Projektstarten, slutrapport och förändringar i genomförandet

Projektstarten

Du kan börja genomföra projektet när du har fått meddelande om att din ansökan har blivit anhängig. Du genomför projektet på egen risk tills du får ett finansieringsbeslut.

I början av projektet kan NTM-centralen eller Leadergruppen kalla en representant för projektet till ett inledande möte. Vid mötet går man igenom de villkor och anvisningar som gäller finansieringen.

En styrgrupp för projektet tillsätts vid behov. Styrgruppen följer upp hur projektet framskrider och hur målen nås. Protokoll över styrgruppens möten ska föras.

Läs handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer ger dig en översikt av projektverksamhet: hur man planerar, ansöker om, genomför och avslutar ett projekt. Studera handboken på Landsbygd.fi.

Förändringar i genomförandet

Om projektet behöver ändras så diskutera ändringarna med NTM-centralen eller Leadergruppen.

Är ändringen betydande? Lämna då in en ändringsansökan. När din ändringsansökan har blivit anhängig får det på din egen risk uppstå kostnader för ändringen. Ändringen träder ändå i kraft först när du har fått ett ändringsbeslut av NTM-centralen. Det här betyder att först när du fått ändringsbeslutet är det säkert att de förändrade kostnaderna är stödberättigande.

Kommunikation

Informera om projektets verksamhet och EU:s stöd till projektet på ett ändamålsenligt sätt.
I informationsmaterialet ska EU-flaggan och EJFLU:s (= landsbygdsfondens) slogan användas. Om projektet har fått finansiering av en Leadergrupp ska också EU:s Leader-logotyp användas. Logotyperna finns i bildbanken på maaseutu.kuvat.fi.

Om projektet har en webbplats ska den innehålla en kort presentation av projektet som beskriver projektets mål, resultat och EU:s medfinansiering.

Om det totala offentliga stödet överstiger 50 000 euro, ska du för den tid projektet genomförs sätta upp en affisch i storlek A3 som presenterar insatsen och EU-stödet för den. Affischen ska sättas upp på en synlig plats: i anslutning till investeringen, på byggnadsobjektet eller i lokalerna. Det räcker att affischen är uppe medan projektet genomförs.

Affischmallar som kan redigeras finns på Landsbygd.fi

Om det är fråga om en investering för vilken det totala offentliga stödet överstiger 500 000 euro och som innebär inköp av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller ett byggprojekt, ska en permanent informationsskylt sättas upp på en synlig plats. Skylten ska finnas kvar i fem år efter den sista utbetalningen.

Du får skylten av NTM-centralen eller Leadergruppen. Exaktare kommunikationsanvisningar finns på Landsbygd.fi

Slutrapport

Rapportera till finansiären om genomförandet av åtgärderna och måluppfyllelsen.
Skriv en slutrapport där du sammanfattar hela projektverksamheten och resultaten samt bedömer målutfallet. Bedöm dessutom hur framgångsrikt projektet har varit och berätta hur den verksamhet som utvecklats kommer att fortgå efter projektet. Beskriv sanningsenligt de problem som du har stött på medan projektet pågått och lägg fram utvecklingsförslag.

Dela med dig av de bästa metoderna

Planera redan i förväg hur resultaten av ditt projekt ska leva kvar efter projektet.

  • Vilka insikter och lärdomar som du har fått under projektets gång skulle kunna vara till nytta också för andra aktörer?
  • Vilka metoder är så bra att också andra gör klokt i att använda dem?

I de nätverk som leds av landsomfattande samordningsprojekt kan du få lärdomar och dela med dig av dina egen goda rutiner till andra. Läs mera om samordningsprojekt på Landsbygd.fi

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018