Urvalskriterierna för samarbets- och innovationsprojekt

I valet av godtagbara projekt följs de enhetliga urvalskriterierna på programnivå. Beskrivningarna av regionala planer och viktningar har bifogats till programmet. Samma urvalskriterier följs inom hela programområdet, men i dem beaktas också strategiska prioriteringar som beretts per NTM-område och som stödjer prioriteringarna i programmet för Fastlandsfinland. Urvalskriterierna och deras prioriteringar är följande:

1. I vilken grad genomför programmet strategin och målen för programmet och planen? (30 %)

​3 poäng: Projektet främjar i betydande grad genomförandet av programmet och den regionala planen.

2 poäng: ​Projektet främjar på ett gott sätt genomförandet av programmet och den regionala planen.

​1 poäng: ​Projektet främjar i någon grad genomförandet av programmet och den regionala planen.

0 poäng: ​Projektet uppfyller kriterierna för godkännande, men främjar inte genomförandet av programmet och den regionala planen.

2. Hur kostnadseffektivt är projektet (20 %)

​3 poäng: Projektplanens kostnadseffektivitet är utmärkt: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är mycket kostnadseffektivt.

2 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är bra: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är kostnadseffektivt.

1 poäng: Projektplanens kostnadseffektivitet är nöjaktig: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är realistiskt, men genomförandesättet ska vara mycket kostnadseffektivare.

0 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är svag: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är inte kostnadseffektivt.

3. Hur främjar projektet utvecklingen av näringar, vilken är projektets kvalitet och effekt? (30 %)

​3 poäng: ​Projektet tar effektivt del av den bästa kunskapen och tillämpar den i praktiken. Projektet möjliggör betydande nya och fungerande produkter, tjänster, verksamhetsmodeller eller lösningar och det har hävstångseffekter. Projektets förväntade resultat har nyhetsvärde och effekterna är betydande. Målen, metoderna, målgruppen och dess behov är utmärkt analyserade och verksamheten är konsekvent.

2 poäng: ​Projektet tar del av forsknings- och projektresultaten och kopplar dem till genomförandet. Projektet förnyar produkter, verksamhet eller verksamhetsmodeller på lång sikt. Målen, metoderna, målgruppen och dess behov är klart analyserade och de planerade åtgärderna är konsekventa.

1 poäng: ​Projektet innehåller mål och metoder för användning av kunskap. Projektet främjar förnyelsen av verksamheten och skapar mervärde för deltagarna. Målen och metoderna, målgruppen och dess behov är specificerade, men projektet är inte så målinriktat eller förnyande.

0 poäng: Projektets mål som anknyter till användning av kunskap och information är svaga och projektet förväntas inte ha verkliga effekter eller skapa mervärde för utveckling av näringar.

4. I vilken grad främjar projektet partnerskap och engagemang? (20 %)

​3 poäng: ​Planen visar att deltagarna i projektet är starkt engagerade, att projektet överskrider gränsytor och skapar nya partnerskap.

2 poäng: ​Planen är behovsinriktad, målgruppen är klar och projektet överskrider gränsytor.

1 poäng: ​Planen är behovsinriktad och målgruppen är klar.

0 poäng: ​Det är oklart om projektet är behovsinriktat och hur engagerad målgruppen är.

För varje punkt kan projektet få 0–3 poäng. Projektet ska få minst ett poäng för punkt 1 för att komma in i urvalsbehandlingen. För de ämnesområden som bedöms måste projektet få poäng på det sättet att det totala viktade minimiantalet poäng är 1,1.

Leadergrupperna följer urvalskriterierna i deras egna strategier när de väljer projekt som ska få finansiering.

Landsbygdens innovationsgrupp (underåtgärd 16.1)

Projekt som genomförs inom programmets tillämpningsområde ska främja de mål som är förenliga med unionens prioriteringar och som ingår i programmet och den nationella lagstiftningen samt de regionala och lokala prioriteringar som stödjer dessa. Målet med stödet är att öka effektiviteten och skapa mervärde som inte var möjligt att uppnå utan stöd.

Innovationsgruppen väljs på programnivå genom ett separat ansökningsförfarande. För landsbygdens innovationsgrupper fastställs urvalskriterier på programnivå. Planen och ansökan gällande landsbygdens innovationsgrupps innovationsprojekt ska lämnas till jord- och skogsbruksministeriet. För valet tillsätts en separat urvalsgrupp som består av sakkunniga. Som urvalskriterier för innovationsgrupper utvärderas den eftersträvade innovationens potential:

1. Främjar genomförandet av programmets strategi och problemlösning (25 %)

​3 poäng: I mycket betydande grad
2 poäng: I betydande grad
​1 poäng: I någon grad
0 poäng: ​Svagt

2. Skapar ny affärsverksamhet (25 %)

​​3 poäng: ​Mycket sannolikt
2 poäng: ​Sannolikt
1 poäng: ​Möjligen
0 poäng: ​Svagt

3. Planen och gruppens sammansättning visar projektets behovsorientering och engagemang (25 %)

​​​3 poäng: ​I mycket betydande grad
​​​2 poäng: ​Klart
​​​1 poäng: I någon grad
0 poäng: Svagt

4. Projektplanens kvalitet, kostnadseffektivitet, effektivitet och genomförbarhet (25 %)

​​​​3 poäng: Utmärkt
2 poäng: Övertygande
​​​​1 poäng: Kostnadseffektiv och genomförbar
0 poäng: ​Svag

För varje punkt kan projektet få 0–3 poäng. För de ämnesområden som bedöms måste projektet få poäng på det sättet att det totala viktade minimiantalet poäng är 1,1.

För projekt som gäller hela programområdet eller speciella mål, såsom nationella projekt och projekt som gäller vattenskydd och återföring av näringsämnen fastställs förutom dessa särskilda urvalskriterier.