Spridning av klassisk svinpest till och i Finland – kvalitativ riskvärdering

År 2002 slutfördes en kvalitativ värdering av risken för att klassisk svinpest sprids till och i Finland. Arbetet finansierades av MAKERA och ingick i MTTs och EELAs projekt Djursjukdomar i Finland. Studien genomfördes genom en kvalitativ värdering av risken för att klassisk svinpest sprids till Finland i förhållanden som motsvarar situationen år 1998 – 2000. I projektet gjordes också en värdering av riskhanteringen i samband med importen, genom poängsättning av effektiviteten hos de riskhanteringsåtgärder som används för att förhindra att svinpest sprids till Finland via vissa smittovägar (handel med levande djur, sperma och svinkött på den inre marknaden samt gårdsbesök på svingårdar). Dessutom värderades risken för att sjukdomen skulle sprida sig i Finland i de förhållanden som rådde år 2001, innan sjukdomen upptäckts i landet. Vid värderingen använde man sig av statistik, information som samlats in genom enkäter och expertutlåtanden. Projektet avslutades år 2002.

Forskningsgrupp

Heidi Rosengren (EELA, från 1.5.2006 Evira)
Eero Rautiainen (EELA)
Tapani Lyytikäinen (EELA)
Riitta Maijala (EELA)

Finansiering

MAKERA (D:nr MAKERA 4255/502/2000), EELA

Projektpublicering

Rapporter

Rosengren H., Rautiainen E., Lyytikäinen T., Maijala R. 2002. Kuvaileva riskinarviointi klassisen sikaruton leviämisestä Suomeen ja Suomessa. EELAs rapporter 06/2002. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel EELA, Helsingfors. 2002. Kirjapaino Snellman, 94 sidor.

Övriga publikationer och föredrag

Rosengren H. Introduction to risk assessment related to Animal Movement and Transport. Abstract. 17 th NKVet symposium, 27-28 th November 2003, Hanasaari, Finland p. 8-9.
Rautiainen E., H. Rosengren, T. Lyytikäinen, R. Maijala 2002. Riskinarviointi auttaa tautien torjuntaa. Sika, 2002, 4.
Rosengren H., E. Rautiainen, T. Lyytikäinen, S. Raulo, R. Maijala 2002. Sikarutto on pieni riski Suomelle. Kaari, 2002, 5, s. 20-21.