Förflyttningar av kameldjur mellan EU-länder

OBSERVERA! Läs först alla de andra krav som gäller förflyttningar från huvudsidan.

Denna anvisning gäller alla aktörer som flyttar kameldjur som avses i denna anvisning från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz och hämtar dem till Finland från EU-länder, Norge eller Schweiz.

Djurhälsokraven

 1. Djuren har vistats på anläggningen kontinuerligt i minst 30 dagar före avsändandet, eller sedan födseln om de är yngre än 30 dagar, och har under denna period inte varit i kontakt med hållna kameldjur med en lägre hälsostatus eller som är föremål för restriktioner vad gäller förflyttning av djurhälsoskäl, eller med hållna djur som kommer från en anläggning som inte uppfyller kraven i led b.
 2. Alla djur som förs in till unionen från ett tredjeland eller territorium under de sista 30 dagarna före avsändandet av de djur som avses i led a, och som förs in till den anläggning där dessa djur vistas, hålls åtskilda för att förhindra direkt och indirekt kontakt med alla andra djur på den anläggningen.
 3. Djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.
 4. Djuren kommer från en anläggning där infektion med Brucella abortus, melitensis och B. suis hos kameldjur inte har rapporterats under de sista 42 dagarna före avsändandet och de har genomgått ett test för infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits under de sista 30 dagarna före avsändandet samt minst 30 dagar efter förlossningen när det gäller hondjur som fött.
 5. Djuren kommer från en anläggning där övervakning av infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet ( bovis, M. caprae och M. tuberculosis) har utförts på de kameldjur som hålls på anläggningen i enlighet med övervakningsprogrammet längre nedan under minst de sista 12 månaderna före avsändandet, och under denna period
  1. endast kameldjur från anläggningar som tillämpar de åtgärder som föreskrivs i detta led har införts till den anläggning som avses i led a,
  2. åtgärder har vidtagits i enlighet med punkt 3 i övervakningsprogrammet längre nedan, om infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) har rapporterats hos kameldjur som hålls vid anläggningen.
 6. Om djuren flyttas till en medlemsstat eller zon däri med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit hos nötkreatur, kommer djuren från en anläggning där infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit hos kameldjur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.
 7. Djuren kommer från en anläggning där infektion med EHD-virus inte har rapporterats på någon anläggning inom en radie av minst 150 km runt anläggningen under de sista två åren före avsändandet.
 8. Djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.
 9. Djuren kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet, och om de kommer från en anläggning på vilken surra (Trypanosoma evansi) har rapporterats under de sista två åren före avsändandet, den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet har förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att
  1. de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen,
   och
  2. de kvarvarande djuren på anläggningen har genomgått ett test för surra (Trypanosoma evansi) som har utförts med negativt resultat på prover som tagits minst sex månader efter det att de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen.
 10. Djuren uppfyller, förutom om de flyttas i enlighet med artikel 24 i delegerad förordning (EU) 2020/688, minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.
 11. De villkor gällande biosäkerhetsåtgärder och riskreducerande åtgärder avseende infektion med blåtungevirus som anges under den följande rubriken nedan uppfylls i tillämpliga fall.

Kompletterande djurhälsokrav avseende infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24):

Observera, läs också de krav gällande blåtungevirus som finns under rubriken Djurhälsokraven ovan i punkt j).

Biosäkerhetsåtgärder och riskreducerande åtgärder vid transporter till en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) eller med ett godkänt utrotningsprogram för denna sjukdom.

 1. Aktörerna får endast flytta hållna djur av förtecknade arter vad gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) till en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från denna sjukdom, eller med ett godkänt utrotningsprogram för denna sjukdom, om minst ett av följande krav är uppfyllt:
  1. Transporten äger rum i en medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24).
  2. Djuren skyddas mot angrepp av vektorer
   och
   1. den planerade transporten inkluderar inte någon avlastning av djuren för en längre tid än en dag,
    eller
   2. djuren lastas av i en vektorskyddad anläggning,
    eller
   3. djuren lastas av i en medlemsstat eller zon däri under den vektorfria perioden.
  3.  Djuren
   1. har vaccinerats mot alla serotyper av blåtungevirus (serotyperna 1–24) som rapporterats under de sista två åren i transitmedlemsstaten eller zonen däri, och befinner sig fortfarande inom den immunitetsperiod som garanteras i specifikationerna för vaccinet,
    eller
   2. har med positivt resultat genomgått ett serologiskt test för att påvisa specifika antikroppar mot alla serotyper av blåtungevirus (serotyperna 1–24) som rapporterats i transitmedlemsstaten eller zonen däri under de sista två åren före avsändandet.
  4. Djuren är avsedda för slakt.
 2. Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av hållna djur om den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689, och ett av följande villkor är uppfyllt:
  1. Djuren uppfyller de särskilda djurhälsokrav som fastställs av den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten för att säkerställa att djuren före avsändandet har ett tillräckligt immunologiskt skydd vad gäller alla serotyper av blåtungevirus (serotyperna 1–24) som rapporterats i transitmedlemsstaten eller zonen däri under de sista två åren före avsändandet,
   eller
  2. djuren uppfyller kraven i led a i denna punkt eller punkt 1 c för att säkerställa att de är skyddade mot de serotyper av blåtungevirus som rapporterats i transitmedlemsstaten eller zonen däri under de sista två åren före avsändandet och som inte rapporterats i destinationsmedlemsstaten eller zonen däri under samma period.

Minimikrav på ett övervakningsprogram före förflyttning avseende infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos kameldjur:

 1. Programmet för övervakning före förflyttning för att påvisa infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) på en anläggning, i syfte att förflytta hållna kameldjur till en annan medlemsstat, ska omfatta åtminstone följande delar:
  1. Besiktning efter slakt av alla slaktade kameldjur från anläggningen.
  2. Postmortal undersökning av alla avlivade eller självdöda kameldjur äldre än 9 månader, om det inte är omöjligt av logistiska skäl eller inte nödvändigt av vetenskapliga skäl.
  3. Ett årligt djurhälsobesök som utförs av en veterinär.
  4. Årlig testning med negativt resultat av alla kameldjur som hålls på anläggningen för avelsändamål.
 2. Genom undantag från punkt 1 krävs inte den årliga testningen enligt punkt 1 d om den behöriga myndigheten, på grundval av en riskbedömning, anser att risken för infektion är försumbar i medlemsstaten eller zonen och följande villkor är uppfyllda:
  1. Det program för övervakning före förflyttning som avses i punkt 1 har utförts på anläggningen i minst 24 månader och infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos kameldjur som hålls på anläggningen har inte rapporterats under denna period.
  2. Anläggningen är belägen i en medlemsstat eller en zon däri fri från infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) med avseende på nötkreaturpopulationen.
 3. Om infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos kameldjur som hålls på anläggningen har rapporterats, får sådana djur endast flyttas till en annan medlemsstat om alla kameldjur äldre än sex veckor som hålls på anläggningen har testats med negativt resultat.Dessa tester ska utföras med en diagnosmetod på blodprover som samlats in tidigast 42 dagar efter det att det senast bekräftade fallet och det sista djuret som har testats positivt avlägsnats.

Förflyttningskontroll och djurhälsointyget som åtföljer sändningen

Sändningen ska kontrolleras före förflyttningen. Kontrollen görs av den övervakande officiella veterinären på exportörens begäran. Innan ett djurhälsointyg undertecknas ska den officiella veterinären utföra dokumentkontroller, identitetskontroller, fysiska kontroller och undersökningar för att kontrollera att kraven uppfylls. Den officiella veterinären utför en identitetskontroll och en klinisk undersökning av djuren i sändningen i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten.

Efter att tjänsteveterinären har gjort kontrollerna utfärdar hen djurhälsointyget under de sista 24 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller kameldjur. Djurhälsointyget ska vara giltigt i tio dagar från dagen för utfärdandet. Sändningen ska således åtföljas av ett hälsointyg som undertecknats av tjänsteveterinären.  I Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/403 fastställs en egen hälsointygsmodell för kameldjur.

Djurhälsointyget ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. Avsändarens och mottagarens namn och adress.
 2. Den avsändande anläggningens namn och adress, och
  1. om den avsändande anläggningen är en godkänd anläggning, anläggningens unika godkännandenummer, eller
  2. om den avsändande anläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.
 3. Destinationsanläggningens namn och adress, och
  1. om destinationsanläggningen är en godkänd anläggning, anläggningens unika godkännandenummer, eller
  2. om destinationsanläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.
 4. Art och kategori av djur och, vid behov, identifiering.
 5. Uppgifter om djurhälsosituationen och ytterligare garantier i fråga om
  1. ursprungsmedlemsstaten eller zonen däri,
  2. djurens ursprungsanläggning och ursprungsflock, inklusive testresultat i förekommande fall,
  3. djuren som ska avsändas, inklusive testresultat eller vaccinationer i förekommande fall.
 6. Datum och ort för utfärdande av och giltighetstid för djurhälsointyget, den officiella veterinärens namn, befattning och underskrift samt stämpel från den behöriga myndigheten på ursprungsorten för sändningen.

Bestämmelser om saken ingår i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 i artiklarna 23-25, 32, 77 och 91 samt i bilagorna I, II och VIII punkt 1.

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2021