Produktion av svinkött och behandling med antibiotika – antibiotikaresistens och dess ekonomiska verkningar

Målsättningar:

Projektets mål är att producera information om resistens mot mikrobläkemedel bland E. coli-bakterier och campylobakter som isolerats från svin och faktorer som påverkar detta samt att utreda resistensmekanismerna. Ett mål är också att utreda inverkan på kostnaderna för infektionssjukdomar hos svin och läkemedelsbehandling av dem. I projektet samlas information in från olika gårdar om mikrobläkemedel som använts för behandling av svin.

De detaljerade målen för projektet är att utreda:

  • Hur de E. coli-bakterier och campylobakter som orsakar enterit blir resistenta mot mikrobläkemedel under behandlingen.
  • Hur resistensen kvarstår hos ovan nämnda stammar.
  • Vilken betydelse indikatorbakterier har som lager för resistensgener.
  • Hur väl indikatorbakteriernas resistens beskriver trycket att välja mikrobläkemedel.
  • Mekanismerna bakom resistens mot mikrobläkemedel.
  • Om finländska svin har s.k. ESBL-producenter.
  • Hur virulens- och resistensfaktorerna hos de bakterier som orsakar enterit är förknippade med varandra.

Resultat:

Projektet startade i juni 2007. Tills vidare har fem svinhus valts för undersökning. Prover har i mån av möjlighet också samlats in från de djur som fått läkemedelsbehandling för att utveckling av resistens ska kunna undersökas. Ur cirka 92 % av de undersökta proverna har E. coli-bakterier kunnat isoleras. Förekomsten av campylobakter har varierat mycket från det ena svinhuset till det andra. I genomsnitt har campylobakter kunnat isoleras ur 58 % av proverna. På basis av de preliminära resultaten finns det tydliga gårdsvisa skillnader i både E. coli-bakteriernas och campylobakternas känslighet för mikrobläkemedel.

Ämnesord:

E. coli, kampylobakterier, svin, mikrobläkemedel, resistens, resistensmekanismer

Ansvarig projektledare:

Myllyniemi, Anna-Liisa, professor, Evira, forskningsenheten för mikrobiologi

Eviras projektansvarig:

Myllyniemi, Anna-Liisa, professor, forskningsenheten för mikrobiologi

Samarbetsparters:

Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, institutionen för livsmedels- och miljöhygien (provtagning, insamling av läkemedelsinformation, undersökning av campylobakterprover, analys av resultat och informering om resultat);
Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Saari-enheten (sakkunskap om infektionssjukdomar hos svin, provtagning, insamling av läkemedelsinformation);
Helsingfors universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för ekonomi (beräkningsmodell för uppskattning av inverkan på kostnader, Eviras forskningsenhet för patologi och forskningsenheten i Kuopio: sakkunskap om infektionssjukdomar hos svin, Forskningsenheten i Kuopio även undersökning av virulensfaktorer);
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Sverige (samarbete i anslutning till molekylbiologiska undersökningar av resistens mot mikrobläkemedel bland C. coli-bakterier);
Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT (sakkunskap om infektionssjukdomar hos svin)

Projektskede:

Avslutat

Startår:

2007

Avslutningsår:

2015

Publikationer:

Vetenskapliga mötessammandrag

Juntunen, P., Heiska, H., Myllyniemi, A. L. and Hänninen, M. L. 2008. Treatment of pigs with tylosin selected erythromycin, ciprofloxacin and streptomycin resistance in Campylobacter coli strains. Antimicrobial resistance in zoonotic bacteria and foodborne pathogens. Copenhagen, Denmark, 15-18 June 2008.
Juntunen P., Heiska H., Myllyniemi A.L., Hänninen M.L. 2009. Selection and persistence of erythromycin-resistant Campylobacter coli strains at a pig farm during and after tylosin treatment. 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Helsinki, Finland, 16 - 19 May 2009.

I finansieringen av projektet deltar:

Jord- och skogsbruksministeriet (finansieringsbeslut Dnr 4491/502/2006)

Eviras projektkod:

8227

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2018