt, inom vart och ett granskas ett av den finländska fågelköttkedjans olika delområden. Målsättningarna för delprojekten är:

1) Utveckla nya utfodringsmodeller med vilka lönsamheten i primärproduktionen kan förbättras.
2) Undersöka det inhemska fjäderfäköttets säkerhet som kostnads- och konkurrensfaktor. 3) Ta fram information om konsumtionen av fjäderfäkött, konsumtionsvanor och köpbeslut i hushållen och inom horeca-sektorn (hotell, restaurang, catering).
4) Granska den inhemska fjäderfäsektorns betydelse för samhället, i syfte att konsumenten ska kunna grunda sina köpbeslut också på en idé om samhällsansvar.
5) Undersöka hur marknaden för fjäderfäkött utvecklas, göra prognoser och utnyttja forskningsprojektets resultat i Finfoods informationsstrategier. Identifiera behovet av fortsatt forskning med anknytning till förändringarna på världs- och hemmamarknaden för fjäderfäkött och den inhemska livsmedelskedjan.

I Eviras delprojekt (Delprojekt 2) fokuseras inledningsvis på sjukdomsskyddets nivå inom marknaden med fjäderfäkött och på de viktigaste fjäderfäsjukdomarna och zoonoserna. I följande fas undersöks de eventuella kostnadseffekter som uppkommer inom fjäderfäsektorn för skyddssystem för Newcastlesjuka och hur kostnaderna kan fördelas mellan kedjans aktörer.

Forskningsgrupp

Maija Puurunen (MTT forskningsområdet affärsledning och marknadsföring)
Katri Jakosuo (MTT Ekonomiforskning)
Sari Forsman-Hugg (MTT Ekonomiforskning)
Eija Pouta (MTT Ekonomiforskning)
Jaana Paananen (MTT Ekonomiforskning)
Sami Ovaska (MTT Ekonomiforskning)
Jaakko Heikkilä (MTT Ekonomiforskning)
Heikki Lehtonen (MTT Ekonomiforskning)
Liu Xing (MTT Ekonomiforskning)
Jarmo Valaja (MTT Forskning i husdjursproduktion)
Eija Venäläinen (MTT Forskning i husdjursproduktion)
Johanna Mäkelä (Konsumentforskningscentralen)
Merja Isoniemi (Konsumentforskningscentralen)
Heidi Rosengren (Evira, riskbedömningsenheten)
Nina Tammiranta (Evira, riskbedömningsenheten)
Kirsi-Maarit Siekkinen (Evira, riskbedömningsenheten)
Antti Simola (Helsingfors universitet)

Tidtabell

2006 - 2007

Finansiering

MAKERA, Evira