Urvalskriterierna för informationsförmedlingsprojekten

Urvalskriterierna består av fyra ämnesområden i de åtgärder som kan väljas inom området. Under ämnesområdena framställs underpunkter som konkretiserar urvalskriteriet. Varje ämnesområde ger 0–3 poäng. För ämnesområdena fastställs också en viktningsfaktor. De sammanlagda poängen bildar det totala poängantalet för ansökan.

Urvalskriterierna för utbildningsåtgärder består av fyra ämnesområden:

1. I vilken grad främjar projektet genomförandet av strategin och målen för programmet och den regionala utvecklingsplanen? (30 %)

​3 poäng: ​Projektet främjar i betydande grad genomförandet av programmet och den regionala planen.

2 poäng: ​Projektet främjar på ett gott sätt genomförandet av programmet och den regionala planen.

1 poäng: ​Projektet främjar i någon grad genomförandet av programmet och den regionala planen.

0 poäng: ​Projekten uppfyller kriterierna för godkännande, men främjar inte genomförandet av programmet och den regionala planen.

2. Hur kostnadseffektivt är projektet? (20 %)

​3 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är utmärkt: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är mycket kostnadseffektivt.

2 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är bra: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är kostnadseffektivt.

​1 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är nöjaktig: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är realistiskt, men genomförandesättet ska vara mycket kostnadseffektivare.

0 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är svag: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är inte kostnadseffektivt.

3. I vilken grad ökar projektet informationen och främjar ett effektivt utnyttjande av information och kompetens, vilken är projektets kvalitet och effekt? (30 %)

3 poäng: ​Projektet ger ny information i betydande grad. Målen och metoderna för att förmedla ny information och införa denna i praktiken är mycket övertygande. Projektet tar i hög grad del av forskningsinformationen och resultaten av övrig projektverksamhet och kopplar dem till genomförandet. Projektet har hävstångseffekter. Projektet förmedlar effektivt information i flera kanaler. Projektet stödjer innovationsverksamheten.

​2 poäng: ​Projektet ökar informationen på ett gott sätt. Målen och metoderna för att öka informationen och införa denna i praktiken är övertygande. Projektet utnyttjar forsknings- och projektresultat och kopplar dem till genomförandet. Projektet förmedlar effektivt information i flera kanaler.

​1 poäng: Projektet ökar informationen i någon grad. Målen och metoderna för informationsförmedling är tydliga och trovärdiga, men forskningsinformation eller kompetensgränssnitt används inte i särskilt hög grad i projektet.

​0 poäng: ​Projektet ger inte ny information. Målen och metoderna för informationsförmedling är svaga. Projektet är inte konkret eller dess tema är inte aktuellt eller det skapar inte mervärde.

4. Målgruppens och målens tydlighet och konsekvens samt projektets genomförbarhet (20 %)

3 poäng​​: ​Projektets målgrupp och dess behov har redogjorts och analyserats på ett utmärkt sätt. Projektet tar effektivt del av de lämpligaste och nyaste kunskaperna och metoderna. Projektet har goda förutsättningar för att förädla information för målgruppens behov. Den förmedlade informationen är kopplad till praktiken och insatserna är konsekventa. Metoderna är moderna och lämpar sig för målgruppen. Projektet överskrider och utnyttjar region-, bransch- och kompetensgränssnitt. Projektets genomförbarhet är utmärkt.

2 poäng​: Projektets målgrupp och dess behov har klargjorts och analyserats på ett gott sätt och informationsförmedlingen är planmässig och konsekvent. Metoderna är moderna, lämpar sig för målgruppen och målen är realistiska. Projektets genomförbarhet är god.

1 poäng​: ​Projektets målgrupp och dess behov har klargjorts i någon grad. Målen är realistiska. Metoderna är traditionella. Projektets genomförbarhet är nöjaktig.

0 poäng​: ​Projektets målgrupp är inte klar. Målet är inte klart fastställt. Projektets genomförbarhet är svag.

För varje punkt kan projektet få 0–3 poäng. Projektet ska få minst ett poäng för punkt 1 för att komma in i urvalsbehandlingen. För de ämnesområden som bedöms måste projektet få poäng på det sättet att det totala viktade minimiantalet poäng är 1,1.

Leadergrupperna följer urvalskriterierna i deras egna strategier när de väljer projekt som ska få finansiering.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018