Export av hundar, katter och illrar till andra EU-länder, Norge och Schweiz (utan kommersiellt syfte)

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en ägare har med sig och som inte har avsetts att säljas eller överlämnas till en ny ägare.

Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln, tillämpas villkoren för utförsel i kommersiellt syfte. Även då om djuret skickas utan ledsagare tillämpas reglerna för utförsel i kommersiellt syfte.

Om djuret reser till ett annat EU-land, Norge eller Schweiz (t.ex. till en utställning) utan ägare eller om djurens antal är över 5 och reser med ägaren läs även sidan Mer information om resandet (se punkt 2).

Mer information om utförsel fås också från myndigheterna i förevarande länder. Europeiska kommissionens lista om medlemsländers myndigheter.

1. Identitetsmärkning

Ett djur måste ha gjorts identifierbart med ett mikrochip eller en klart läsbar tatuering. Mikrochipet bör överensstämma med ISO-standard 11784 och som fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik. Mikrochipet kan avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785. Om mikrochipet inte uppfyller dessa krav, skall ägaren eller den som ansvarar för sällskapsdjuret kunna tillhandahålla vad som krävs för att läsa av mikrochipet. Från och med den 3.7.2011 godkänns enbart mikrochipsmärkning som identifieringssystem. Tatuering godkänns dock som identitetsmärkning om tatueringen är gjord före den 3.7.2011. Efter den 3.7.2011 ska ett djur som har en klart läsbar tatuering åtföljas av ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011.

Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering.

2. Vaccination mot rabies

Ett ungt djur som är under 12 veckor gammalt får inte vaccineras utan djuret ska vara minst 12 veckor gammalt på vaccinationsdagen.

Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som innehåller minst en antigenenhet per dos. Även rekombinanta rabiesvacciner godkänns.

Rabiesvaccineringen måste ges och vid behov förnyas i överensstämmelse med rekommendationerna från det laboratorium där vaccinet framställts. Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering. Vaccineringen måste ges minst 21 dygn före införseln. När det gäller förnyad vaccination krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen har getts innan den föregående vaccinationen slutat gälla. Om vaccinet har en avvikande början på skyddande immunitet inleds giltighetstiden för vaccinationen när skyddande immunitet fastställs, vilket skall vara minst 21 dagar efter slutförandet av det vaccinationsprotokoll som tillverkaren kräver för den första vaccinationen.

I passet för sällskapsdjur eller ett annat vaccinationsintyg skall det finnas en anteckning om den föregående vaccinationen. Veterinären antecknar den sista giltighetsdagen för rabiesvaccinationen i passet för sällskapsdjur.

3. Pass för sällskapsdjur

Djuret måste åtföljas av ett pass för sällskapsdjur, som innehåller uppgifter om djurets identifiering samt en veterinärs anteckning om giltig rabiesvaccination och vid behov klinisk undersökning och behandling mot echinococcos (delarna I – V och vid behov del X och del VII).

Man får pass för sällskapsdjur från veterinären. Modellen för pass för sällskapsdjur är enhetlig inom hela EU:s område, och andra vaccineringskort kan inte användas i stället för det nya passet för sällskapsdjur.

4. Utförsel av valpar och ungar

Utförsel av ovaccinerade valpar och kattungar som är under 12 veckor gamla till andra EU-länder är tillåten endast om destinationslandet har gett tillstånd till utförseln (information finns på Europeiska kommissionens webbsida) och följande förutsättningar uppfylls:

Djuret har en identifieringsmärkning, det åtföljs av ett pass för sällskapsdjur och djuret har sedan födseln bara vistats på sin födelseplats åtskild från vilda djur.

  • Djuret har med sig en undertecknad förklaring från ägaren om att djuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies.

eller

  • Djuret åtföljs av moderdjuret som det fortfarande är beroende av.
Sidan har senast uppdaterats 3.11.2023