Riktlinjer för den vetenskapliga forskningen

Inom den vetenskapliga forskning som ämbetsverket bedriver fokuserar man på forskningsprojekt som motsvarar samhällets behov. Förutom forskningens effekter på samhället är även den vetenskapliga nivån en central faktor. I forskningsprojekten måste även behoven av övervakning beaktas. För spetsforskningsprojekt måste extern finansiering aktivt sökas utomlands. Finansiering söks särskilt från EU och från samnordiska källor samt i Finland från Finlands Akademi, jord- och skogsbruksministeriet och olika stiftelser.

Satsningar görs på att bilda nätverk bland forskarna och kontakterna till utländska och inhemska universitet och forskningsinstitut ska utökas. Det internationella nätverket av jämförelselaboratorier är ett bra sätt för att skapa nätverk även vad gäller internationellt vetenskapligt forskningsarbete och gemensamma projekt. Styrningen av den vetenskapliga forskningen effektiviseras och vetenskapliga artiklar blir snabbare klara.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2020