Urvalskriterierna för utbildningsåtgärder

Urvalskriterierna består av fyra ämnesområden i de åtgärder som kan väljas inom området. Under ämnesområdena framställs underpunkter som konkretiserar urvalskriteriet. Varje ämnesområde ger 0–3 poäng. För ämnesområdena fastställs också en viktningsfaktor. De sammanlagda poängen bildar det totala poängantalet för ansökan.

Urvalskriterierna för utbildningsåtgärder består av fyra ämnesområden:

1. I vilken grad främjar projektet genomförandet av strategin och målen för landsbygdsprogrammet och den regionala utvecklingsplanen? (30 %)

3 poäng: Projektet främjar i betydande grad genomförandet av programmet och den regionala planen.

​2 poäng: ​Projektet främjar på ett gott sätt genomförandet av programmet och den regionala planen.

1 poäng: ​Projektet främjar i någon grad genomförandet av programmet och den regionala planen.

0 poäng: ​Projekten uppfyller kriterierna för godkännande men främjar inte genomförandet av programmet och den regionala planen.

2. Hur kostnadseffektivt är projektet? (20 %)

​3 poäng: Projektplanens kostnadseffektivitet är utmärkt: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är mycket kostnadseffektivt.

​2 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är bra: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är kostnadseffektivt.

1 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är nöjaktig: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är realistiskt, men genomförandesättet ska vara mycket kostnadseffektivare.

0 poäng: ​Projektplanens kostnadseffektivitet är svag: uppnåendet av projektets mål genom de planerade åtgärderna är inte kostnadseffektivt.

3. I vilken grad kan projektet öka kompetensen, vilken är projektets kvalitet och effekt? (30 %)

3 poäng: ​Projektet ökar ny kompetens och kunskap i hög grad. Målen och metoderna för att öka kompetensen, förmedla ny information och införa dem i praktiken är övertygande. Projektet utnyttjar i stor grad forskningsinformation och resultat av övrig projektverksamhet och kopplar dem till genomförandet. Projektet har hävstångseffekter.

​2 poäng: Projektet ökar kompetensen på ett gott sätt. Målen och metoderna för att öka kompetensen och införa den i praktiken är övertygande. Projektet tar del av forsknings- och projektresultaten och kopplar dem till genomförandet.

1 poäng: Projektet ökar kompetensen i någon grad. Målen och metoderna för att öka kompetensen är tydliga och trovärdiga.

0 poäng: ​Målen och metoderna för att sprida kompetens eller information är svaga. Projektet är inte konkret eller dess tema är inte aktuellt.

4. Målgruppens och målens tydlighet och konsekvens samt projektets genomförbarhet (20 %)

​3 poäng: ​Projektets målgrupp och dess behov har redogjorts och analyserats på ett utmärkt sätt. Projektet utnyttjar effektivt de lämpligaste och nyaste kunskaperna och metoderna. Projektet har goda förutsättningar för att förädla information för målgruppens behov. Den förmedlade informationen är kopplad till praktiken och insatserna är konsekventa. Metoderna är moderna och lämpar sig för målgruppen. Projektet överskrider och utnyttjar region-, bransch- och kompetensgränssnitt. Projektets genomförbarhet är utmärkt.

​2 poäng: ​Projektets målgrupp och dess behov har redogjorts och analyserats på ett gott sätt och informationsförmedlingen är planmässig och konsekvent. Metoderna är moderna, lämpar sig för målgruppen och målen är realistiska. Projektets genomförbarhet är god.

​1 poäng: ​Projektets målgrupp och dess behov har klargjorts i någon grad. Målen är realistiska. Metoderna är traditionella. Projektets genomförbarhet är nöjaktig.

​0 poäng: ​Projektets målgrupp är inte klar. Målet är inte klart fastställt. Projektets genomförbarhet är svag.

För varje punkt kan projektet få 0–3 poäng. Projektet ska få minst ett poäng för punkt 1 för att komma in i urvalsbehandlingen. För de ämnesområden som bedöms måste projektet få poäng på det sättet att det totala viktade minimiantalet poäng är 1,1.

Leadergrupperna följer urvalskriterierna i deras egna strategier när de väljer projekt som ska få finansiering.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018