Smittskydd inom ekologisk kalkonuppfödning

Smittskydd inom ekologisk kalkonuppfödning var ett samarbetsprojekt mellan Eviras forskningsenhet för riskbedömning och MTT Taloustutkimus. Projektet utgjorde en del av ett större ”Påbörjande av organisk kalkonuppfödning”-projekt som finansierades av Jord- och Skogsbruksministeriet. Helhetsprojektets målsättning var att skapa en heltäckande igångsättnings- och utvecklinsstrategi för den organiska kalkonproduktionskedjan samt ett helhetskoncept för uppfödningen av organisk kalkon. Förhoppningen var att kunna påbörja produktionen systematiskt, kostnadseffektivt och riskmedvetet.

Målsättningen för Eviras och MTT:s smittskyddsprojekt var att identifiera riskområden som påverkar ekologiska kalkoners hälsa och smittskydd samt riskernas konsekvenser och riskhanteringsmedel. Dessutom uppskattades konsekvensernas och riskhanteringsmedlens ekonomiska betydelse.

Forskningsgruppen

Leena Sahlström (Evira)
Kitty Schulman (Evira)
Jaakko Heikkilä (MTT Taloustutkimus)

Deltagarorganisationerna i helhetsprojektet

Evira
Finlands Fjäderfäförbund rf
Hankkija-Lantbruk Ab
Länsi-Kalkkuna Oy
MTT Taloustutkimus
Satafood Kehittämisyhdistys ry

Övriga samarbetspartners

Atria Suomi Oy
Aviagen turkeys
Forskningscentralen i djurvälfärd och avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin, Helsingfors universitet
Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf
HK Ruokatalo Oy
Pro Luomu

Tidtabell

2012 - 2014

Finansiering

Jord- och skogsbruksministeriet
Evira
MTT Taloustutkimus

Tilläggsuppgifter

Kitty Schulman, kitty.schulman@ruokavirasto.fi

Slutrapport

Schulman K, Sahlström L, Heikkilä J:  Djursjukdomsfaror och smittskydd för ekologiska och utegående kalkoner (Eläintautivaarat ja tautisuojaus kalkkunoiden luomutuotannossa). Eviras undersökningar 2/2014. Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Övriga publikationer

Schulman K, Sahlström L: Loppuseminaari tiivisti luomukalkkunahankkeen tulokset. Saparo, april 2014.

Schulman K, Sahlström L, Heikkilä J: Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa., I verket: Nina Schulman (red.), Maataloustieteen päivät 2014, Suomen maataloustieteen seuran tiedote no. 31, s. 153, 8-9.1.2014, Helsingfors.

Kaukonen E, Nauholz H, Perko-Mäkelä P, Schulman K: Maailman siipikarjaeläinlääkärit koolla Ranskassa. Finsk Veterinärtidskrift Vol. 10, s. 632-633.

Schulman K, Perko-Mäkelä P, Nauholz H, Kaukonen E: Siipikarja yhdistää eri maailmat - World Veterinary Poultry Association Conference. WVPAC2013, 19-23.8.2013 Nantes, Frankrike. Suomen Siipikarja 2013: 4, s. 20-21.

Schulman K, Perko-Mäkelä P, Nauholz H: Luomu- ja laidunsiipikarjan tuotantoa ranskalaisittain - koko ketjua halliten. Suomen Siipikarja 2013: 4, s. 28-29, 42.

Schulman K, Sahlström L: Biosecurity in organic turkey farming. World Veterinary Poultry Association Conference WVPAC2013, 19-23.8.2013 Nantes, Frankrike. WVPAC2013 Book of Abstracts, p. 331. Veterinärdagarna 2013, 27-29.11.2013 Helsingfors. Eläinlääkäripäivät 2013 Luentokokoelma, s. 356.

Schulman K, Sahlström L, Heikkilä J: Suurimmat haasteet ja tautiriskit liittyvät luomutuotannossa kalkkunoiden ulkoiluun. Suomen siipikarja 2013: 3, s. 58-59.

Schulman K, Sahlström L: Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa. Saparo, augusti 2012.

Muntliga presentationer

Schulman K: Laiduntavien kalkkunoiden tautisuojaus. Seminariet ”Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa?” 11.2.2014, Helsingfors.

Schulman K: Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa. Maataloustieteen päivät, 8-9.1.2014, Helsingfors.

Schulman K: Biosecurity in Organic Turkey Farming. Nordic Poultry Conference, 6-8.11.2013 Helsingfors.

Schulman K: Luomukalkkunan mahdollisuudet ja riskit Suomessa. Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista 15.4.2013, Helsingfors.

Schulman K: Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa. Ajankohtaista riskinarvioinnista 19.3.2012, Helsingfors.