Import av reptiler från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Importtillstånd från Livsmedelsverket eller andra veterinärmedicinska intyg behövs inte i samband med import av sköldpaddor, groddjur och reptiler.

Begränsningar gällande förflyttningar av salamandrar

Det är förbjudet att sända salamandrar till en annan medlemsstat. Avsändandet är dock tillåtet ifall salamandrarna åtföljs av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär. Hälsointyget kan utfärdas under förutsättning att 1) salamandrarna inte visar några kliniska tecken på Bsal, 2) salamandrarna kommer från en population där det inte har förekommit någon dödlighet och kliniska tecken på grund av Bsal, 3) salamandrarna har hållits i karantän under minst sex veckor och 4) salmandrarna har testats för Bsal med negativt resultat eller har behandlats mot Bsal i enlighet med beslutets bilaga.

Bsal är en svampsjukdom förorsakad av Batrachochytrium salamandrivorans
Tillämpningsperiod: 31.12.2022

Annan relevant lagstiftning

OBSERVERA! Vänligen observera villkor gällande invasiva främmande arter, CITES-tillstånd och Finlands viltcentrals tillstånd från huvudsidan. Information finns mot slutet av sidan under rubriken Annan relevant lagstiftning.

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2021