Åkerövervakning

Åkerövervakning sommartid

Under besöket för åkerövervakning sommartid fastställer inspektören odlingsväxterna samt deras arealer och kontrollerar att stödvillkoren har följts på din gård. Iakttagandet av stödvillkoren kontrolleras också med hjälp av dokument.

På åkern säkerställer inspektören bland annat att åkrarna som gränsar till utfallsdiken eller vattendrag har den åkerren eller skyddsremsa som krävs. Övriga stödvillkor som ska kontrolleras i terrängen beror på vilka åtgärder du har valt inom miljöersättningen.

Inspektören säkerställer också att de skiften du anmält är stödberättigande jordbruksmark. Han eller hon mäter skiftenas arealer helt eller delvis med GPS-utrustning i terrängen eller bestämmer dem elektroniskt i karttillämpningen.  Om det upptäcks fel i ett basskiftes areal, till exempel så att gränsen går i skogsbrynet eller ovanpå en väg, korrigerar inspektören skiftesgränsen genom att ta bort den icke stödberättigande arealen. Du kan använda den nya gränsen och arealen vid följande stödansökan.

Vid övervakningen kontrolleras dessutom att du har följt tvärvillkoren. Det här inbegriper bland annat att du sköter om bekämpningen av ogräs och flyghavre och att du har lämnat en meter breda renar med växtlighet på åkrar som gränsar till utfallsdiken och vattendrag.

Dokumentkontroll vintertid

Efter gårdsbesöket fortsätter övervakningen som dokumentkontroll under vinterhalvåret. Vid dokumentkontrollen granskas att villkoren för miljöersättning och tvärvillkoren har följts (till exempel gödsling och användning av växtskyddsmedel). För kontrollen ber inspektören dig skicka in kopior av skiftesanteckningarna, markkarteringarna, stallgödselanalyserna och andra behövliga dokument till NTM-centralen. Vid dokumentkontroll avläggs inget gårdsbesök.

Övervakning av växttäcke

Om du har ingått förbindelse om miljöersättning och som en åtgärd valt växttäcke vintertid, kontrolleras växttäcket vanligen separat i början av våren.

Vid övervakningen av växttäcke säkerställs att växttäcket på skiftet är förenligt med villkoren och att det också har bevarats så som villkoren föreskriver. I allmänhet ges inget förhandsmeddelande om kontrollen.

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2022