Kontroll och förebyggande av mikrobläkemedelsresistens i produktionskedjan för svinkött (LÄKÄ)

Målet med undersökningen är att granska förekomsten av mikrobläkemedelsresistens i produktionskedjan för svinkött och att hitta metoder för att kontrollera ökningen och spridningen av resistens. Utifrån resultaten bedöms konsumenternas exponering för resistenta mikrober via produktionskedjan av svinkött. Dessutom kartläggs för produktionskedjan lämpliga metoder som minskar resistensrisken och utarbetas ett lättfattligt informationspaket om resistens, hur det uppkommer och vilka metoder det finns för att skydda sig mot det.

De viktigaste åtgärderna Undersökningen genomförs så, att man på tio gårdar tar prover för resistensbestämning av en griskull som fått läkemedel och av 2 - 3 griskullar som inte fått läkemedel. Prover tas dessutom av samma djur strax innan de sänds till slakt samt även på slakteriet och anläggningen i köttbranschen av kropparna, det styckade köttet och av de för konsumenter avsedda köttprodukterna i handeln. Vid det första besöket på en gård samlas uppgifter om medicineringsplanen för svingården och om de läkemedel som använts under ett år före besöket samt om gårdens åtgärder för att skydda sig mot sjukdomar och annan förebyggande praxis vid skötseln av djuren.

Förväntade effekter och resultat Som resultat får man information om mikrobläkemedelsresistens från svingården till konsumenterna. Man får nya forskningsdata om förekomsten av antibiotikabehandling och resistens. Undersökningen ger fler lösningsmodeller för lämplig medicinering och för en minskning av behovet av medicinering till exempel genom att ändra på verksamhetsmetoderna och förbättra skyddet mot sjukdomar. Den forskningsinformation som man får om mångfalden av mikrobläkemedel och om orsaken till att de använts främjar valet av de effektivaste åtgärderna för riskhantering och hjälper vid utarbetandet av författningar och rekommendationer. Identifieringen av kritiska punkter när det gäller ökningen och spridningen av mikrobläkemedelsresistens hjälper till att rikta in kontrollmetoderna på de rätta ställena. Det lättfattliga informationspaket som utarbetas inom projektet om mikrobläkemedelsresistens, dess uppkomst och metoder för att skydda sig mot det främjar folkhälsan och den internationella konkurrenskraften bland aktörerna i hela kedjan.

Tidtabell

2016 - 2019

Finansiering 

Gårdbrukets utvecklingsfond MAKERA, Evira, Helsingfors universitet

Forskningsgruppen

Pirkko Tuominen (Livsmdelsverket)
Johanna Suomi (livsmedelsverket)
Johanna Muurinen (Lisvmedelsverket)
Leena Seppä-Lassila (Livsmedelsverket)
Merja Hämäläinen (Livsmedelsverket)
Anna-Liisa Myllyniemi (Livsmedelsverket)
Satu Olkkola (Livsmedelsverket)
Suvi Nykäsenoja (Livsmedelsverket)
Olli Peltoniemi (HY)
Mari Heinonen (HY)
Jinhyeon Yun (HY)


Tilläggsuppgifter

Johanna Suomi johanna.suomi@evira.fi