Export av trävaror till länder utanför EU

På denna sida finner du information om export av trävirke till länder utanför EU. Läs först här om förfarandet vid export av produkter som förutsätter ett sundhetscertifikat.

Exportberedskapskontroller

En exportberedskapskontroll utförs årligen i sådana sågar och torkanläggningar som producerar sådant trävirke för export som förutsätter ett sundhetscertifikat. Under exportberedskapskontrollen säkerställs att produkterna uppfyller kraven i mottagarländerna.

Om produktionsanläggningen har en sådan märkningsrätt som avses i standarden ISPM 15 eller om den producerar ugnstorkat sågat virke, kontrolleras att temperaturen och torktiden i torkanläggningen uppfyller kraven i standarden ISPM 15 eller att det sågade virkets fuktighetsprocent överensstämmer med kravet som ställts på ugnstorkning. Märkningarna som gjorts på virket kontrolleras likaså.

Trävirke som ska exporteras från en exportberedskapskontrollerad anläggning kontrolleras vanligen inte längre vid exporttidpunkten, utan ett sundhetscertifikat beviljas utgående från exportberedskapskontrollen. Exportberedskapen är i kraft i ett år efter kontrollen och den är avgiftsbelagd. Om exportberedskapen inte är i kraft, utförs exportkontroller skilt för varje enskilt parti. 

Importtillstånd

Ta reda på om det mottagande landet kräver att en lokal myndighet utfärdar importtillstånd för virket.

Landspecifika exportkrav på trävirke

Här har sammanförts nya krav som på senare år trätt i kraft och som mottagarländer ställer på trävirke.
Detta är inte någon heltäckande förteckning över exportkraven på trävirke.

Storbritannien

Krav på sågat virke som härstammar från Finland

 • Barkat – inget sundhetscertifikat och ingen exportkontroll krävs

Krav på trävirke eller sågat virke som härstammar från Ryssland

 • Barkat – inget sundhetscertifikat och ingen exportkontroll krävs, om virket har:
  • sågats inom EU
  • omsågats inom EU
  • omklassificerats (re-graded) inom EU

 • Obarkat eller barkat, om virket inte processats inom EU
  • En bestyrkt kopia av originalexemplaret av det ryska sundhetscertifikatet krävs.
  • Certifikatet (kopian) kan vara i någon annans än exportörens namn, om partiet kan kopplas till exportören.

Om sundhetscertifikatet är riktat från Ryssland direkt till Storbritannien, behöver i Finland inte beviljas något återexportintyg eller utföras någon kontroll. Om partiet ska ändå utarbetas ett hälsodokument för införsel (CHED-PP) i systemet Traces, i vilket transitering dvs. transit antecknas om användningssyfte.

Egypten

Obehandlat (inte KD/HT) trävirke och/eller trävirke som inte är av finländskt ursprung

 • Partierna kontrolleras fysiskt och exportören eller speditören ska fylla i en förhandsanmälningsblankett för den partispecifika kontrollen.

Finländskt, behandlat (HT/KD) trävirke som omfattas av en exportberedskapskontroll

 • Ingen förhandsanmälningsblankett fylls i. En godkänd exportberedskapskontroll är i kraft i 12 månader åt gången. Om du inte är säker, om virket omfattas av exportberedskapen, red då alltid ut saken hos den varuleverantör som utfört torkningsbehandlingen. Företagaren som utfört behandlingen kan själv säkerställa läget i fråga om exportberedskapen hos Livsmedelsverket (kasvienvienti@ruokavirasto.fi).

Filippinerna

Kräver SPS Import Clearance.

Malaysia

Sidan har senast uppdaterats 19.6.2023