Ansök om finansiering

Kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen och presentera din idé. NTM-centralens och Leadergruppens sakkunniga ger råd om stödansökan. Kontaktuppgifterna till din egen NTM-central eller Leadergrupp hittar du här.

Vänta med att inleda projektet tills det har anhängiggjorts. Kostnaderna berättigar till stöd först efter anhängiggörandet.

Gör ansökan i e-tjänsten Hyrrä.

En bra projektansökan har följande egenskaper:

  • Tydliga motiveringar till varför projektet behövs.
  • Målet och åtgärderna är tydliga och noggrant definierade.
  • Målgruppen är tydligt definierad och avgränsad.
  • De partners som behövs för projektet har förbundit sig att delta.
  • Kostnadsförslaget är motiverat och skäligt i förhållande till projektets mål och åtgärder.
  • Projektet har planer för hur verksamheten ska fortgå och förankras samt hur resultaten ska spridas.
  • Den som genomför projektet har avtalat om den övriga finansieringen för projektet och förbundit sig till sin självfinansieringsandel.
  • Tillräckliga och kunniga personalresurser har reserverats för projektet.
Sidan har senast uppdaterats 21.12.2020