Ändring av ansökan och svar på begäran om utredning

Publiceringsdatum: 2. juni 2023

↵ Ansökningsguide om åkerstöd

17.8.2023

25.8.2023

Från och med början av 2023 följs iakttagandet av stödvillkoren upp med hjälp av ett satellitbaserat system. Med hjälp av det material som satelliterna producerar följer man upp växtbeståndets utveckling samt odlingsåtgärder under hela vegetationsperioden. Satellituppföljningen gör det möjligt för dig att korrigera din ansökan under hela vegetationsperioden på eget initiativ eller utifrån en begäran om utredning som du har fått.

Iakttagandet av alla stödvillkor kan inte ännu följas upp med hjälp av satellit under 2023. Därför görs det fortfarande kontroll på plats, men antalet kontrollbesök minskar jämfört med nuläget. Trots att det är möjligt att ändra ansökan under hela vegetationsperioden ska du se till att uppgifterna i ansökan är uppdaterade och skicka in ansökan med så korrekta uppgifter som möjligt, eftersom kontrollen på plats låser dina ansökningsuppgifter. Om du inte iakttar stödvillkoren kan det leda till påföljder ifall du inte har vidtagit de åtgärder på åkern som du har uppgett i din ansökan.

I följande avsnitt redogörs för hur du kan korrigera din ansökan och hur du ska gå till väga om du får en begäran om utredning i appen Vipumobilen.

Tidtabell, samma information i texten.Bild 1. Tidtabell för stödansökan

När och hur kan jag ändra uppgifterna i ansökan?

Ändringsskedet för ansökan om åkerstöd är 16.6.-2.10.2023. Under denna tid kan du ändra din ansökan om åkerstöd eller återta stöden.

Se till att dina ansökningsuppgifter är uppdaterade under ändringsskedet. Om din gård väljs ut för kontroll på plats kan du inte ändra din ansökan efter du har fått besked om kommande övervakning. Kontrollen görs utifrån de ansökningsuppgifter som var kända vid tidpunkten för besked och du kan få påföljder för underlåtenhet att följa stödvillkoren om dina ansökningsuppgifter är felaktiga och du inte har vidtagit de åtgärder på åkern som du uppgett i ansökan.

I vilka fall måste jag ändra min ansökan om åkerstöd?

Du måste ändra din ansökan om

1. du märker efter att du lämnat stödansökan att du har gjort ett fel i ansökan, till exempel

  • uppgett fel växt.
  • glömt att ansöka om något stöd.
  • uppgett ett skifte som du inte odlar alls.

2. du inte kan vidta de åtgärder på åkern som du uppgett i ansökan att du förbinder dig att vidta, till exempel

 • att du inte sår något på skiftet före 30.6 (med undantag av vissa trädgårdsväxter )
 • att du inte sköter arealer med fodervall, betesvall, grönträda eller naturbete och naturäng genom slåtter eller bete före 31.8.
 • att du inte skött arealer med öppen träda eller stubbträda (krav på villkorlighet).

Du kan göra ändringar i din ansökan på eget initiativ eller utifrån en begäran om utredning som du fått i appen Vipumobilen.

När måste jag återta stöden?

Du måste återta alla stöd för ett jordbruksskifte som är odlingsmark, men där du inte vidtar några jordbruksåtgärder på åkern. Om du inte har vidtagit jordbruksåtgärder på en del av ett jordbruksskifte kan du dela upp jordbruksskiftet och återta stöden endast för vissa delar av jordbruksskiftet i fråga. Du kan läsa mer om återtagande av stöd i kapitlet Återtagande av stöd.

Vilka uppgifter kan jag ändra i Viputjänsten under ändringsskedet?

Du kan ändra följande ansökningsuppgifter:

 1. växten på jordbruksskiftet och de tilläggsuppgifter som ska ges om växten.
  • Du kan lägga till eller ta bort valbara åtgärder inom miljöersättningen.
 2. jordbruksskiftets gränser
  • Du kan ta bort jordbruksskiften eller lägga till jordbruksskiften för ett basskifte.
 3. du kan ändra samma uppgifter om basskiftet som vid ansökan om åkerstöd
  • basskiftets namn
  • besittningsgrund och arrendegivare
  • markanvändningsslag
  • din anmälan om flyghavre.
 4. stödsökande och tilläggsuppgifter om den sökande.

Vilka ändringar kan inte längre göras i ansökan om åkerstöd efter 15.6?

Efter ansökningsperioden kan du inte

 • lägga nya basskiften till ansökan
 • ändra ett basskiftes gränser
 • slå samman basskiften
 • dela ett basskifte.
 • anmäla ett gemensamt basskifte eller ta bort eller ändra de gemensamma basskiftenas geometri (du kan dock ändra växten på jordbruksskiftet och tillhörande uppgifter).
 • ingå nya miljö- eller ekoförbindelser eller miljöavtal.
  • Du kan inte ändra uppgifterna om ekoförbindelser och miljöavtal i Viputjänsten. Informera din NTM-central skriftligen om ändringar
 • ta bort bilagor.

Vad är en begäran om utredning?

Begäran om utredning är en jordbruksskiftesspecifik uppgift under punkten Uppgifter i appen Vipumobilen. Begäran om utredning kan vara antingen en begäran om utredning av satellituppföljningen eller en begäran om utredning av kontrollen.

Du får en begäran om utredning av satellituppföljningen om de uppgifter du angett i ansökan och observationerna baserade på satellitbilderna inte stämmer överens. Utifrån satellitbilderna kan artificiell intelligens till exempel dra slutsatsen att ett skifte inte har slagits trots att du har uppgett att en växt som kräver slåtter odlas på jordbruksskiftet.

Du får alltid ett sms när en ny begäran om utredning av satellituppföljningen eller kontrollen skickas till dig.  Sms:et skickas till den mobiltelefonnummer till odlare i första hand.

Inspektören kan skicka dig en begäran om utredning av kontrollen,

 • om det vid kontrollen på plats inte är möjligt att kontrollera något stödvillkor, till exempel skördekravet för skyddszonen.
 • om det i samband med granskningen av stödberättigandet upptäcks exempelvis att hela det skifte du uppgett inte är odlingsmark.
 • om det av kvalitetsbedömningen exempelvis upptäcks att den växt eller avgränsning av skiftet som du uppgett är felaktig.

Hur ska jag gå till väga om jag får en begäran om utredning?

I begäran om utredning får du detaljerade anvisningar om hur du ska gå till väga och när. Syftet med begäran om utredning är att säkerställa att du får stöd för de åtgärder som du har vidtagit på åkern. Reagera på begäran om utredning så snabbt som möjligt. På så sätt har du tillräckligt med tid att redigera din ansökan så att du undviker påföljder.

En bild av begäran om utredning, motsvarande information i texten

Bild 2. Har du fått ett meddelande om utredningsgäran?

Begäran om utredning av satellituppföljningen

Om du får en begäran om utredning av satellituppföljningen ska du kontrollera uppgifterna om jordbruksskiftet i ansökan och de åtgärder som vidtagits på jordbruksskiftet.

1. Du har uppgett uppgifterna om jordbruksskiftet rätt i ansökan och vidtagit åtgärder enligt stödvillkoren på jordbruksskiftet. Begäran om utredning är obefogad.

Gör så här: Ta en bild av den åtgärd som vidtagits på jordbruksskiftet med appen Vipumobilen enligt anvisningarna i begäran om utredning. Beroende på vilken växt du har uppgett hänvisas du att ta en bild av odlingsväxten, slåttern, betet, bearbetningen eller skörden. Ta bilden senast 31.8.2023.  Det lönar sig att skicka bilden genast när den har tagits, men senast 2.10.2023.

2. De jordbruksåtgärder som förutsätts av växten har ännu inte vidtagits på jordbruksskiftet. Skiftet har till exempel inte slagits. Begäran om utredning är befogad.

Gör så här: Vidta de åtgärder som krävs på åkern (till exempel slåtter) och ta en bild av åtgärden med appen Vipumobilen senast 31.8.2023. Det lönar sig att skicka bilden genast när den har tagits, men senast 2.10.2023.

3. Uppgifterna som du uppgett i ansökan motsvarar inte situationen på jordbruksskiftet. Begäran om utredning är befogad.

Gör så här: Gå till Viputjänsten och korrigera växten på jordbruksskiftet och andra uppgifter om jordbruksskiftet så att uppgifterna i ansökan motsvarar situationen på åkern. Gör ändringarna så snart som möjligt, men senast 2.10.2023. Svara inte på begäran om utredning. När du ändrar din ansökan passiveras begäran om utredning under följande natt. 

4. Du har inte vidtagit några jordbruksåtgärder på skiftet och du har inte för avsikt att vidta åtgärder under vegetationsperioden. Begäran om utredning är befogad.

Gör så här: Återta stöden för jordbruksskiftet senast 2.10.2023 för att undvika påföljder. Svara inte på begäran om utredning. Begäran om utredning passiveras under följande natt.

Se också Responsblankett: Hjälp oss att utveckla satellituppföljningen.

Begäran om utredning av kontrollen

En begäran om utredning av kontrollen är alltid motiverad, eftersom den inte skickas automatiskt utan alltid av inspektören. I begäran om utredning finns anvisningar om hur du ska gå till väga när

1. Den åtgärd som krävdes (till exempel slåtter) inte kunde verifieras vid kontrollen på plats eller kvalitetskontrollbesöket.

Gör så här: Ta en bild av den åtgärd som vidtagits på jordbruksskiftet med appen Vipumobilen enligt anvisningarna i begäran om utredning. Svara på begäran om utredning inom utsatt tid.

2. Uppgifterna som du uppgett i ansökan motsvarar inte situationen på jordbruksskiftet.

Gör så här: Kontakta kommunen. Kommunen kan ändra din ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet.  Du kan också återta stödet genom att informera kommunen om saken. Det lönar sig att göra ändringarna i ansökan så snart som möjligt, men senast 2.10.2023. I detta fall behöver du inte svara på begäran om utredning.

Varför ska bilden tas med appen Vipumobilen?

Vipumobilen ger dig anvisningar för hur du ska ta bilden. Vilken bild som helst duger inte, eftersom förvaltningen måste kunna försäkra sig om var och när bilden har tagits. Begäran om utredning kan inte avgöras med en bild som tagits eller skickats in på något annat sätt.

Med Vipumobilen kan du ta geotaggade bilder av dina åtgärder på åkern redan under vegetationsperioden. Bilderna sparas i Vipumobilen och du kan använda dem senare, till exempel när du svarar på en begäran om utredning.

Vem kan ta en bild för begäran om utredning?

Alla personer som har rätt att uträtta ärenden i Viputjänsten kan också använda appen Vipumobilen för att ta bilder. Gårdens primära jordbrukare kan lägga till och ta bort rättigheter under Åtkomsträttigheter i menyn Gård i Viputjänsten. Dessutom kan en fullmakt ges på pappersblankett 457

Närmare anvisningar om att ge fullmakt finns på adressen ruokavirasto.fi/vipu.