Förflyttningar av avelsmaterial från hästdjur

 OBSERVERA! Läs först alla de andra krav som gäller förflyttningar från huvudsidan.

Denna anvisning gäller alla aktörer som flyttar avelsmaterial från hästdjur som avses i denna anvisning från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz och hämtar dem till Finland från EU-länder, Norge eller Schweiz.

Djurhälsokraven

  • Avelsmaterialet har samlats in och behandlats på en godkänd station i enlighet med kraven i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686  och det har förvarats endast på en sådan station eller på ett godkänt lager.
  • Avelsmaterialet har samlats in från djur enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686.
  • Avelsmaterialet får förflyttas endast från en godkänd station för eller från ett godkänt lager.
  • Försändelsen ska åtföljas av ett djurhälsointyg. I Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/403 fastställs förlagorna till hälsointyg för avelsmaterial från hästdjur. Förlagorna finns till höger på sidan.

Avsändarlandets behöriga myndighet som kontrollerar den försändelse som skall sändas skriver ut intyget från systemet TRACES för att sändas med försändelsen och skickar samtidigt intyget på elektronisk väg till mottagarlandets myndigheter. Försändelsen skall åtföljas av versioner av intyget på såväl avsändarlandets som mottagarlandets språk. Bägge versionerna skall vara stämplade och åtminstone versionen på avsändarlandets språk skall ha undertecknats av en veterinär.

Krav enligt djuravelsverksamhetslagstiftningen

Avelsmaterial som är avsedd för produktion av registrerade hästdjur ska åtföljas av ett härstamningsbevis. 

Ytterligare uppgifter: 
Handel av avelsmaterial
Behörighet för artificiell reproduktion

 

Bestämmelser om saken ingår i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 i artiklarna 3-5, 8-10, 12, 15-19, 23-24, 26-28, 30-34 och i bilagorna I, II del 4, III, IV punkt 1.

Sidan har senast uppdaterats 22.10.2021