Urvalskriterierna för investeringar

Urvalskriterierna för investeringar består av fyra ämnesområden som kan väljas inom området:

1. I vilken grad främjar projektet genomförandet av strategin och målen för programmet och planen? (30 %)

​3 poäng: ​Projektet främjar i betydande grad genomförandet av programmet och den regionala planen.

2 poäng: ​Projektet främjar på ett gott sätt genomförandet av programmet och den regionala planen.

1 poäng: ​Projektet främjar i någon grad genomförandet av programmet och den regionala planen.

​0 poäng: ​Projekten uppfyller kriterierna för godkännande, men främjar inte genomförandet av programmet och den regionala planen.

2. Hur kostnadseffektivt är projektet? (20 %)

3 poäng​: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är utmärkt: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är mycket kostnadseffektivt

​2 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är bra: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är kostnadseffektivt.

​1 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är nöjaktig: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är realistiskt, men genomförandesättet ska vara mycket kostnadseffektivare.

0 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är svag: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är inte kostnadseffektivt.

3. I vilken grad ökar projektet förnyelsen och verksamhetsförutsättningarna, vilken är projektets kvalitet och effekt? (30 %)

3 poäng:​ ​Projektet förnyar och förbättrar i betydande grad infrastrukturen eller verksamhetsmöjligheterna på landsbygden samt främjar miljö- och klimatmålen och/eller skapandet eller ibruktagandet av innovationer. Projektets mål är att skap ny verksamhet, nya möjligheter eller verksamhetsmodeller. Projektet ger svar på särfrågor. Investeringens koppling till övrig utvecklingsverksamhet har beskrivits. Den verksamhet som anknyter sig till investeringen före och efter investeringen har beskrivits.

2 poäng: ​Projektet förnyar och förbättrar på ett gott sätt infrastrukturen eller verksamhetsmöjligheterna på landsbygden. Projektets mål är att förbättra livskvaliteten och handlingssätten jämfört med i dag.

1 poäng: Projektet förnyar och förbättrar i någon grad infrastrukturen och verksamhetsmöjligheterna på landsbygden.

0 poäng: ​Projektet förbättrar inte infrastrukturen och/eller förväntas påverka verksamhetsförutsättningarna eller annars skapa mervärde.

4. I vilken grad främjar projektet samarbetet och delaktigheten? (20 %)

​3 poäng: Projektet främjar i betydande grad ökningen av samarbete/eller gemenskap och möjligheterna till samarbete eller gemenskap och skapar nya partnerskap. Projektet ökar delaktigheten. Genomförandet av projektet bygger på brett partnerskap.

2 poäng: ​Projektet främjar på ett gott sätt ökningen av samarbete/eller gemenskap och möjligheterna till samarbete eller gemenskap. Projektet ökar delaktigheten. Genomförandet av projektet bygger på partnerskap.

1 poäng: ​Projektet främjar i någon grad ökningen av samarbete/eller gemenskap och möjligheterna till samarbete eller gemenskap.

0 poäng: ​Projektet främjar inte ökningen av samarbete och/eller gemenskap och möjligheterna till samarbete och/eller gemenskap.

För varje punkt kan projektet få 0–3 poäng. Projektet ska få minst ett poäng för punkt 1 för att komma in i urvalsbehandlingen. För de ämnesområden som bedöms måste projektet få poäng på det sättet att det totala viktade minimiantalet poäng är 1,1.

Leadergrupperna följer urvalskriterierna i deras egna strategier när de väljer projekt som ska få finansiering.