Ansökan om utbetalning av företagsstöd

Du kan söka utbetalning av företagsstöd om du har fått ett positivt stödbeslut under åren 2014–2022.

Behöver du råd om hur ansökan om utbetalning ska göras upp? Kontakta i så fall NTM-centralen eller Leadergruppen, de ger dig råd om saken.

Så här ansöker du om utbetalning av företagsstöd

Gör ansökan om utbetalning i webbtjänsten Hyrrä.

I betalningsansökan ska du

  • berätta hur projektet har genomförts under den period som betalningsansökan gäller
  • redogöra för kostnaderna för projektet (gäller inte nyetableringsstöd)
  • redogöra för den förverkligade projektfinansiering som kommer från annat håll än NTM-centralen.

Till betalningsansökan ska du foga de bilagor som nämns i betalningsföreskrift 53/15 och som krävs i samband med betalning av företagsstöd för landsbygden (bland annat utdrag ur huvudboken, utgifts- och betalningsverifikat).

Gör betalningsansökan omsorgsfullt, så att den går smidigt att behandla och stödet kan betalas ut så snabbt som möjligt. När du har undertecknat och skickat in din betalningsansökan i Hyrrä kan NTM-centralen börja handlägga den.

Om betalningsansökan är bristfällig skickar NTM-centralen en begäran om tilläggsuppgifter. Besvara den inom utsatt tid. Efter den utsatta tiden fattar NTM-centralen ett beslut i ärendet.
Efter att NTM-centralen har godkänt utbetalningen betalar Livsmedelsverket in stödet på ditt konto. Livsmedelsverket inspekterar ungefär 5 procent av projekten på plats innan stödet betalas ut. Stöd för de här projekten kan betalas först efter inspektionen.

Du kan också ansöka om utbetalning på pappersblankett nr 3315.

Om betydande förändringar har skett i projektplanen eller i ditt företags verksamhet efter att stödet beviljades ska du omedelbart anmäla förändringarna till NTM-centralen. Anmäl förändringarna senast när du ansöker om utbetalning.

Sidan har senast uppdaterats 30.1.2023