Växtskadegörarnas spridningsrutter och deras betydelse

Syftet med projektet var att möjliggöra en jämförelse mellan signifikansen hos växtskadegörarnas spridningsrutter och olika sektorer av växtproduktionen och en så effektiv inriktning av tillsynen över lagstiftningen om växthälsa som möjligt utgående från det. I projektet

  1. kartläggdes längs vilka rutter nya växtskadegörare som hotar växtproduktionen kan komma in i landet och utvärderas deras eventuella signifikans, och
  2. utvärderades värdet på den produktion som är hotad inom olika sektorer av växtproduktionen.

Projektet utgjorde en del av det mer omfattande projektet ”Hanteringen av skadliga främmande arter och ökning av medvetenheten om dessa” (HAVINA), i vilket flera forskningsanstalter såsom Finland miljöcentral, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Naturhistoriska centralmuseet deltog.

Forskningsteam

  • Salla Hannunen (Evira) 
  • Katariina Vuorinen (Evira)
  • Tiina Parkkima (Evira)
  • Jaakko Heikkilä (MTT, Ekonomisk forskning)
  • Kauko Koikkalainen (MTT, Ekonomisk forskning)

Tidtabell

2012 - 2013

Projektpublikationer

Hannunen S., Parkkima T., Vuorinen K., Heikkilä J., Koikkalainen K. 2014. Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo. Eviran tutkimuksia 1/2014.