Urvalskriterier för riksomfattande projekt

I valet av godtagbara projekt följs urvalskriterierna på programnivå.

Dessutom ska nationella projekt uppfylla följande kriterier:
1. Projekten ska genomföras på nationell nivå eller i större omfattning än regionala projekt och projektresultaten ska kunna användas i hela landet.
2. Projekten lämpar sig att genomföras på nationell nivå. Projekt med likadana innehåll ska kunna genomföras inom ett stort område utifrån ett enda beslut och får inte lämpa sig för finansiering på regional nivå.

Vid bedömningen av ett projekt beaktas som meriterande faktorer följande urvalskriterier:
1. För att genomföra projektet finns ett nationellt samarbetsnätverk, alternativt skapas ett sådant under projektperioden eller uppkommer ett sådant senare som ett resultat av projektet.
2. Projektet sammanför målgrupper och förmånstagare på olika håll i landet i ett enda projekt.
3. Projektet kompletterar regionala och lokala projekt: Projektet tillför regionala projekt samt regionala och lokala program/planer ett mervärde eller projektet skapar mervärde genom att vara ett landsomfattande pilotprojekt.