Frågor och svar om D-vitamintillskott för spädbarn

1. Varför har man i EU höjt D-vitaminhalten i modersmjölksersättning och tillskottsnäring?

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska till sin grundläggande sammansättning uppfylla friska spädbarns näringsmässiga behov vilka har bestämts och grundar sig på allmänt godtagen vetenskaplig forskning. EU uppdaterade lagstiftningens krav på sammansättningen i ersättningar enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA’s utlåtande.

2.  Hur stora mängder D-vitamin ska ersättning innehålla?

All modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska berikas med D-vitamin. I och med EU-förordningen (EU 2016/127), stiger D-vitaminhalterna från nivån 1,5 - 2,5 µg/100 kcal till 2,0–2,5 (högst 3 µg/100 kcal (µg = mikrogram). På förpackningen anges mängden D-vitamin per 100 milliliter, varvid mängden D-vitamin ändras från nivån 0,9 -1,5 µg/100 ml till 1,1 - 1,8 (högst 2,1) µg/100 ml.

3. Varför har doseringsanvisningen för D-vitaminpreparat till spädbarn ändrats i Finland?

I och med EU-förordningen (2016/127)  stiger D-vitaminhalterna i modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Doseringsanvisningen för D-vitaminpreparat dvs. tillskott till spädbarn ändras för att man ska kunna säkra att spädbarn får ett tillräckligt stort intag av D-vitamin, men förhindra att gränsen för ett säkert intag överskrids.

4. Hurdana D-vitaminpreparat rekommenderas för spädbarn?

Ett flytande D3-vitaminpreparat (droppar) rekommenderas. Tuggtabletter är inte lämpliga, eftersom spädbarn inte kan tugga i sig tuggtabletter. D-vitaminpreparat i sprayform rekommenderas inte eftersom doseringen blir osäker.

5. När börjar man ge spädbarnet ett D-vitaminpreparat?

D-vitaminpreparat ges till alla spädbarn från och med två veckors ålder. Doseringen är beroende av mängden modersmjölksersättning/tillskottsnäring spädbarnet får. Nyfödda barn har en D-vitaminreserv i kroppen som bildats under fostertiden och den använder barnet slut redan inom några veckor efter födseln. Modersmjölken innehåller just inte alls något D-vitamin och mängden D-vitaminpreparat som modern normalt intar har ingen inverkan på modersmjölkens sammansättning.

6. Ändras de allmänna rekommendationerna om intaget av D-vitamin?

De allmänna intagsrekommendationerna ändras inte. Spädbarn ska fortfarande få 10 µg dvs. mikrogram (400 IU) D-vitamin per dag. D-vitamin intag som överstiger det rekommenderade intaget har inte påvisats ge någon extra nytt.  I rekommendationerna om intag av näringsämnen beaktas att behovet av näringsämnen varierar olika individer emellan. Därför finns det alltid en säkerhetsmarginal medräknad i rekommendationerna, som säkerställer att merparten av barnen får ett tillräckligt intag. 

7. Vad bygger D-vitaminrekommendationerna på?

De finska rekommendationerna om intaget av D-vitamin bygger på de nordiska rekommendationerna (NNR, 2012), som bygger på en bred internationell vetenskaplig utvärdering. Statens näringsdelegation och dess D-vitaminexpertteam har också på nationell nivå utvärderat de senaste forskningsrönen om barns tillräckliga och säkra intag av D-vitamin.

8. Varför är det viktigt att intaget av D-vitamin är tillräckligt?

D-vitamin behövs för normal tillväxt och särskilt för benbyggnadens utveckling. D-vitamin främjar upptagningen av kostens kalcium och fosfor i tarmkanalen och upprätthåller kroppens normala kalcium- och fosforbalans. Långvarig brist på D-vitamin hos barn leder till rakitis.

Nyfödda barn har en D-vitaminreserv i kroppen som påverkas av moderns D-vitaminintag under graviditeten. Därför är det viktigt att ett D-vitaminpreparat under graviditeten används i enlighet med rekommendationen (10 µg/d). Den nyfödda förbrukar D-vitaminreserven i kroppen slut inom några veckor. Därför behöver alla barn ett D-vitaminpreparat från och med 2 veckors ålder. Modersmjölken innehåller just inte alls något D-vitamin.

9. Vad menas med modersmjölksersättning och tillskottsnäring?

Modersmjölksersättning är ett livsmedel som ges till under sex månader gamla spädbarn som inte ammas eller som inte får tillräckligt med modersmjölk. Modersmjölksersättningen räcker som den enda födan (med undantag för vitamin D som doseras som individuellt komplement) fram till att spädbarnet börjar äta fast föda.

Tillskottsnäring är ett livsmedel som ges till över sex månader gamla spädbarn som inte ammas. Tillskottsnäringen utgör den huvudsakliga flytande beståndsdelen i en allt mera varierad kost, då barnet börjar få lämplig fast föda. Tillskottsnäring lämpar sig inte för under sex månader gamla spädbarn i stället för modersmjölk.

På denna sida används ordet ”ersättning” för att beskriva bägge produkterna tillsammans.

10. I rekommendationen anges mängden D-vitamin i mikrogram. Hur många droppar D-vitamintillskott ska barnet få?

I de flesta D-vitamintillskott motsvarar 10 mikrogram D-vitamin 5 droppar D-vitamintillskott. I detta fall är 6 mikrogram 3 droppar och 2 mikrogram är 1 droppe. Produktens koncentration, dvs. hur mycket D-vitamin en droppe innehåller, bör alltid ändå kontrolleras på den produktspecifika märkningen av preparatet

11. Påverkar barnets hudfärg doseringen av D-vitamintillskott?

Alla barn ska få D-vitamintillskott enligt anvisningarna. Barnets hudfärg inverkar inte på mängden D-vitamintillskott som barnet behöver.

12. Varför är den minsta mängden D-vitaminpreparat som rekommenderas för spädbarn två mikrogram per dygn?

Alla spädbarn ges ett D-vitamintillskott. Denna praxis har i Finland visat sig vara ett säkert och tillförlitligt sätt att se till att barn får tillräckligt med D-vitamin, vilket är viktigt med tanke på tillväxten och utvecklingen. Då spädbarnet dagligen dricker mer än 800 ml ersättning (modersmjölksersättning/tillskottsnäring) ska det få ett D-vitamintillskott på 2 µg (mikrogram) per dag. Det är viktigt att användningen av D-vitaminpreparat blir en daglig vana, även om dosen är liten. Detta lilla tillskott behövs särskilt då barnet ges en ersättning som innehåller D-vitamin i en mängd som motsvarar den minsta tillåtna. I 6 – 8 månaders ålder börjar spädbarnet vanligen äta fast föda och då minskar mängden drucken ersättning och samtidigt således intaget av D-vitamin från ersättningen. Det är också nödvändigt att omvärdera doseringen av D-vitamintillskottet då den övriga födan ändras.   

13. Finns det några övre gränser för användningen av ett D-vitaminpreparat? 

För flera näringsämnen har det, utgående från vetenskaplig forskning och utvärdering, fastställts en övre säkerhetsgräns, ett så kallat UL-värde (upper limit/tolerable upper intake level). UL-värdet innebär för ett visst näringsämne den högsta dagliga mängden som anses oskadlig. I det medräknas intaget från kosten, berikade livsmedel och använda kosttillskott.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA gjorde år 2018 en ny utvärdering av de övre säkerhetsgränserna för D-vitamin för spädbarn (Den övre gränsen för ett oskadligt intag i 0 – 6 månaders ålder är 25 µg/d och i 6 - 12 månaders ålder 35 µg/d. Dessa mängder bör inte överskridas, eftersom en överdosering kan vara förknippad med hälsoskador och en överskridning av intagsrekommendationen för D-vitamin (10 µg/d) inte ger några hälsofördelar.

14. Varför får man inte ge spädbarn för stora mängder D-vitamin?

För D-vitamin har fastställts övre säkerhetsgränser. Den säkra, oskadliga övre gränsen i 0 – 6 månaders ålder är 25 µg/d och i 6 - 12 månaders ålder 35 µg/d. Dessa mängder får inte överskridas, eftersom en överdosering kan vara förknippad med nackdelar som påverkar hälsan, tillväxten och utvecklingen.  

15. Gäller rekommendationen om användningen av D-vitaminpreparat även spädbarn som använder en specialberedning för spädbarn?

En specialberedning för spädbarn (såsom en ersättning, i vilken proteinet har spjälkats) är ett livsmedel som är avsett för användning i stället för modersmjölksersättning och tillskottsnäring för spädbarn som på grund av sjukdom, allergi eller någon annan orsak inte kan använda ersättning som är avsedd för friska spädbarn. I specialberedningar tillsätts samma mängd D-vitamin som i modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Därför gäller den nya rekommendationen om dosering av D-vitaminpreparat även spädbarn som får specialberedning.  Det är skäl att försäkra sig om att doseringen är tillräcklig genom att kontakta den vårdande enheten inom hälso- och sjukvården (läkaren, näringsterapeut) eller rådgivningsbyrån.

16. Kan spädbarn ges soja- eller havredrycker?

Soja- eller havredrycker eller andra vegetabiliska drycker rekommenderas inte, eftersom de inte har den näringsmässiga kvalitet som ett spädbarn behöver. Den primära drycken för spädbarn under 1 år är modersmjölk och om sådan inte finns tillgänglig, modersmjölksersättning eller tillskottsnäring. För närvarande finns det inte vegetabiliska alternativ på den finska marknaden. Till spädbarn under 1 år ges således komjölksbaserade ersättningar då modersmjölk saknas.

17. Har varumärket på ersättningen som ges till spädbarn någon inverkan på doseringen av D-vitaminpreparat?

Varumärket spelar ingen roll med tanke på doseringen av D-vitamintillskott. Det är viktigare att räkna ut den använda ersättningens sammanlagda mängd per dygn. Mängden D-vitamin som ett enskilt varumärke innehåller behöver inte användas i uträkningarna, eftersom all ersättning ska innehålla D-vitamin i minst den minimimängd och högst den maximimängd som fastställts i lagstiftningen.

Variationen i D-vitaminhalten olika varumärken emellan har beaktats i anvisningen om dosering av D-vitamintillskottet.  

18. Hur mycket varierar spädbarnets intag av D-vitamin ur olika ersättningar då olika varumärken används?

Drickfärdigersättning innehåller cirka 0,9 - 1,8 µg (mikrogram) D-vitamin per 100 milliliter. Då spädbarnet får till exempel 500 ml ersättning per dag är intaget av D-vitamin 4 - 9 µg/d beroende på ersättningen. Då spädbarnet får 800 ml ersättning per dag är intaget av D-vitamin på motsvarande sätt 7 - 14 µg/d. Då D-vitaminpreparatet doseras enligt den nya rekommendationen, kan alla spädbarn säkras ett tillräckligt intag av D-vitamin (10 mikrogram/d). Samtidigt säkerställer den nya anvisningen om dosering av D-vitaminpreparat att spädbarn inte får för stora mängder D-vitamin (gränsen för ett säkert intag högst 25 µg/d).

19. Räknas mängden D-vitaminiserade barngrötar och -vällingar med i mängden ersättningar? Hur räknas mängden ut?

Mängden av all D-vitaminberikad gröt och välling som spädbarnet intar räknas med i den sammanlagda mängden ersättning. På förpackningspåskrifterna ser man om barngröten eller -vällingen är D-vitaminberikad. Om spädbarnet till exempel äter 1,5 dl (=150 ml) gröt om morgnarna och 2 dl (=200 ml) välling om kvällarna, räknas sammanlagt 350 ml med i mängden ersättning.

20. Föräldern lagar gröt och välling till spädbarnet själv och använder ersättning i tillredningen av dem. Räknas denna mängd ersättning med i den sammanlagda mängden?

All modersmjölksersättning/tillskottsnäring som dagligen används som vätska i gröt och välling räknas med i den sammanlagda mängden ersättning. Om en ersättning i pulverform används, värderas pulvermängdens motsvarighet som färdig vätska.

21. Hur vet man om en modersmjölksersättning, tillskottsnäring, barngröt eller -välling är berikad med vitamin?

Berikningen med vitaminer framgår av förpackningspåskrifterna. Vitaminerna liksom alla andra ämnen som använts vid tillverkningen av ett livsmedel, anges i produktens ingrediensförteckning.  Mängden tillsatta vitaminer anges också i näringsdeklarationen. Mängden vitamin anges per 100 milliliter färdigt livsmedel, då produkten tillretts enligt tillverkarens anvisningar. I vissa fall kan informationen anges per 100 gram säljfärdigt livsmedel.

22. Hur regleras D-vitaminberikningen av barngröt och -välling?

I spannmålsbaserad färdigmat för barn (såsom grötar och vällingar) som innehåller ett proteinhaltigt livsmedel (vanligen mjölk) är D-vitaminberikning obligatorisk. I annan spannmålsbaserad barnmat är D-vitaminberikning frivillig. Om D-vitamin tillsätts, görs det i enlighet med tillåtna minimi- och maximimängder. Det tillsatta vitaminet anges i ingrediensförteckningen och i näringsdeklarationen på förpackningen.

23. Bör ersättningen som använts vid annan matlagning (såsom potatis-/växtpuré) beaktas i mängden ersättning?

Nej. En modersmjölksersättning eller tillskottsnäring som använts i andra rätter än gröt och välling räknas inte med i mängden ersättning. Annan barnmat har en mycket liten inverkan på intaget av D-vitamin i spädbarnsåldern.

24. Behöver doseringen av ett D-vitaminpreparat värderas varje dag, om daglig variation förekommer i användningen av ersättning. Behöver man föra bok över det?

Variationen i konsumtionen av ersättning och D-vitaminiserad välling och gröt under enskilda dagar behöver inte beaktas i uträkningen av den sammanlagda mängden och över dem behöver inte heller föras någon särskild bok. Syftet är att värdera barnets genomsnittliga konsumtion av ersättning samt D-vitaminiserad välling och gröt på lång sikt.

25. Hur gör man om en förälder märker att hen gett spädbarnet för stora/små mängder av ett D-vitaminpreparat i flera veckors tid i jämförelse med doseringsanvisningen?

En tillfällig mängd D-vitamintillskott som är större eller mindre än doseringsanvisningen utgör inget problem. I första hand rättar man till saken genom att fortsätta användningen av D-vitaminpreparatet i enlighet med doseringsanvisningen. Om doseringen har varit felaktig under en längre tid, är det bra att utvärdera barnets individuella situation på den egna rådgivningsbyrån.

26. Var finner föräldrar mer information om användningen av D-vitaminpreparat?

Mer information om användningen av D-vitaminpreparat, dessas individuella dosering samt uppskattning av bruksmängder för modersmjölksersättning och tillskottsnäring får man på den egna rådgivningsbyrån eller av yrkesfolk inom hälso- och sjukvården.