Införsel av vilda däggdjur och fåglar från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

I lagstiftningen finns det en övergångsperiod till mitten av oktober. Till mitten av oktober gäller följande villkor. Avslutningstidpunkten av övergångsperioden preciseras senare. De nya förflyttningsvillkoren uppdateras på våra webbsidor också vid en senare tidpunkt.

Vilda däggdjur och fåglar får tas in till Finland från en annan EU-medlemsstat endast med tillstånd av Livsmedelsverket. Tillstånd kan beviljas, om djuren inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ställs sådana villkor som är nödvändiga för att förhindra spridning av djursjukdomar. Om tillståndet stadgas i 63 § i lagen om djursjukdomar (441/2013).

Ansökan om tillstånd till Livsmedelsverket: 

Ansökan om tillstånd är fritt formulerad och ska innehålla följande information:

  1. Sökanden och dennes kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post) 
  2. Vilken djurart ansökan gäller samt antalet djur 
  3. Det land varifrån djuret avses införas 
  4. En beskrivning av den verksamhet för vilken djuret avses bli levererat till Finland samt utredningar som behövs för att bedöma risken för spridning av djursjukdomar.

Den skriftliga ansökan ska skickas till: 

Livsmedelsverket, Enheten för djurens hälsa och välfärd 
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS 

fax 029 530 4350 
e-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi

Tillståndet är avgiftsbelagt. Sökanden ska först utreda eventuella Cites-villkor med SYKE samt vid behov ansöka om importtillstånd hos Viltcentralen.

Annan relevant lagstiftning

OBSERVERA! Vänligen observera villkor gällande invasiva främmande arter, CITES-tillstånd och Finlands viltcentrals tillstånd från huvudsidan. Information finns mot slutet av sidan under rubriken Annan relevant lagstiftning.

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2021