Lagringsstöd för trädgårdsprodukter - Guide 2022

Publiceringsdatum: 30. september 2022

Ansökan om stöd

Ansök om lagringsstöd för trädgårdsprodukter elektroniskt i Viputjänsten senast 16.11.2022 kl 23.59. Tilläggsinformation om ifyllandet av stödansökan får du i Viputjänstens användaranvisning. Försäkra dig om att uppgifterna om din gård och behörigheterna till e-tjänster är i skick.

Om du ansöker om stöd med pappersblanketten, lämna blankett 228 in senast 16.11.2022 till den myndighet som handlägger stödet. Myndigheterna som handlägger stödet är Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central), Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) och på Åland Statens ämbetsverk på Åland. Vilken behörig myndighet som handlägger stödet beror på den kommun där din gård är belägen.

 • NTM-centralen i Egentliga Finland sköter de uppgifter som hört till NTM-centraler i Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax.
 • NTM-centralen i Österbotten sköter de uppgifter som hört till NTM-centraler i Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland.
 • Statens ämbetsverk sköter alltjämt hela verkställigheten av stödet på Åland.

En försenad ansökan minskar stödet. Stödet minskas med en procent per försenad arbetsdag. Om ansökan är mer än 25 kalenderdagar försenad beviljas stöd inte.

Du kan återta din ansökan. Meddela den myndighet som handlägger stödet skriftligen innan du har fått meddelande om övervakning.

Meddela skriftligen och utan dröjsmål den myndighet som handlägger stödet om din stödansökan är felaktig. Gör anmälan om force majeure eller exceptionella omständigheter inom 15 arbetsdagar efter att det blev möjligt att göra anmälan.

Anmälan av lager och lagerkvantitet

Anmäl i november månads ansökan alla de lager som du söker stöd för, även om det ännu inte finns produkter i lagren på anmälningsdagen. Anmäl mängden produkter i lager enligt situationen 1.11.2022.

Anmäla lagerkvantiteter i december elektroniskt i Viputjänsten senast 31.1.2023 kl 23.59. Om du lämnar in anmälan om lagerkvantiteter för december med pappersblankett, lämna in anmälningsblankett 228B senast 31.1.2023 till den myndighet som handlägger stödet. Om du lämnar in anmälan om lagerkvantiteter för december för sent, minskas den lagerkvantitet som för den anmälans del ligger till grund för beviljandet av stöd med en procent per försenad arbetsdag. Om anmälan är mer än 25 kalenderdagar försenad anses lagerkvantiteten vid anmälningstidpunkten vara noll.

Du behöver inte lämna in anmälningsblanketten om du inte längre har produkter i lager 15.12.2022.

Bestämning av stödet

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter bestäms på basis av mängden stödberättigande trädgårdsprodukter i lager och lagertypen. Lagerkvantiteten anmäls i hela kubikmeter (m3). Lagertyperna är maskinellt kylda lager och övriga lager. Lagringsstödet beräknas utgående från genomsnittet av den lagermängd som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager den 1 november och den 15 december.

Lagringsstöd betalas i alla stödregioner. I stödregionerna A och B betalas lagringsstödet som nationellt stöd till Södra Finland, vilket också innebär att den åker som producerar skörden skall vara belägen i region A eller B. I stödregion C betalas stödet som nordligt stöd. Nordligt stöd betalas bara för skörden från åkrar som är belägna i region C.

Stödberättigande produkter

Stödberättigande växter är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

Stödet är avsett för grönsaker som används som livsmedel, inte för till exempel foderkålrot eller foderrova. Lagringsstöd betalas inte heller för till exempel produkter som lagras ute i stuka, produkter som övervintrar på åkern eller produkter som lagras i växthus som använts för odling under samma växtperiod.

Produkterna som lagras är i handelsdugligt skick då de förs in i lagret och förhållandena i lagret är sådana att produkterna behåller sin handelsduglighet.  Det genomsnittliga svinnet (bland annat förskämda partier), som är lika stort i hela landet, har beaktats i lagringsstödets belopp.

En medlem i en sammanslutning kan ansöka om lagringsstöd bara för produkter som medlemmen själv har producerat.

Stödvillkoren

Sökandens ålder

Stödsökanden eller maken/makan är minst 18 år på den sista dagen av kalenderåret före stödåret.

 Stöd kan beviljas till en sökande under 18 år om

 • han eller hon idkar jordbruk eller trädgårdsodling som samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller med en av dem eller
 • om det finns andra särskilda skäl för att stöd skall beviljas. Uppge det särskilda skälet i tilläggsuppgifterna i ansökan.

När stödsökanden är en sammanslutning av flera fysiska personer tillsammans eller någon annan sammanslutning ska åtminstone en person vara minst 18 år på den sista dagen av kalenderåret före stödåret och själv idka jordbruk eller trädgårdsodling. Kravet gäller till exempel aktiebolag och sammanslutningar, men inte offentligrättsliga samfund, fängelselägenheter eller skollägenheter.

Sökanden har själv producerat produkterna

Sökanden har själv producerat de lagrade produkterna.

Minsta areal

Odlingsarealen för trädgårdsväxter är åtminstone en hektar och denna areal har anmälts i sökandens egen stödansökan för 2022 i samband med vårens huvudstödansökan.

Besittning av lagret

Sökanden besitter lagerutrymmena 1.11.2022 - 31.12.2022. Om du inte äger lagret ska du foga ett hyresavtal till stödansökan.

Lagrets tekniska krav

Maskinellt kylda lager har en fast kylanordning som är dimensionerad efter lagrets storlek och den produktvolym som förvaras där.

Övriga lager har en ventilationsanläggning och lagren är isolerade i tillräcklig grad, så att inget behov av uppvärmning finns förutom i undantagsfall.

Lagerbokföring

Sökanden håller uppdaterad lagerbokföring över produktmängderna i vart och ett lager 1.11.2022 – 31.12.2022. Av lagerbokföringen ska framgå lagerkvantiteterna 1.11 och 15.12 samt ändringar i lagerkvantiteterna.  Om lagerbokföringen saknas eller inte är uppdaterad betalas inget stöd för produkterna i lagret.

Håll fritt formulerad lagerbokföring med en kubikmeters (m3) noggrannhet. Spara alla kvitton, fraktsedlar eller motsvarande dokument i anslutning till försäljning eller annan överlåtelse av produkter.

Om du i lagret för in en vara som inte berättigar till lagringsstöd, håll varan tydligt åtskild från de produkter som du ansöker om stöd för. I anmälan om lagerkvantiteter uppge inte produktkvantiteter som kasserats i samband med försättandet i handelsdugligt skick, men för in de förskämda produktkvantiteterna separat i lagerbokföringen.

En mall för lagerbokföring finns på Livsmedelsverkets sida https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/lagringsstod-for-tradgardsprodukter/ i punkten Blanketter.

Bevara lagerbokföringen till utgången av år 2026.

Betalning av stöd

Stödet betalas på våren år 2023. Stödbeloppet innefattar en förhöjning till området för nordligt stöd. Förhöjningen är av engångsnatur och den utgör en del av det försörjningsberedskapspaket till jordbruket som slogs fast år 2022.

Tabell 1. Maximibeloppet av stöd 2022.

 

euro/m3

I stödregionerna A och B

 

 • Maskinellt kylda lager

10,0

 • Övriga lager

6,2

I stödregion C

 

 • Maskinellt kylda lager

18,2

 • Övriga lager

8,8

Inget lagringsstöd betalas om dess belopp är mindre än 100 euro. Om det sammanlagda beloppet av ansökt stöd överskrids minskas enhetsstödets belopp.

Stödet kan sänkas om

 • du har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan
 • du inte har iakttagit de villkor som föreskrivs för beviljandet av stödet
 • en omständighet eller en åtgärd i syfte att få stöd har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller avsikt eller
 • arrangemangets uppenbara syfte är att kringgå stödvillkoren eller stödsystemets mål.

Stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund ska återkrävas.