Material och rapporter

Utredning av fondens verksamhet år 2017

Under hösten 2017 genomförs en undersökning (survey) av EU:s livsmedelsbistånd som  finansieras ur Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. I under-sökningen riktas intresset främst mot vilka erfarenheter de som har det sämst ställt och  som tar emot livsmedelsbistånd har av programmet. Data till undersökningen samlas in  genom intervjuer på ett flertal olika partnerorganisationers utdelningsställen för livsmedel.

Genom intervjuerna samlar man in vädefulla data av dem som söker livsmedelsbistånd.  Informationen gäller personernas socioekonomiska bakgrund, nuvarande och tidigare  situation samt deras åsikter om EU:s livsmedelsbistånd. Intervjuerna görs i samband med utdelningen av livsmedel. Det är frivilligt att delta i intervjun och deltagandet är inget krav   för att få stöd. Intervjuerna sker också anonymt. Taloustutkimus Oy ansvarar för  genomförandet av intervjuerna.

Undrsökningen ger medlemsstaternas myndigheter information om verkställigheten av  stödet. Av data från undersökningarna i olika medlemsstater görs en sammanställning  också på EU-nivå. Med hjälp av dessa data kan man utvärdera användningen av fonden  och dess framtida utveckling. 

Bilder och logotyper

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 2014-2020

FEAD Network

FEAD-nätverket är en öppen medlemsgemenskap för personer som ger hjälp till de människor som har det sämst ställt i Europa.

Nätverksmötesrapporter (beträffande det 1:a operativa programmet)

Sidan har senast uppdaterats 8.8.2022