Vanliga frågor om djurstöd 2023

Frågor om djurbidrag | Frågor om ersättning för djurens välbefinnande | Frågor om nordliga husdjursstöden | Vanliga frågor om avtal om uppfödning av lantraser

Vanliga frågor om djurbidrag

Ansökningsanvisningar för djurbidrag

Gäller referensdagarna för djurbidrag år 2023 också husdjursstöd i stödområde C?

Referensdagarna gäller inte nationellt finansierade stöd. De gäller EU-finansierade djurbidrag.

Husbonden har ansökt om djurstöd. Husmor på gården har ett FO-nummer vars huvudsakliga bransch är relaterad till jordbruk och hon är momsskyldig som primärproducent. Kan husbonden ange husmors FO-nummer och registerinformation i samband med ansökan?

Stödsökande är aktiv jordbrukare om hen hör till det nationella registret och kraven uppfylls. Det vill säga ifall husmor på gården ansöker om stöd så granskas hennes FO-nummer och där tillhörande registeruppgifter. Ifall igen husbonden ansöker om stöd granskas hans FO-nummer och där tillhörande registeruppgifter.

Kvigor:

Från och med år 2023 kan du få bidrag för slaktade kvigor i AB-området och stöd för slaktade kvigor i C-området i trots av användningssättet, förutsatt att de stödvillkoren uppfylls. 

De slutliga uppgifterna om djur för stödåret 2022 säkerställs 31.1.2023. Om du ändrar användningssättet för ett djur före 1.2.2023, ska du lägga märke till följande stödområdesspecifika omständigheter:

AB-området: om användningssättet för en kviga på referensdagen år 2022 var diko, medför en ändring av användningssättet till köttproduktion att djuret förkastas för år 2022.

C-området: om användningssättet för en kviga på referensdagen år 2022 var diko och du ändrar användningssättet före 1.2.2023 

 • förkastas djuret inom bidraget för dikor och bidraget för dikokvigor för år 2022.
 • berättigar djuret år 2022 inte till stöd som dikokviga när det gäller det nationella husdjursstödet i C-området. 

Di- och mjölkkor:

I AB-området förekommer inget krav på användningssätt när det gäller djurbidraget.

Inom det nationella husdjursstödet i C-området ska dikor som är av lantras eller av rasen simmental ha ett annat användningssätt än mjölkproduktion. Andra köttraser i C-området omfattas inte av något krav som gäller användningssättet.

När kan jag slakta en slaktkviga så att jag får slaktbidrag för djur i stödområde AB år 2023?

Vid bidrag för slaktkvigor i stödområde AB ska slaktkvigan under stödåret 2023 vara på gården oavbrutet i 10 dygn före slakten. Dessutom måste de övriga stödvillkoren uppfyllas.

År 2022 har man fått bidrag för dikokvigor. Kan jag år 2023 få bidrag för slaktkvigor i stödområde AB för samma kviga?

Det bidrag för dikokvigor som erhållits 2022 påverkar inte bidragen för stödåret 2023. Kvigan kan få bidrag för slaktkvigor inom stödområde AB under stödåret 2023 förutsatt att stödvillkoren uppfylls.

Påverkar användningssättet år 2023?

Användningssättet är inte ett stödvillkor för EU-finansierade djurbidrag år 2023.

Om man redan fått tjurbidrag för tjuren under stödåret 2023 och tjuren följande år flyttas till den yttre skärgården, kan man då få bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården för tjuren under stödåret 2024?

Nej, det kan man inte. Om man redan fått tjurbidrag för tjuren kan den inte längre få bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården.

När kan jag slakta slaktlamm eller slaktkillingar för att få bidrag för slaktlamm och slaktkillingar år 2023?

Under stödåret 2023 är villkoren för bidraget att slaktlammet och slaktkillingen ska befinna sig på gården oavbrutet i 10 dygn före slakten och att de övriga stödvillkoren uppfylls.

Varför har bidraget för slaktlamm och slaktkillingar två referensdagar?

I Finland är slaktlamm och slaktkilling djurarter med snabb cirkulation som slaktas när de är under ett år gamla. Om bidraget för slaktlamm och slaktkillingar endast skulle omfatta en referensdag per år skulle en del av lammen och killingarna redan vara för gamla när referensdagen infaller. Därför omfattar bidraget för slaktlamm och slaktkilling två referensdagar.

Bidraget för slaktlamm och slaktkillingar omfattar två referensdagar 10.1.2023 och 1.6.2023. Av vilken referensdag omfattas lammet eller killingen?

Slaktlammets eller slaktkillingens födelsetid avgör vilkendera referensdag djuret berörs av.

Om ett slaktlamm eller en slaktkilling har fötts

 • senast den 10.1.2023 är referensdagen för djuret den 10.1.2023. Djurens registeruppgifter och registeranmälningar ska på referensdagen vara korrekta i får- och getregistret och innehas av den som ansöker om bidrag för djur.
 • Efter den 11.1.2023 är referensdagen för djuret den 1.6.2023. Djurens registeruppgifter och registeranmälningar ska på referensdagen vara korrekta i får- och getregistret och innehas av den som ansöker om bidrag för djur.

Kan man välja referensdag för slaktlamm eller slaktkillingar?

Slaktlammets eller slaktkillingens födelsetid avgör vilkendera referensdagen (10.1. eller 1.6.) djuret berörs av.

Om ett slaktlamm eller en slaktkilling har fötts

 • senast den 10.1.2023 är referensdagen för djuret den 10.1.2023. Djurens registeruppgifter och registeranmälningar ska på referensdagen vara korrekta i får- och getregistret och innehas av den som ansöker om bidrag för djur.
 • Efter den 11.1.2023 är referensdagen för djuret den 1.6.2023. Djurens registeruppgifter och registeranmälningar ska på referensdagen vara korrekta i får- och getregistret och innehas av den som ansöker om bidrag för djur.

Kan slaktlamm eller slaktkillingar flyttas till slutuppfödaren efter referensdagen 10.1? Kan slutuppfödare få bidrag för slaktlamm och slaktkillingar?

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar betalas till den senaste sökande som uppfyller stödvillkoren.

Ett djur kan förflyttas till en slutuppfödare efter referensdagen, men djuret måste ha varit infört i får- och getregistret på referensdagen, och uppgifterna om djuret ska vara korrekta från och med referensdagen till utgången av perioden för fastställande av stöd. Dessutom ska innehavaren av djuret på referensdagen ha ansökt om bidrag för djuret för att djuret ska vara bidragsberättigat under stödåret i fråga.

En slutuppfödare kan få bidrag för slaktlamm och slaktkillingar för ett djur om han eller hon också har ansökt om bidraget i fråga före utgången av ansökningstiden för djurbidrag.

Kan en tjur få tjurbidrag år 2023 om tjuren har fått tjurbidrag år 2022?

Ett bidrag för nötkreatur (tjurbidrag) som betalats år 2022 eller tidigare för djur hindrar inte att tjurbidrag betalas år 2023.

Om tjurbidrag betalas för en tjur år 2023 kan man inte längre få tjurbidrag för samma tjur år 2024. Från och med år 2023 kan tjurbidrag beviljas endast en gång under djurets livstid.

Måste en mellanuppfödare för tjurar ansöka om djurbidrag trots att han eller hon förmedlar tjurarna till en annan gård? Eller räcker det att mellanuppfödaren ser till att registeruppgifterna för tjuren i fråga är korrekta på referensdagen?

Tjurbidraget betalas till den första sökande som uppfyller stödvillkoren. Om djurhållningsperioden för tjuren inte uppfylls för mellanuppfödaren kan följande sökande få tjurbidrag om stödvillkoren uppfylls.

Detta förutsätter dock att uppgifterna om djuret är korrekta på referensdagen och att den sökande som på referensdagen har antecknats som djurets innehavare är den som har ansökt om tjurbidrag.

Dessutom har slutuppfödaren varit tvungen att ansöka om samma bidrag före utgången av ansökningstiden för djurbidrag, även om djuret inte ännu är på hans eller hennes gård.

Om en sökande som på referensdagen varit innehavare av djuret i djurregistret inte har ansökt om bidrag för djuret, är djuret inte berättigat till bidrag under stödåret. Om djuret alltså på referensdagen har en mellanuppfödare som inte har ansökt om bidrag för djuret, kan inte heller den slutliga uppfödaren få bidrag för djuret under stödåret i fråga.

Mjölkgården förmedlar tjurarna. Måste också mjölkgården ansöka om tjurbidrag för att en uppfödare som utför vidareuppfödning ska kunna få tjurbidrag om alla andra krav för erhållande av stöd uppfylls?

Se föregående svar.

För tjurbidrag år 2023 är djurhållningsperioden för tjurar 60 dagar. Betyder detta att om djurhållaren vill ha tjurbidrag 2023 kan de första tjurarna slaktas först i mars?

En tjur skall under stödåret vara oavbrutet i minst 60 dygn i den jordbrukares besittning som ansökt om bidrag efter att tjuren fyllt 11 månader. Inledandet av djurhållningstiden fastställs enligt följande:

 • Om tjuren redan tidigare har fyllt 11 månader, börjar djurhållningsperioden för tjuren under stödåret 1.1.
 • Om tjuren fyller 11 månader under år 2023, börjar djurhållningsperioden på gården från den dag då tjuren fyller 11 månader.
 • Om tjuren flyttar till gården efter att ha fyllt 11 månader börjar djurhållningsperioden dagen efter köpdagen.

Om man för tjuren får bidrag för nötkreatur i yttre skärgården under stödåret 2023 och djuret följande år förflyttas till den yttre skärgården, kan man då få tjurbidrag för stödåret 2024?

Nej, det kan man inte. Om man för tjuren redan fått bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården kan den inte längre få tjurbidrag under ett enda stödår.

Vanliga frågor om ersättning för djurens välbefinnande

Förbindelsevillkor för stöd för djurens välbefinnande

Nötkreatur

Kan man beta och vistas utomhus samtidigt?

Nej, det ska finnas 90 betesdagar + 120 separata utomhusdagar.

När kan man beta?

Det finns ingen tidpunkt för betesgång bunden till en kalender. Man kan beta när det finns mat på betesmarken.

Om djuret fyller 2 år i augusti och man har valt betesgång för mjölkkor, ska det beta i 90 dagar?

Det räcker att djuret följer med de andra betande korna i slutet av hösten. Bokföringen görs på gruppnivå.

Räcker det med 1–2 timmars bete per dag?

Nej, djuret hinner inte äta tillräckligt på den tiden.

Vid betesgång ska följande bedömas:

 • finns det tillräckligt med betesmark eller räcker arealen endast för utomhusvistelse?
 • går djuren på betesmarken och betar de på den?
 • har djuren möjlighet att komma ut hela tiden eller bara några timmar?
 • om ensilage används (separat eller blandat med sörpa), är dess mängd/andel betydligt mindre än vintertid?

Kan samma djurgrupp beta och vistas utomhus samtidigt?

Nej, det ska finnas 90 betesdagar + 120 separata utomhusdagar.

När kan man beta?

Det finns ingen tidpunkt för betesgång bunden till en kalender. Man kan beta när det finns mat på betesmarken.

Måste det finnas råmjölk om det bara finns nötkreatur som hålls för produktion av kött på gården?

Om det kalvar föds på gården ska det finnas råmjölk (kvaliteten mätt) eller ersättning. Om kalvar inte föds behövs det inte.

Räcker det att anteckna råmjölkens datum och resultat på fryspåsen?

Så kan man göra men i alla fall ska bokföringen förvaras fyra år efter stödåret.

Hur mycket utrymme behövs för modern och kalven om kalven hinner fylla 6 månader på hösten?

Om kalven inte är avvand räcker 10 m2 för modern + kalven.

Hur mycket utrymme behövs för en ko som ammar och tre kalvar?

10 m2 för en ko som ammar och en kalv, och 2,25 m2 / kalv för följande, dvs. sammanlagt 14,5 m2.

Måste det underlag som krävs i kalvigloon vara inuti igloon?

Precis som i boxarna inomhus krävs det ett underlag inuti gruppigloon.

Om det finns under och över 6 månader gamla nötkreatur i en box, hur beräknar man då ytan?

Vid beräkningen av ytan utgår man från kraven för ersättning för djurens välbefinnande, om man på gården har valt åtgärder som gäller nötkreatur. Om man till exempel har valt förbättrande av förhållandena för kalvar samt för nötkreatur av hankön, är utrymmeskravet 2,25 m2 för nötkreatur under 6 mån. och 3,5/5,5 m2 för nötkreatur av hankön över 6 mån.

Om det dessutom finns ett över 6 månader gammalt nötkreatur av honkön i boxen, iakttas utrymmeskravet för nötkreatur av hankön för det, om åtgärden för nötkreatur av hankön har valts.

Om man inte har valt förbättrande av förhållandena för kalvar räcker det med minimikraven på 1,5–1,8 m2/djur i enlighet med lagstiftningen.

Observera också att nötkreatur av olika kön som är över 8 månader inte kan vara i samma grupp.

Vad är kalla uppfödningsstall?

I allmänhet en oisolerad byggnad där t.ex. vatten måste värmas upp.

I vilka fall kan nötkreatur av hankön vara i samma grupp som hondjur?

Märkningstjurar, avelstjurar och oxar kan hållas i samma box som honorna.

Om det finns under och över 6 månader gamla nötkreatur i en box, hur beräknar man då ytan?

Vid beräkningen av ytan utgår man från kraven för ersättning för djurens välbefinnande, om man på gården har valt åtgärder som gäller nötkreatur. Om man till exempel har valt förbättrande av förhållandena för kalvar samt för nötkreatur av hankön, är utrymmeskravet 2,25 m2 för nötkreatur under 6 mån. och 3,5/5,5 m2 för nötkreatur av hankön över 6 mån.

Om det dessutom finns ett över 6 månader gammalt nötkreatur av honkön i boxen, iakttas utrymmeskravet för nötkreatur av hankön för det, om åtgärden för nötkreatur av hankön har valts.

Om man inte har valt förbättrande av förhållandena för kalvar räcker det med minimikraven på 1,5–1,8 m2/djur i enlighet med lagstiftningen.

Observera också att nötkreatur av olika kön som är över 8 månader inte kan vara i samma grupp.

I hur stora boxar får dikor och kalvar vara? Är kravet 10 m2 så som i åtgärden förbättrande av förhållandena för kalvar?

Om det är fråga om kalvning kan modern och kalven tillfälligt vara i en kalvningsbox på 9 m2. Därefter behövs 10 m2.

Kan samma djurgrupp beta och vistas utomhus samtidigt?

Nej, det ska finnas 90 betesdagar + 120 separata utomhusdagar.

Var kan djuren vistas utomhus?

De kan vistas utomhus t.ex. på en rastningsplats (täckt/otäckt) eller på betesmarken.

Måste kommersiellt inköpt foder t.ex. varudeklarationen för helfoder returneras i Vipu?

Nej, en foderanalys förutsätts endast av grovfoder.

Svin

Måste boet för smågrisar vara täckt hela tiden?

Taket kan öppnas vid behov. Det är svårt att övervaka villkoret om boxen inte har ett tak.

Kan man använda boxar på 62 m2?

Ja, om antalet har angetts i Vipu-tjänsten den 31 december 2021 i stödansökan för 2023.

Hur beskrivs stimulansmaterialen för grisarna? Var görs beskrivningen?

Du kan göra beskrivningen i ett eget separat dokument. Där kan du berätta vilka stimulansmaterial som används för grisarna under året och hur de används. 

Ska man ta hänsyn till om en uppfödare av slaktsvin får grisar med svansbitning?

Bedömningen görs i slakteriet enligt Livsmedelsverkets anvisning om köttbesiktning och man inte kan utreda när svansarna har bitits. Rapporteringen görs halvårsvis. Med periodiseringen har man strävat efter att beakta att ett enskilt dåligt parti inte kräver stöd under hela året.

När ska suggorna vara i grupp och när ska arealkraven i villkoret iakttas?

Suggorna ska hållas i grupp från avvänjningen av grisarna till följande grisning, men insemineringshäcken får användas i högst åtta dagar.

Måste grisarnas plats på en kvadratmeter finnas på en plats?

Inte nödvändigtvis, men grisarna ska ha en välströad liggplats.

Får och getter

Gäller samma krav på baggars och bockars utomhusvistelse som för betesgång?

Ja, utomhusvistelsen ska registreras och klättring ska ordnas.

Vilka är utrymmeskraven för lamm som fötts?

Kravet på lamningsboxen är 2,2 m2 för tackor och lamm. Stödvillkoren förutsätter lammkammare med utrymme på 0,2 m2  / lamm* och bottenlagstiftningen förutsätter golvutrymme på 0,25 m2  / lamm (under 15 kg), dvs. sammanlagt 0,45 m2  / lamm, efter att de inte längre finns i lamningsboxen.

*Text uppdaterad 7.2.2023. Före stod det "Stödvillkoren förutsätter lammkammare med utfodringsutrymme på 0,2 m2  / lamm" men utfödring kan vara också på ett mindre område. 

Fjäderfä

Måste det finnas flera alternativ att välja mellan (stimulans, ramper, plan, sittpinnar), hur många?

Det räcker med en om alla har tillgång till den. Det finns inga närmare bestämmelser om antalen.

Vad är väsentligt vid dubbel smittspärr?

Utöver beskrivningen ska man använda dubbel smittspärr. De kontrolleras vid gårdsövervakningen. Enligt ETT:s anvisning lönar det sig att ordna verksamheten.

 

Vanliga frågor om nordliga husdjursstöden

I februari öppnas de nationellt finansierade nordliga husdjursstöden för stödområde C. Ansökningarna är öppna i Vipu-tjänsten 13.2–2.3.2023.

Stöd betalas per djur för dikor, tjurar och slaktade kvigor på basis av djurenheter samt för tjurar som fötts upp och slaktats i stödregionerna C3 och C4.

Det nationella husdjursstödet i C-området kan fås för slaktkvigor år 2023 även om djuret har år 2022 erhållit nationellt stöd för dikokviga.

Inom det nationella husdjursstödet i C-området kan djurhållningsperioden för slaktkvigor börja också på år 2022 sida.

Inom det nationella husdjursstödet i C-området ska dikor som är av lantras eller av rasen simmental ha ett annat användningssätt än mjölkproduktion.

Andra köttraser i C-området omfattas inte av något krav som gäller användningssättet.

Vanliga frågor om avtal om uppfödning av lantraser

Läs mer på vanliga frågor om avtal om uppfödning av lantraser

Miljöavtal om uppfödning av lantrasdjur

Sidan har senast uppdaterats 30.6.2023