Riskprofil för kosttillskott av vegetabiliskt ursprung

Sammandrag:

I denna riskprofil är avsikten att med hjälp av det material (en undersökning och ePlantlibra) som insamlats inom ramen för Plantlibra (se nedan) utreda om vegetabiliska råvaror för de mest allmänt använda kosttillskotten av vegetabiliskt ursprung i Finland eller de föreningar som ingår i dessa kosttillskott är förknippade med eventuella hälsorisker, och vidare med hur stora doser och med hur lång exponeringstid hälsorisker förekommer samt hur stor sannolikheten är att hälsorisker förekommer med tanke på hur stora mängder och hur ofta kosttillskott av vegetabiliskt ursprung används. Här utreds även samverkan med läkemedelsbruk samt användning av kosttillskott av vegetabiliskt ursprung vid behandling av sjukdomar. Riskprofilen är kvalitativ till sin natur.

Plantlibra var ett EU-finansierat projekt där man undersökte användningen av kosttillskott av vegetabiliskt ursprung samt hälsofördelar och hälsorisker med kosttillskott av vegetabiliskt ursprung. Evira deltog i genomförandet av undersökningen om användning av kosttillskott av vegetabiliskt ursprung. I den finländska delen av undersökningen utreddes först med hjälp av ett urval på 2 784 personer hur allmänt sådana kosttillskott används. De personer som hade använt kosttillskott av vegetabiliskt ursprung (n=402) deltog i en djupgående intervju, där de ombads redovisa mer i detalj för sin användning av kosttillskott av vegetabiliskt ursprung (produkterna, doserna, användningsfrekvensen, orsaker till att den berörda produkten användes), samt ge bakgrundsinformation (bland annat om hälsotillstånd, användning av läkemedel, levnadsvanor). Inom ramen för Plantlibra sammanställdes även en databas (ePlantlibra), där det finns information om sammansättningen av kosttillskott av vegetabiliskt ursprung samt deras hälsorisker och hälsofördelar. I ePlantlibra finns det emellertid inte information om alla de kosttillskott av vegetabiliskt ursprung (plant-based food supplements, PFS) som används i Finland.

Målsättningar:

Syftet med projektet är att utvärdera eventuella hälsorisker som är förknippade med de mest allmänt använda kosttillskotten av vegetabiliskt ursprung i Finland.

Resultat:

Riskprofilen publiceras i form av en rapport.

Ämnesord:

växter, kosttillskott

Ansvarig projektledare:

Hirvonen, Tero, specialforskare, FD, Evira, Forskningsenheten för riskvärdering

Eviras projektansvarig:

Hirvonen, Tero, specialforskare, FD, forskningsenheten för riskvärdering

Samarbetspartner:

Plantlibra-projektet

Projektskede:

Avslutat 

Startår:

2015

Avslutningsår:

2017