Dataskyddsbeskrivning – datalagret för utveckling av landsbygden

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn 029 530 0400 (växel), kirjaamo@ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Raisa Ikonen/Avdelningen för utveckling av landsbygden

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET (Besöksadress: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

029 530 0400 och e-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Hanna Westinen

PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Registrets namn

Datalager för utveckling av landsbygden

Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Hyrrä är en elektronisk webbtjänst för projekt-, företags- och strukturstöd samt rådgivningsersättning, verksamhetspenning och teknisk support som omfattar utvecklingsåtgärder för landsbygden i både Fastlandsfinland och Åland 2023–2027 och dessutom stöd som finansieras via Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

I webbtjänsten Hyrrä finns en ärendedel (AS), och genom den ansöker kunden om stöd och lämnar in uppföljningsuppgifter samt Hyrrä myndighetsdel (VK), där kundernas ansökningar behandlas, beslut fattas och andra administrativa uppgifter sköts.

Hyrrä använder direkt jordbruksförvaltningens gemensamma kundregister (ASTI) och jordbruksföretagsregistret. I Hyrrä finns inga personuppgifter, utan substanssystemen använder Astis personuppgifter via aktörskoden.

Rättslig grund: Lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021)

Informationsinnehåll i det material som behandlas

Registret innehåller projekt-, företags- och strukturstöd, rådgivningsersättning, verksamhetspenning och teknisk support som ingår i CAP-planen 2023–2027, åtgärder för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och på Åland samt uppgifter om ansökningar och beslut om stöd och utbetalningar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt kontrolluppgifter i anslutning till utbetalningar. Registret innehåller dessutom de uppgifter som behövs för uppföljning av och rapportering om programmet.

I rådgivarregistret finns separata personuppgifter om rådgivarna i anslutning till verkställandet av rådgivningstjänsten.

Projektregistret Hyrrä finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Lagenliga informationskällor

Lag om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 (1325/2022, 57 §)

Övriga informationskällor: Dokument och uppgifter om projekt som lämnats in och sparats via systemet. Informationsmaterial som uppkommer i samband med den administrativa behandlingen av projekten. Uppgifterna om kunderna kommer via FODS och BDS, senare eventuellt även beskattningsuppgifter. Informationsutbytet mellan myndigheterna genomförs via den nationella informationsleden.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Se Lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021), 8 §:

Utlämnande av information till andra myndigheter och internationella organ trots sekretessbestämmelserna

Uppgifter i livsmedelsförvaltningens datalager får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till utländska myndigheter och organ, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller internationella avtal som är bindande för Finland.

En myndighet som har hand om förvaltningsuppgifter enligt 1 § kan dessutom på eget initiativ trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter i livsmedelsförvaltningens datalager som är nödvändiga för att:

  1. förundersökningsmyndigheter ska kunna förebygga, avslöja och utreda brott samt ta det till åtalsprövning
  2. till åklagare för uppdrag enligt 9 § i lagen om åklagarmyndigheten (32/2019)
  3. till centralen för utredning av penningtvätt för uppgifter som regleras i 2 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017)
  4. till Skatteförvaltningen för uppgifter enligt 2 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
  5. lagstadgade övervakningsuppgifter som gäller arbetarskydd för arbetarskyddsmyndigheter som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Uppgifter kan lämnas ut på begäran i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), när den begärda handlingen har blivit offentlig. Utlämnande av icke-offentliga handlingar sker enligt prövning.

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifter i registret lämnas inte ut utanför EU eller EES.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna i registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in.

De personuppgifter som sparats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av dem, om inte Riksarkivet har bestämt att de ska förvaras varaktigt. Förvaringstiderna har fastställts i planen för informationsstyrning.

Principerna för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och användbarhet säkerställs genom ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Den registrerades rätt att granska, rätta och radera uppgifter samt rätt att begränsa behandlingen av uppgifter och rätten att överlåta uppgifterna bestäms enligt artikel 15–22 i EU:s dataskyddsförordning och 6 kap. i personuppgiftslagen.

Rätt att granska och rätta uppgifter

Begäran om granskning ska framställas i en personligen undertecknad handling. Begäran om granskning kan inte framföras per telefon. Den som begär uppgifter med stöd av granskningsrätten kan också framställa en begäran om granskning personligen hos den personuppgiftsansvarige. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet, eftersom den personuppgiftsansvarige endast får ge uppgifterna till den registrerade själv. När uppgifter begärs ska behövlig information uppges för att leta fram och lämna ut uppgifterna. Behövlig information är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, i anslutning till vilket ärende man vill kontrollera uppgifterna samt om man vill kontrollera alla uppgifter eller till exempel uppgifter för en viss tidsperiod.

En blankett för att göra en begäran om granskning finns på adressen https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/dataskydd/

En individualiserad begäran om granskning eller rättelse görs genom att skicka begäran till den personuppgiftsansvarige (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar i den registrerades rättigheter när det gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att begära att den registeransvarige begränsar behandlingen om:

  • den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet
  • behandlingen är lagstridig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället kräver att användningen av dem begränsas

den registeransvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingsändamål, men den registrerade behöver dem för att fastställa, framställa eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som gäller hen strider mot de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå, vars kontaktuppgifter finns på adressen www.tietosuoja.fi.

 

Sidan har senast uppdaterats 25.10.2023