Införsel av sällskapsfåglar från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland och utförsel av sällskapsfåglar från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz

I denna anvisning menas med införsel och utförsel förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater, Norge och Schweiz.

Med sällskapsfåglar avses alla fågelarter som hålls som sällskapsdjur, frånsett fjäderfä, och som inte ska bli föremål för försäljning eller ägarbyte. Som fjäderfä betraktas höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och ratiter såsom strutsar, emuer och nanduer, vilka inte berörs av denna anvisning.

1. Införsel på den inre marknaden

Det totala antalet fåglar som förs in till Finland utan kommersiellt syfte som sällskapsdjur får inte överstiga fem.

1.1 Djurhälsokrav för sällskapsfåglar

  1. fåglarna ska ha levt i den avsändande medlemsstaten minst 30 dygn före transporten,
  2. fåglarnas avgångsplats eller det område från vilket fåglarna härstammar ska  inte vara belagt med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av fåglarna av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar,
  3. fåglarna ska vara märkta med individuella märken antingen med en försluten benring eller mikrochips,
    • för mer information om mikrochips, vänligen kontakta din närmaste veterinärklinik
  4. fåglarna ska inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka eller aviär influensa,
  5. fåglarna ska vid tidpunkten för avsändandet inte uppvisa några symtom på smittsamma sjukdomar,
  6. om fåglarna har importerats från länder utanför Europeiska gemenskapen, har importen skett i enlighet med kommissionens beslut 2007/25/EG. Då ska det finnas ett hälsointyg för import som utfärdats av tredjelandet och/eller ett intyg över erforderlig karantänvistelse, om fåglarna vistats i karantän inom EU efter införseln.

Djurhälsokraven föreskrivs i JSM förordning 328/2021, 5 § (ändring 875/2021).

1.2 Skriftlig försäkran

Sällskapsfåglarna ska åtföljas av en skriftlig försäkran av den aktör som ansvarar för fåglarna om att de ovan nämnda djurhälsokraven uppfyllts. Försäkran kan vara fritt formulerad eller alternativt kan man kan använda modellblanketten.

2. Utförsel på den inre marknaden

Vid utförsel på den inre marknaden av sällskapsfåglar ska de krav som de veterinära myndigheterna i den medlemsstat som är bestämmelseland ställer iakttas. Vid utförsel på den inre marknaden ska en anmälan göras i TRACES-systemet om den medlemsstat som är bestämmelseland kräver det.

Annan relevant lagstiftning

OBSERVERA! Vänligen observera villkor gällande invasiva främmande arter, CITES-tillstånd och Finlands viltcentrals tillstånd från huvudsidan. Information finns mot slutet av sidan under rubriken Annan relevant lagstiftning.

Sidan har senast uppdaterats 14.6.2022