Kontroller av företagsstöd

EU-kommissionen förutsätter att minst 5 % av finansieringen ur Landsbygdsfonden (EJFLU) blir föremål för en separat urvalskontroll. Livsmedelsverket väljer ut objekten och företar kontrollerna.

Med hjälp av urvalskontrollerna försäkrar vi oss om att åtgärderna har genomförts i enlighet med stödbeslutet och bestämmelserna. Kontrollerna ger oss också information om eventuella problem och korrigeringsbehov som gäller bestämmelser, anvisningar, andra stödsystem eller beslut. Dessa kontroller utförs före slutbetalningen.

Bestämmelser om urvalet finns i EU:s kontrollförordning. En del av de objekt som ska kontrolleras väljs ut slumpmässigt, andra på basis av statistisk riskanalys.

Beakta villkoren för investeringen

Om du har fått stöd för en investering ska investeringen i minst fem år efter den sista utbetalningen användas för det ändamål som stödet avser. Under den tiden får väsentliga förändringar i ägandet inte ske. Dessa villkor presenteras närmare i stödbeslutet.
Den NTM-central som har beviljat stödet kontrollerar att åtagandet fullgörs. Livsmedelsverket företar också urvalskontroller som gäller åtagandena.

Projektet kontrolleras på den plats där det genomförs

Före kontrollbesöket tar Livsmedelsverkets inspektör del av de handlingar som rör den åtgärd som stöds. Handlingarna granskas vid NTM-centralen eller å begär inspektören att NTM-centralen skickar handlingarna till Livsmedelsverket.

Inspektören kontaktar stödtagaren för att avtala om tidpunkten för kontrollen. Kontrollbesöket avläggs inom 14 dygn från det att inspektören tog kontakt.

På platsen för genomförande av åtgärden försäkrar inspektören sig om att den åtgärd som stöds har genomförts och att upphandlingarna har gjorts i enlighet med stödbeslutet och bestämmelserna. Dessutom granskar vi det bokföringsmaterial och de andra handlingar som rör projektet. Detta kan också utföras vid bokföringsbyrån, om en sådan anlitas.
Om du vägrar gå med på att en kontroll görs betalas inget stöd till dig och ett eventuellt redan utbetalt stöd för åtgärden återkrävs.

Kontrollen kostar inte stödtagaren någonting. En kontroll hos stödtagaren brukar räcka allt från några timmar till en dag.

Observationerna förs in i en kontrollrapport

På basis av besöket gör inspektören upp en kontrollrapport. I den antecknar inspektören sina observationer samt eventuella åtgärder som NTM-centralen måste vidta innan stödet betalas ut. Inspektören bedömer kontrollresultatet med siffran 1-3:

  1. Inget väsentligt att anmärka på
  2. Några brister som NTM-centralen måste utreda innan stödet betalas ut
  3. Betydande brister som NTM-centralen måste utreda innan stödet betalas ut

Inspektören lämnar in kontrollrapporten till NTM-centralen, som behandlar rapporten och betalar ut eller vidtar de fortsatta åtgärder som rapporten förutsätter. NTM-centralen skickar kontrollrapporten till stödtagaren i samband med antingen begäran om ytterligare utredning eller beslutet om betalning av stöd.

När kontrollen har slutförts betalas stödet in på ditt konto.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018