Riktlinjer för den vetenskapliga forskningen

Inom den vetenskapliga forskning som ämbetsverket bedriver fokuserar man på forskningsprojekt som motsvarar samhällets behov. Förutom forskningens effekter på samhället är även den vetenskapliga nivån en central faktor. I forskningsprojekten måste även behoven av övervakning beaktas. För spetsforskningsprojekt måste extern finansiering aktivt sökas utomlands. Finansiering söks särskilt från EU och från samnordiska källor samt i Finland från Finlands Akademi, jord- och skogsbruksministeriet och olika stiftelser.

Satsningar görs på att bilda nätverk bland forskarna och kontakterna till utländska och inhemska universitet och forskningsinstitut ska utökas. Det internationella nätverket av jämförelselaboratorier är ett bra sätt för att skapa nätverk även vad gäller internationellt vetenskapligt forskningsarbete och gemensamma projekt. Styrningen av den vetenskapliga forskningen effektiviseras och vetenskapliga artiklar blir snabbare klara.

Riktlinjer för livsmedelssäkerheten och näringsforskningen

Inom mikrobiologiområdet ligger fokus på forskning i bakterie- och parasitsjukdomar som sprids via livsmedel för att matförgiftning och andra smittor ska kunna förebyggas. Nationella övervaknings- och uppföljningsprogram ligger till grund för både den mikrobiologiska och kemiska forskningen. Den kemiska livsmedelssäkerhetsforskningen riktar in sig på hur förekomsten av skadliga ämnen utvecklas och förebyggande åtgärder samt näringsinnehållet i livsmedel och nya framställningstekniker i de olika produktionsskedena.

Mikrobiologisk livsmedelssäkerhet

 • bakteriezoonooser
 • livsmedelsburna parasitzoonooser
 • resistens mot antimikrobiella läkemede

Kemisk livsmedelssäkerhet och näring

 • främmande ämnen i livsmedel
 • genteknik och nanomaterial
 • näringsinnehåll
 • livsmedelstillsatser

Riktlinjer för djurens hälsa och välbefinnande

Inom den vetenskapliga forskningen ligger fokus på forskning i smittsamma sjukdomar hos djur som är viktiga för Finland och ekonomiskt betydelsefulla. Grunden i forskningen om djurens välfärd är ämbetsverkets forskning om djursjukdomar och uppgifter från hälsovårdssystemet om de förhållanden under vilka djur hålls samt om djursjukdomar och medicineringar av djur. Djurens hälsa är en viktig del av deras välfärd, vilket ska beaktas även inom djurförädlingen.

 • virussmittor av nationell betydelse och som hotar Finland 
 • djurens hälsovård och välfärd (inklusive parasitforskning) 
 • djurens bakterieinfektioner, särskilt livsmedelsburna bakterier och antibiotikaresistens i anslutning till skötseln av infektioner 
 • sjukdomar bland frilevande, farmade och uppfödda djur

Riktlinjer för växtproduktion och växthälsa

Inom den vetenskapliga forskningen om förutsättningarna för växtproduktion och växthälsa samt vetenskaplig riskvärdering om växthälsa fokuserar man på de skadedjur som är viktigast ur finländsk synpunkt och som gör den största ekonomiska skadan.

 • farliga skadegörare på växter (växtsjukdomar och skadedjur)

För att säkerställa tillgången till forskningsdata om förutsättningar för växtproduktion och växthälsa samarbetar ämbetsverket  aktivt med inhemska och internationella forskningsorganisationer för att inrikta forskningen på de forskningsprojekt som är viktiga med tanke på dess eget uppgiftsområde.