Stödbeslut

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter postar besluten om beviljade jordbrukarstöd till gårdarna. I stödbeslutet ser du alla betalningshändelser som gäller stödet och den areal som ligger till grund för betalningen av stödet. Också eventuella avdrag till följd av brister som upptäckts vid övervakningen finns specificerade i beslutet.

I exemplen berättas närmare om summorna i besluten och hur de räknats ut.

Exempel på stödbeslut: grund- och förgröningsstöd samt kompensationsersättning

Stödbeslut: grund- och förgröningsstöd

Stödbeslut: kompensationsersättning

En gård i AB-regionen ansökte år 2015 om grund- och förgröningsstöd samt kompensationsersättning för 58,40 hektar. På gården utfördes en övervakning där det konstaterades -0,35 ha arealfel och 0,06 ha areal som tillfälligt inte odlas. För dessa arealer betalas inget stöd. Av arealen som uppgetts som spannmål konstaterades dessutom 7,1 ha vara svartträda. Gårdens trädesbegränsning var efter övervakningen 13,18 ha, men till följd av den oanmälda svartträdan överskrids trädesbegränsningen med 5,26 ha som inte betalas kompensationsersättning. Arealen räknas in i arealfelet för kompensationsersättning.  

Efter övervakningen är gårdens areal som berättigar till grund- och förgröningsstöd 57,99 ha och arealen som berättigar till kompensationsersättning 52,73 ha. När det gäller grund- och förgröningsstödet är arealskillnaden högst 3 % och 2 ha, så det blir ingen sanktion, utan den stödberättigande arealen avgränsas till den areal som godkänts vid övervakningen, dvs. 57,99 hektar. För kompensationsersättningens del är arealskillnaden 10,75 %. Eftersom arealfelet är större än 3 % blir sanktionsprocenten två gånger arealfelet i procent, dvs. 21,49 %. Kompensationsersättning betalas för den vid övervakningen godkända arealen 52,73 ha, och från den avdras sanktionen 21,49 %.

Gården har stödrättigheter för hela arealen och värdet av en stödrättighet för grundstöd är 118,05 e/ha och förgröningsstödets stödnivå är 74,54 e/ha. Till gården betalas sammanlagt 10 708,04 e i stöd, och av det beloppet har 9 113,91 e betalats i förskott och restbeloppet är 1 594,13 e.

Till gården har betalats 10 771,88 euro i förskott på kompensationsersättning i enlighet med den areal som uppgetts i stödansökan. Med den areal som berättigar till kompensationsersättning är det nya stödbeloppet 11 442,41 e, som minskas med sanktionen -21,49 %. Att betala återstår 8 983,44 e. Gårdens återkrav blir 1 788,44 e, eftersom det belopp som betalats i förskott är större än den slutliga ersättningen.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2020