Status för Hyrrä tjänstens tillgänglighet för myndigheterna

Tjänsten eller e-tjänsten Hyrrä omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Det innebär att varje webbtjänst ska uppfylla kravnivåerna A och AA i kriteriesamlingen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Tjänsten eller e-tjänsten Hyrrä offentliggjordes 19.02.2015. Det här tillgänglighetsutlåtandet offentliggjordes 22.12.2020. Webbtjänstens tillgänglighet har utvärderats av Livsmedelsverket i samarbete med den tekniska tjänsteleverantören. Det här tillgänglighetsutlåtandet kontrollerat 9.3.2022.

 

STATUS FÖR TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET:

Delvis förenlig med kraven. Exemplen på bristande förenlighet och undantagen förtecknas nedan.

TJÄNSTEN ÄR FÖRENLIG MED FÖLJANDE TILLGÄNGLIGHETSKRAV PÅ NIVÅ A:

 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.1 ENBART LJUD ELLER ENBART VIDEO (FÖRINSPELAD)
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.2 TEXTBESKRIVNINGAR (FÖRINSPELADE)
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.3 LJUDBESKRIVNING ELLER MEDIEALTERNATIV (FÖRINSPELAD)
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.3 SENSORISKA KÄNNETECKEN
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.2 KONTROLL AV LJUD
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.2 INGEN TANGENTBORDSFÄLLA
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.4 KORTKOMMANDON
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.2.2 PAUS, STOPP, DÖLJ
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.3.1 HÖGST TRE FLIMMER - TRÖSKELVÄRDE
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.1 ALTERNATIV TILL KOMPLEXA FINGERGESTER
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.2 MÖJLIGT ATT ÅNGRA KLICK
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.4 RÖRELSESTYRNING
  WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.1 FOKUSERING
TJÄNSTEN ÄR FÖRENLIG MED FÖLJANDE TILLGÄNGLIGHETSKRAV PÅ NIVÅ AA:
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.4 TEXTNING (VID DIREKTSÄNDNINGAR)
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.5 LJUDBESKRIVNING (FÖRINSPELAD)
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.4 RIKTNING
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.5 TEXT I FORM AV BILD
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.12 AVSTÅND
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.3 KONSEKVENT NAVIGERING
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.4 FÖREBYGGANDE AV FEL (JURIDISKT, EKONOMISKT, DATA)

 

TJÄNSTENS ICKE TILLGÄNGLIGA INNEHÅLL, VISUELLA BRISTER:

Beskrivning av tillgänglighetskravet Orsak till bristande förenlighet WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Allt innehåll som inte är text beskrivs med text Inte ännu förenlig. Vissa sidor i Hyrrasaknar namnlappar från rubrikerna WCAG 2.1 KRITERIUM 1.1.1 INNEHÅLL SOM INTE ÄR TEXT
Den roll som sidans olika delar har presenteras på olika sätt Inte ännu förenlig.  Beskrivningen saknas från från vissa inputfält och valrutor i Hyrrä.  WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.1 INFORMATION OCH RELATIONER
Innehållet presenteras i en logisk och intuitiv ordning Inte ännu förenlig. I Hyrrä motsvarar sidornas programmässiga uppbyggnad inte alltid den visuella uppbyggnaden. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.2 MENINGSFULL ORDNING   
I samband med en uppgift som det frågas efter har det lagts till en ikon som beskriver syftet, eller skärmläsaren anger fältets syfte genom uppläsning Inte ännu förenlig. I Hyrrä saknas syftet i vissa inputfält på formulären. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.5 I KODEN ANGES VILKEN TYP AV INNEHÅLL SOM FÖRVÄNTAS
Också andra visuella indikationer än färg används för att urskilja information i tjänsten/på webbplatsen Inte ännu förenlig. I Hyrrä finns några fall där enbart röd inramningsfärg meddelar om ett inputfel. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.1 ANVÄNDNING AV FÄRGER
Kontrastvärdet mellan förgrund och bakgrund  är minst 4,5:1 i fråga om text och text i form av bild Inte ännu förenlig. I Hyrrä finns några fall där kontrastvärdet mellan text och bakgrund är mindre än vad som krävs. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.3 KONTRAST (MINIMUM)
Sidan kan läsas och användas utan problem, om texten förstoras till 200 % Inte ännu förenlig.  I Hyrrä finns sidor där textstorleken inte alls ändras med webbläsarens inställningar. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.4 ÄNDRING AV TEXTSTORLEKEN
Innehållet kan anges utan att information eller funktionalitet går förlorad, utan scrollning i två riktningar Inte ännu förenlig.  I Hyrrä finns fall där länkarna med en liten webbläsare överlappar varandra så att det inte är lätt att läsa eller klicka rätt på dem. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.10 RESPONSIV DESIGN
Kontrastvärdet för komponenterna i förhållande till angränsande färg/färger är större än 3:1 Inte ännu förenlig.  I Hyrrä finns rullgardinsmenyer som saknar tillräcklig kontrast i förhållande till sin bakgrund. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.11 KONTRASTER I KOMPONENTER OCH GRAFIK
Mer innehåll blir synligt när muspekaren förs över ett objekt eller vid tangentbordsfokus. Popup-funktioner kan hanteras och stängas av alla Inte ännu förenlig.  I Hyrrä finns instruktioner (tooltip), som blir synliga bara genom att muspekaren förs över dem, inte alls med enbart tangentbordet. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.13 INNEHÅLL UNDER MUSPEKAREN ELLER VID TANGENTBORDSFOKUS

 

TJÄNSTENS ICKE TILLGÄNGLIGA INNEHÅLL, TEKNISKA BRISTER

Beskrivning av tillgänglighetskravet Orsak till bristande förenlighet WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Alla funktioner går att hantera med enbart tangentbordet

Inte ännu förenlig. I Hyrrä finns funktioner som inte går att hantera med enbart tangentbordet.

WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.1 TANGENTBORD

Det är möjligt för användaren att justera inbyggda tidsbegränsningar (stänga av, anpassa eller förlänga tidsgränsen) Inte ännu förenlig.  Hyrräsessionen stängs av automatiskt utan förvarning och utan att användaren kan fortsätta om han/hon så önskar. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.2.1 JUSTERBAR TIDSGRÄNS
Det är möjligt att hoppa över återkommande innehåll, t.ex. block som förekommer på varje sida Inte ännu förenlig.  I Hyrrä går det inte att förbigå alla återkommande strukturer såsom huvudnavigeringen överst på sidorna, för att hoppa direkt till innehållet. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.1 HOPPA FÖRBI ÅTERKOMMANDE INNEHÅLL
Tjänsten/webbplatsen har titlar som beskriver sidans ämne eller innehåll. Inte ännu förenlig. Rubriken saknas på vissa av Hyrräs sidor. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.2 SIDTITLAR 
Navigeringen mellan elementen sker i logisk och intuitiv ordning Inte ännu förenlig. Det förekommer inkonsekvenser vid tangentbordsnavigering i Hyrrä, till exempel när dialogen är öppen kan man ändå fokusera på de element som blir i bakgrunden.

WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.3 LOGISK

FOKUSORDNING
Syftet med varje länk framgår av själva länktexten eller av länktexten tillsammans med sitt sammanhang Inte ännu förenlig.  I Hyrrä finns bilagor vars syfte inte framgår av själva texten eller kontexten. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.4 SYFTET MED EN LÄNK (I SAMMANHANGET)
En sida kan hittas på webbplatsen på mer än ett sätt. Fler sätt att navigera erbjuds. Inte ännu förenlig.  I Hyrrä finns några sidor som man inte kommer åt på mer än ett sätt. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.5 FLERA SÄTT ATT NAVIGERA
Rubrikerna är beskrivande och informativa Inte ännu förenlig.  I Hyrrä stämmer rubrikernas uppbyggnad inte alltid överens med hierarkin och det finns utrymme för förbättring i etiketterna. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.6 RUBRIKER OCH ETIKETTER
Användaren ser vilket element på webbsidan som är i tangentbordets fokus  Inte ännu förenlig.  I Hyrrä har alla element inte visuella markeringar. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.7 FOKUS MARKERAS TYDLIGT
Text på knappar och andra gränssnittskomponenter finns i och stämmer överens med den maskinläsbara etiketten Inte ännu förenlig. I Hyrrä finns det några inputfält som saknar namn. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.3 TEXTER PÅ GRÄNSSNITTSKOMPONENTER STÄMMER ÖVERENS MED ETIKETTER

 

TJÄNSTENS ICKE TILLGÄNGLIGA INNEHÅLL, BRISTER I INNEHÅLLET

Beskrivning av tillgänglighetskravet Orsak till bristande förenlighet WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Det huvudsakliga mänskliga språket tydliggörs automatiskt Inte ännu förenlig.  I Hyrrä motsvarar det programmässiga språket inte alltid webbläsarens språk. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.1.1 SIDANS SPRÅK
Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet tydliggörs automatiskt Inte ännu förenlig.  I Hyrrä finns några delar där användargränssnittets språk byts från det allmänna språket och de är inte programmässigt åtskilda. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.1.2 SPRÅK FÖR DEL AV SIDA
Att ändra inställningarna för en komponent i ett användargränssnitt orsakar inte automatiskt en förändring av sammanhanget, om inte användaren förvarnats om detta innan komponenten används Inte ännu förenlig.  I Hyrrä finns några formulärfält som blir synliga ”helt apropå” på basis av input i ett annat fält eller som förblir osynliga. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.2 INMATNING
Komponenter som har samma funktionalitet i tjänsten/på webbplatsen benämns konsekvent Inte ännu förenlig. I Hyrrä finns några avvikelser när det gäller utseendet på vissa element som har samma funktionalitet. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.4 KONSEKVENT BENÄMNING
Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt i ett formulär, markeras det fält där felet inträffat och en text beskriver felet. Inte ännu förenlig. I några felmeddelanden i Hyrrä anges inte exakt det fält där felet inträffat. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.1 FELMEDDELANDEN
Användaren ges tillräckliga instruktioner, om hen förväntas fylla i information i en webbtjänst Inte ännu förenlig.  Några inputfält i Hyrrä saknar beskrivning. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.2 FÄLTETIKETTER ELLER INSTRUKTIONER
Om inmatningsfel upptäcks automatiskt i ett formulär och det finns kända korrigeringsförslag så ges förslagen till användaren Inte ännu förenlig.  I Hyrrä finns några felmeddelanden där användaren inte ges kända korrigeringsförslag. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.3 FÖRSLAG TILL RÄTTELSE AV FEL

 

TJÄNSTENS ICKE TILLGÄNGLIGA INNEHÅLL, ÖVRIGA BRISTER

Beskrivning av tillgänglighetskravet Orsak till bristande förenlighet WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Koden i tjänsten/på sidan är sådan att programmen som används – t.ex. webbläsare och skärmläsare – klarar av att läsa den korrekt

Inte ännu förenlig.  I Hyrräs koder finns det ställen som inte är enkla att strukturera programmässigt, till exempel saknas det specificerande koder på knapparna.

WCAG 2.1 KRITERIUM 4.1.1 PARSING

Alla komponenter i ett användargränssnitt kan användas automatiskt. Deras namn, roll och värden tydliggörs automatiskt. Inte ännu förenlig.  I Hyrrä saknas beskrivning av några komponenter i användargränssnittet. WCAG 2.1 KRITERIUM 4.1.2 NAMN, ROLL, VÄRDE
Viktiga meddelanden har skapats så att meddelandet blir uppläst också med skärmläsare Inte ännu förenlig.  I Hyrrä finns några felmeddelanden som skärmläsaren inte kommer åt. WCAG 2.1 KRITERIUM 4.1.3 STATUSMEDDELANDEN
PDF-, Word- och PowerPoint-filer eller motsvarande filer med öppen källkod som publicerats i tjänsten/på webbplatsen är tillgängliga Inte ännu förenlig.  Det finns några tillgänglighetsbrister i de PDF-utskrifter som finns att få i Hyrrä. Tillgänglighetskraven gäller inte retroaktivt filer på webbplatser. Det innebär att sådana filer för kontorstillämpningar som offentliggjorts före 23.9.2018 inte behöver omarbetas så att de blir tillgängliga. Om filerna dock innehåller information som användare behöver för att fullgöra eller tillgodose sina intressen, rättigheter eller skyldigheter, ska de vid behov tillhandahållas i tillgänglig form.  

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst/på webbplatsen? Kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen

KONTAKTA OSS VIA E-POST: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge då först respons till upprätthållaren. Det kan dröja 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du anföra tillgänglighetsklagan hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas det i detalj hur klagan kan anföras och hur ärendet behandlas.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetstillsyn.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi 
telefonnummer växel 0295 016 000

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2022