Två undantag inom ekoanimalieproduktionen fortgår fram till 31.12.2021

19. november 2020

Genomförandet av EU:s nya ekoförordning, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 flyttas fram med ett år och börjar 1.1.2022. Av den anledningen fortgår två undantag inom animalieproduktionen fram till 31.12.2021.

Det är fortsättningsvis möjligt att använda konventionellt producerade proteinfoder vid utfodring av ekologiska svin och fjäderfän

Undantaget för användning av konventionellt producerade proteinfoder vid utfodring av svin och fjäderfän förlängs fram till utgången av 2021. Villkoren för undantaget förblir oförändrade och den tillåtna maximala andelen icke-ekologiskt producerade proteinfoder under en 12-månadersperiod är för dessa djurslag 5 procent.

Användningen av konventionellt producerat proteinfoder förutsätter att ekogården inte kan få tag på ekologiskt proteinfoder. Dessutom måste ekogården föra bok över de foder den använt och försäkra sig om att mängden konventionellt producerat proteinfoder inte överstiger 5 procent under en 12-månadsperiod. Mängden proteinfoder som använts beräknas utifrån torrsubstansen i foder av jordbruksursprung. En ekologisk djurgård behöver inte tillstånd för att använda konventionellt producerat proteinfoder inom ramarna för undantaget.

Hänvisning till lagstiftningen: Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008, artikel 43

Det är fortsättningsvis möjligt att skaffa konventionellt uppfödda, högst 18 veckor gamla unghöns till ekologiska fjäderfägårdar

Kommissionen förlänger undantaget för anskaffning av konventionellt uppfödda, högst 18 veckor gamla unghöns för äggproduktion fram till 31.12.2021. Villkoren för undantaget förblir oförändrade och tillstånd ska sökas hos NTM-centralen innan unghönsen skaffas.

Hänvisning till lagstiftningen: Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008, artikel 42

Mera information:
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 19.11.2020 (på finska)