Hur du ansöker om utbetalning av projektstöd

Du kan ansöka om utbetalning om du har fått ett positivt stödbeslut under åren 2014–2022. 

Om du behöver råd om hur betalningsansökan ska göras upp så kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen, de berättar hur du ska gå till väga.

Ansök om stödbetalning via nättjänsten Hyrrä. Ange i din betalningsansökan

  • de kostnader och inkomster som har uppkommit inom projektet
  • den finansiering som projektet har fått från olika håll.

Foga till din ansökan en redogörelse för projektgenomförandet under den period för vilken du ansöker om utbetalning. Den kostnadsmodell som har godkänts för projektet i stödbeslutet avgör vilka utredningar och bokslutshandlingar som behöver fogas till betalningsansökan.

Betalningsansökan ska göras omsorgsfullt, då löper behandlingen smidigt och så snabbt som möjligt.
När du har undertecknat och skickat iväg din betalningsansökan i Hyrrä kan NTM-centralen börja behandla den.

Om betalningsansökan är bristfällig skickar NTM-centralen en begäran om tilläggsuppgifter, och den bör besvaras inom utsatt tid.

Efter den utsatta tiden fattar NTM-centralen ett beslut i ärendet. Efter att NTM-centralen har godkänt utbetalningen betalar Livsmedelsverket in stödet på ditt konto.

En del av de projekt för vilka utbetalning söks kommer att inspekteras före utbetalningen, och stöd för dem kan betalas först efter inspektionen.

Läs anvisningarna

Läs betalningsföreskrift 53/15 noga. Där finns mer ingående information om vilka bilagor som behövs och om andra detaljer som hör ihop med ansökan om utbetalning.

Använd e-tjänster

Hyrrä-tjänsten

Information om Hyrrä-tjänsten

Ta kontakt

Leta fram din NTM-central och din Leadergrupp

Blanketter

Blanketter, projektstöd

Lagstiftning

Lag om stödjande av landsbygdens utveckling 28/2014

Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden 1174/2014

EU:s regler om statligt stöd

Lokal bredbandsinfrastruktur och samarbete åtgärder GBER: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 651/2014

Stöd till kunskapsöverförings åtgärder och EIP-projekter ABER: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 702/2014

Stöd för företagsgrupper: Stöd av mindre betydelse (de minimis -stöd)

 

Sidan har senast uppdaterats 17.6.2023