Förenklade kostnadsmodeller

Det finns olika alternativa kostnadsmodeller för ansökan om utbetalning för projekt – välj den modell som passar bäst i ditt eget fall.

 • Du kan välja ettdera av alternativen för förenklade kostnadsmodeller: antingen kostnader som ersätts procentuellt (flat rate) eller engångsersättning (lump sum). De förenklade kostnadsmodellerna minskar din arbetsbörda särskilt när du ansöker om utbetalning. De försnabbar också handläggningen av utbetalningsansökningar och minskar behovet av komplettering.
 • Du kan också välja en modell som bygger på de faktiska kostnaderna. Då ska du vid ansökan om utbetalning lägga fram kvitton eller verifikat över alla kostnader.

Välj i ansökan den kostnadsmodell som passar ditt projekt bäst. NTM-centralen fattar det slutliga beslutet om kostnadsmodellen. Du kan inte byta kostnadsmodell medan projektet pågår.

Vilken kostnadsmodell lönar det sig att välja?

Tumregel:

Välj kostnader som ersätts procentuellt (flat rate) när

 • lönekostnader förekommer i projektet
 • de indirekta kostnaderna i projektet är rikliga och det är besvärligt att verifiera dem.

En viss procentandel (15 eller 24 %) av de godtagbara lönekostnaderna inom projektet godkänns som indirekta kostnader. I de indirekta kostnaderna ingår

 • kontorskostnader
 • kostnader för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier
 • kostnader för företagshälsovården för projektpersonalen
 • kostnader för de lokaler, maskiner och anordningar som används av projektpersonalen
 • serveringskostnader
 • kostnader för projektets styrgrupp.

Ersättningen för de övriga godtagbara projektkostnaderna grundar sig på faktiska och betalda stödberättigande kostnader.

De indirekta kostnaderna behöver inte verifieras genom kvitton eller verifikat i utbetalningsskedet.
I projekt där resekostnaderna är höga kan du välja modellen med kostnader som ersätts procentuellt, flat rate 15 %. I den ersätts alla resekostnader på basis av de faktiska kostnaderna.

Välj modellen med engångsersättning (lump sum) när

 • ditt projekt är ett investerings- eller utvecklingsprojekt
 • projektet har ett tydligt mål eller sådana mål som det är lätt att verifiera
 • projektet säkert kommer att utfalla planenligt.

I projektansökan ska du ange målen för projektet och projektåtgärderna samt hur resultaten kommer att verifieras.

Gör upp ett kostnadsförslag för projektet utifrån de faktiska kostnaderna och bedöm i din ansökan huruvida kostnaderna är skäliga. Stödbeloppet för projekt där engångsersättning används beräknas på basis av stödvillkoren för respektive projektform och den stödprocentsats som lämpar sig för projektet.

NTM-centralen beviljar ett stödbelopp med vars hjälp målen för projektet kan nås och projektåtgärderna kan genomföras. Stödet betalas när målet har nåtts och åtgärden har genomförts. Presentera det uppnådda resultatet när du ansöker om utbetalning. Kvitton behöver inte lämnas in.

Du kan inte ansöka om ändring av ett projekt som genomförs med hjälp av engångsersättning. Av välgrundad anledning kan du ansöka om förlängning av projekttiden.

Stödbeloppet är högst 100 000 euro i projekt där engångsersättning används.

Den lokala NTM-centralen eller Leadergruppen berättar mer om hur projekt där engångsersättning används ska planeras och genomföras.

 

Sidan har senast uppdaterats 29.9.2020